Som student vid Mittuniversitetet har du rätt att söka till de utbytesplatser som finns så länge du uppfyller behörighetskraven. Dessa delas in i generella krav och särskild behörighet.

De generella kraven talar om vad du måste uppfylla för att kunna bli nominerad till en av Mittuniversitetets utbytesplatser. Särskild behörighet talar om vilka kunskaper som krävs för att kunna söka ett visst ämne.

Generella krav

Som generella krav för att nomineras till utlandsstudier gäller följande

 1. Den sökanden ska vara antagen till och bedriva studier vid Mittuniversitetet.
 2. Den sökande ska ha minst 60 godkända högskolepoäng från Mittuniversitetet innan utbytesstudierna påbörjas.
 3. Den sökande ska vid ansökningstillfället kunna uppvisa att denne följt normal studietakt. Med normalstudietakt menas att bedriva studier på heltid eller deltid, i överensstämmelse med den takt man antagits till och enligt CSN:s krav.
 4. Utbytesstudierna ska bedrivas som heltidsstudier och kunna tillgodoräknas som sådana vid Mittuniversitetet.
 5. Sökanden ska kunna styrka sina språkkunskaper i mottagaruniversitetets undervisningsspråk enligt de krav som ställs. Information om språkkraven kan avtalsansvarig (internationell koordinator eller handläggare) förse studenten med.

Särskild behörighet

Särskild behörighet till respektive anmälningsalternativ har den som uppfyller förkunskapskravet i ämnet (nivå). Den särskilda behörigheten till utlandsstudieplatsen bestäms av avdelningen som ansvarar för utlandsstudieplatsen. När det står att en utbytesplats är på B/C-nivå så betyder detta att sökande minst måste ha avslutat A-nivån i aktuellt ämne innan utlandsstudieperioden för att vara behörig till denna plats, dvs ha 30 hp på A-nivå. Beslut om dispens från särskild behörighet fattas av ansvarig avdelning.

Inkomna ansökningar granskas i ett första skede av institutionerna för att avgöra om de sökande uppfyller behörighetskraven. Om flera behöriga sökt samma utbytesplats sker ett urval.

Meritvärdering

Vid konkurrens görs en meritvärdering. Värderingen grundas på de meriter den sökande åberopat i sin ansökan, enligt följande regler

 1. Meritpoäng ges för totalt antal godkända högskolepoäng, även från lärosäten utöver Mittuniversitetet (max 3,0 p)
  30,5 - 60 hp = 0,5 p
  60,5 - 90 hp = 1,0 p
  90,5 - 120 hp =1,5 p
  120,5 - 150 hp = 2,0 p
  150,5 - 180 hp = 2,5 p
  180,5 hp - = 3,0 p
 2. Meritpoäng ges till sökande som varit engagerad i Studentkårens internationella utskott som fadder till internationella studenter. Intyg krävs. (1,0p)
 3. Meritpoäng ges till sökande som varit studentambassadör vid Mittuniversitetet och gått studentambassadörsutbildning. Intyg krävs. (0,5 p)

Om sökande har samma meritpoäng gäller följande

 1. Om en av de sökande sökt tidigare, men ej fått plats, har han/hon företräde.
 2. I andra hand får sökande med flest högskolepoäng med betygen A och B platsen.
 3. Lottning.

Efter bedömningen nominerar Mittuniversitetet sina studenter till värduniversiteten. Det är sedan värduniversitetet som tar beslut om antagning.