Checklista inför Erasmus+ praktik | miun.se

Checklista inför Erasmus+ praktik

Nedan finner du information som kommer att hjälpa dig att planera för din utlandsvistelse innan, under och efter avslutad praktik.

1. Inför praktik

Vad krävs för att söka?

Behörighetskrav

Det finns inga speciella krav på medborgarskap eller uppehållstillstånd och heller inga begränsningar till att du måste studera ett visst ämne. Alla studenter registrerade vid Mittuniversitetet som uppfyller behörighetskraven har rätt att ansöka om stipendiet.

För att vara behörig att söka Erasmus praktikstipendium måste du vara registrerad och aktiv student vid Mittuniversitetet, samt ha för avsikt att ta examen vid Mittuniversitetet. Studenter kan ej göra praktik under pågående studieuppehåll.

Praktikplatsen ska alltid godkännas av studentens institution (exempelvis av programansvarig). Praktiken ska motsvara heltidsarbete under en sammanhängande period från två hela månader upptill 12 månader. Om du tidigare har gjort Erasmuspraktik- eller studier under samma utbildningsnivå får inte den sammanlagda tiden blir mer än 12 månader (360 dagar

Det är även möjligt att söka stipendiet för en praktikperiod efter avslutade studier, så kallad "recent graduate ansökan". Ansökan måste i dessa fall skickas in under sista terminen. 

Det är inte tillåtet att uppbära fler än ett stipendium från EU eller Universitets- och högskolerådet för en och samma mobilitetsperiod. Exempelvis är det inte tillåtet för en student att ta emot Sidas resestipendium för samma praktikperiod som hen får ett Erasmusstipendium.

Tre sätt att göra utlandspraktik inom Erasmus+

1. Inom ramen för en praktikkurs/examensarbete vid Mittuniversitetet:
Du är registrerad vid Mittuniversitetet och examineras här men bedriver datainsamling/praktik vid ett universitet, organisation eller företag i Europa.

2. Som en frivillig praktik utanför ditt ordinarie studieprogram vid Mittuniversitetet:
Detta alternativ är icke-poänggivande praktik och institutionen behöver godkänna praktiken och bekräfta dess akademiska koppling. Studenten ber sedan examensenheten att lägga in praktiken som en not i Diploma Supplement när hen tar ut examen.

3. Recent Graduate:
Du har även möjlighet att göra Erasmuspraktik efter det att du har tagit examen. Viktigt att veta i detta fall är att du måste ansöka om Erasmuspraktiken medan du fortfarande är inskriven som heltidsstudent vid Mittuniversitetet. Sedan kan du utföra själva praktikperioden upp till 12 månader efter det att examen har utfärdats:
Exempel: Studenten tar examen 7 juni 2020 (datum på examensbevis) -->ansöker om Erasmuspraktik före detta datum -->genomför och avslutar praktikperioden före 7 juni 2021.

Ansökningsprocess

Du ansöker genom att fylla i nedanstående dokument, skanna och skicka till Lilja Persson, International Relations Office, via epost och namnge mejlet ”Ansökan Erasmus+ stipendium för traineeship"

Learning Agreement for Traineeship
Detta är själva kontraktet mellan studenten, praktikplatsen och Mittuniversitetet som du loggar in i och fyller i online och det signeras sedan elektroniskt av av dig, praktik/ programansvarig och kontaktpersonen på praktikplatsen.

Grant Agreement för ansökan om Erasmus+ praktikstipendium
Detta dokument fylls i av dig, skrivs ut, och undertecknas av dig samt kurs/programansvarig.

Registreringsintyg från Ladok
Via studentwebben kan du hämta ditt registreringsintyg, som visar att du är heltidsstudent vid ansökningstillfället. 

Vart kan jag åka?

EU-länderna (ej Sverige) samt Island, Lichtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet.
Länderna och territorierna på Europeiska unionens lista över Overseas countries and terratories. 

Gällande Erasmusmobilitet till Storbritannien: Den 31 januari lämnade Storbritannien EU med ett avtal som innebär att Storbritannien deltar i Erasmus+ programmet under hela 2020. Det innebär att studenter som har beviljats en utbytesplats i Storbritannien under 2020 kan beviljas Erasmuspraktikstipendium. 

Erasmus Learning Agreement for traineeship

Detta är själva kontraktet mellan studenten, praktikplatsen och Mittuniversitetet som du loggar in i och fyller i online och det signeras sedan elektroniskt av av dig,  praktik/ programansvarig och kontaktpersonen på praktikplatsen. Notera att om du ansöker om praktik inom ramen för ett examensarbete/uppsats, då ska signatur rörande ”Responsible person at the Sending Institution”  vara din uppsatshandledare vid Mittuniversitetet. Du fyller i punkt 1 under Table B i ditt Learning Agreement. Efter signering kan dokumentet sparas som pdf.

 

Vilka företag/organisationer är giltiga?

I princip de flesta. Stora som små företag (ska finnas registrerat som företag) och organisationer. Även ambassader och lärosäten går bra. Vid praktik på ett lärosäte ska det tydligt framgå att det är arbetsuppgifter som studenten ska utföra och att det inte rör sig om studier.

Ej godkända organisationer?
EU-institutioner och andra EU-organ, samt organisationer som hanterar EU program. Mer information om praktikplatser som inte är giltiga finns på Europa.eu

Hitta praktikplats

Hitta praktikplats

Det är upp till dig som student att hitta din egen praktikplats. Det måste du göra innan du kan ansöka om stipendiet. Institutionerna har ofta breda kontaktnät via forskningssamarbeten, nätverk och utbytesavtal. Ett tips är därför att höra med lärare och andra inom din institution om de kan tänkas ha förslag på praktikplatser eller kontakter som du skulle kunna nyttja när du ska leta praktikplats.

Du kan förstås också själv ta kontakt med ett företag eller en organisation som du är intresserad av. Stora företag och organisationer utlyser ofta ”Internships/Traineeships/Student Projects” på sina webbplatser och det finns flera sökdatabaser som du kan använda dig av. 

Här finns en lista på olika företag och organisationer som brukar utlysa praktikplatser.


MIUN Arbetsliv har en karriärsök där du hittar annonser från företag och organisationer som söker studenter. även internationellt.

Klicka här för att komma till Karriärsök

Erasmus+ stipendium

Erasmus+ stipendiet är inte heltäckande, utan ska ses som ett bidrag till de omkostnader som uppkommer i samband med praktikperioden (exempelvis resa och boende). Beloppet beräknas på vilket land studenten åker till och antalet dagar studenten är på praktikplatsen, därför är det viktigt att start- och slutdatum anges i ansökan. Du får inte ha något annat stipendium finansierat av EU under samma tidsperiod.

Grupp 1 (2019-2021): €655/månad Programländer med högre levnadskostnader:
Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Storbritannien

Grupp 2 (2019-2021): €595/månad Programländer med lägre levnadskostnader:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike.

Erasmus+ Online Language Support (OLS)

Erasmus+ Online Language Support (OLS)
Genomföra ett språktest i språket som huvudsakligen används under praktiken. Testet ska genomföras före och efter praktikperioden. Länk till testet skickas när Erasmus+ stipendiet beviljats. 

Erasmus Student Charter

Erasmus Student Charter är en del av kontraktet för ditt stipendium. Det beskriver vad en Erasmusstudent kan förvänta sig av både hemlärosäte och värdorganisation, vad som förväntas av  praktikanten och även var man vänder sig med eventuella klagomål. Klicka på pdf-filen nedan för att läsa Erasmus Student Charter innan du påbörjar din Erasmuspraktik.

Erasmus Student Charter (PDF)

CSN-medel

Om praktiken ingår i studentens utbildning som poänggivande kurs så kan studenten behålla CSN-medel under utlandspraktiken.

Försäkring

Se över din hemförsäkring och se vad den täcker. Överväg sedan om du behöver ett komplement.

EU-kortet
Beställ ett europeiskt sjukförsäkringskort hos Försäkringskassan om du reser inom EU/EES. Det ger dig rätt till nödvändig sjukvård i det land du studerar.
Försäkringskassan EU-kort

Student-UT försäkring
Alla utresande studenter som studerar eller praktiserar utomlands inom ramen för sitt program (registrerade i ladok under utlandsperioden) är försäkrade via Kammarkollegiets försäkring Student UT. Du är försäkrad av under hela praktikperioden (samt 14 dagar och efter). Försäkringen gäller endast i det land som praktiken äger rum i, så ska man resa bör man komplettera med en egen försäkring.

Du får ett försäkringskort som gäller under studie/praktiktperioden samt två veckor före och efter. Du kan boka en tid med IRO på din studieort för att hämta upp kortet. 

Vi rekommenderar även att ladda ner appen "Kammarkollegiet på resan."

Falck Global Assistance
Vid allvarlig sjukdom, intagning på sjukhus eller behov av annan aktiv skade­hjälp (t.ex. där vården beräknas medföra stora kostnader), ska kontakt tas med: Falck Global Assistance

Tel: +46 85 87 71 749
E-post: fga@se.falck.com

Stöd för utresande med funktionsvariationer

I de fall du som student behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under din tid utomlands finns möjligheten att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. Med merkostnader menas de ökade omkostnader som lärosätet eller den enskilde studenten får och som inte finansieras på annat sätt, exempelvis:

  • transporter
  • undervisningsmaterial
  • boende
  • assistent/medföljare
  • medicinsk uppföljning, fysioterapi
  • läkarundersökning i värdlandet

Du ansöker om bidraget med hjälp av International Relations Office. Observera att bidraget gäller för studenter med varaktig funktionsnedsättning eller sjukdom.

Tilläggsbidrag för studenter med medföljande barn

För att underlätta för studenter som har barn kan du som har barn med under ditt utbyte eller din praktik få ett tilläggsbidrag om 200 euro per månad utöver det vanliga stipendiebeloppet.

Du ansöker om bidraget med hjälp av International Relations Office.

2. Under praktiken

Avbrott

Meddela både praktikplatsen och Mittuniversitetet om du behöver avbryta dina utlandspraktik. Du kan bli återbetalningsskyldig om du avslutar din praktik i förtid. 

Changes during Mobility

Om något inträffar under praktiken som gör att praktikperioden eller inriktningen ändras ska du meddela IRO och uppdatera ditt befintliga Learning Agreement for Traineeship under delen ”Changes during Mobility”  och mejla det till Lilja Persson

 

3. Efter din praktik

Efter praktiken

After the Mobility Traineeship Certificate
Sista delen av Learning Agreement for Traineeships ska fyllas i av värdorganisationen i nära anslutning till praktikperiodens slut. Skannas till Lilja Persson, International Relations Office.

Erasmus Participant Survey
Enkäten ska fyllas i och kommer att skickas till din e-post efter praktikperioden

Erasmus+ Online Language Support (OLS)
Gör ditt andra språktest. Testet skickas till din e-post i slutet av praktiken.

Berätta om praktiken!

Studenter som studerat eller gjort praktik utomlands kommer att få tillfälle att delta vid exempelvis informationspass till andra studenter, och/eller informationspass om hur man kan framhäva sin utlandsperiod i sitt framtida yrkesliv. Du kan komma att  få inbjudan om att delta.

Vi jobbar kontinuerligt på att samla in praktikberättelser. Om du vill hjälpa oss att sprida information om praktikmöjligheter genom att berätta lite om din praktiktid, är du välkommen att höra av dig till International Relations Office under din praktik eller när du kommit hem. 

Kontakt

International Office

International Office