Erasmus+ logga

Checklista inför Erasmus+ praktik

Nedan finner du information som kommer att hjälpa dig att planera för din utlandsvistelse innan, under och efter avslutad Erasmus+ praktik.

 • Behörighetskrav Erasmus+ praktik

  Det finns inga speciella krav på medborgarskap eller uppehållstillstånd och heller inga begränsningar till att du måste studera ett visst ämne. Alla studenter registrerade vid Mittuniversitetet som uppfyller behörighetskraven har rätt att ansöka om stipendiet.

  För att vara behörig att söka Erasmus praktikstipendium måste du vara registrerad och aktiv student vid Mittuniversitetet, samt ha för avsikt att ta examen vid Mittuniversitetet. Studenter kan ej göra praktik under pågående studieuppehåll.

  Praktikplatsen ska alltid godkännas av studentens institution (exempelvis av programansvarig). Praktiken ska motsvara heltidsarbete under en sammanhängande period från två hela månader upptill 12 månader. Om du tidigare har gjort Erasmuspraktik- eller studier under samma utbildningsnivå får inte den sammanlagda tiden blir mer än 12 månader (360 dagar

  Det är även möjligt att söka stipendiet för en praktikperiod efter avslutade studier, så kallad "recent graduate ansökan". Ansökan måste i dessa fall skickas in under sista terminen. 

  Det är inte tillåtet att uppbära fler än ett stipendium från EU eller Universitets- och högskolerådet för en och samma mobilitetsperiod. Exempelvis är det inte tillåtet för en student att ta emot Sidas resestipendium för samma praktikperiod som hen får ett Erasmusstipendium.

  Tre sätt att göra utlandspraktik inom Erasmus+

  1. Inom ramen för en praktikkurs/examensarbete vid Mittuniversitetet:
  Du är registrerad vid Mittuniversitetet och examineras här men bedriver datainsamling/praktik vid ett universitet, organisation eller företag i Europa.

  2. Som en frivillig praktik utanför ditt ordinarie studieprogram vid Mittuniversitetet:
  Detta alternativ är icke-poänggivande praktik och institutionen behöver godkänna praktiken och bekräfta dess akademiska koppling. Studenten ber sedan examensenheten att lägga in praktiken som en not i Diploma Supplement när hen tar ut examen.

  3. Recent Graduate:
  Du har även möjlighet att göra Erasmuspraktik efter det att du har tagit examen. Viktigt att veta i detta fall är att du måste ansöka om Erasmuspraktiken medan du fortfarande är inskriven som heltidsstudent vid Mittuniversitetet. Sedan kan du utföra själva praktikperioden upp till 12 månader efter det att examen har utfärdats:
  Exempel: Studenten tar examen 7 juni 2020 (datum på examensbevis) -->ansöker om Erasmuspraktik före detta datum -->genomför och avslutar praktikperioden före 7 juni 2021.

 • Du ansöker genom att fylla i dokumenten Learning Agreement for Traineeship och Grant Agreement, skanna och skicka till International Relations Office, via epost och namnge mejlet ”Ansökan Erasmus+ stipendium för traineeship"

  Learning Agreement for Traineeship
  Detta är kontraktet mellan studenten, praktikplatsen och Mittuniversitetet där praktikens innehåll beskrivs. Dokumentet ska vara signerat av dig, praktik/ programansvarig, och kontaktpersonen på praktikplatsen. Fyll i sida 1 och 2, inklusive de tre signaturerna på sida 2.

  Grant Agreement Erasmus+ praktikstipendium
  Detta dokument fylls i av dig, skrivs ut, och undertecknas av dig samt kurs/programansvarig. Fyll i din information på sida 1, signaturer på sida 5.

  Klicka här för att komma till ansökan.

   

 • Giltiga länder för Eras,us+ praktik är:

  EU-länderna (ej Sverige) samt Island, Lichtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet.
  Länderna och territorierna på Europeiska unionens lista över Overseas countries and terratories. 

   

 • Learning Agreement är kontraktet mellan studenten, praktikplatsen och Mittuniversitetet. I detta dokument beskrivs praktikens innehåll. Dokumentet signeras sedan av student,  praktik/ programansvarig och kontaktpersonen på praktikplatsen.

  Notera att om du ansöker om praktik inom ramen för ett examensarbete/uppsats, då ska signatur rörande ”Responsible person at the Sending Institution”  vara din uppsatshandledare vid Mittuniversitetet. 

  Learning Agreement består av tre delar, Before the Mobility som är del av ansökan om stipendium, During the Mobility som endast fylls i om något i urspungsplanen ändras, och After the Mobility som ska signeras av värdorganisation och lämnas in av studenten till International Relations Office efter avslutad praktikperiod.

  Klicka här för att komma till dokumentet Learning Agreementet med alla tre delar

 • I princip de flesta. Stora som små företag (ska finnas registrerat som företag) och organisationer. Även ambassader och lärosäten går bra. Vid praktik på ett lärosäte ska det tydligt framgå att det är arbetsuppgifter som studenten ska utföra och att det inte rör sig om studier.

  Ej godkända organisationer?
  EU-institutioner och andra EU-organ, samt organisationer som hanterar EU program. Mer information om praktikplatser som inte är giltiga finns på Europa.eu

 • Hitta praktikplats

  Det är upp till dig som student att hitta din egen praktikplats. Det måste du göra innan du kan ansöka om stipendiet. Institutionerna har ofta breda kontaktnät via forskningssamarbeten, nätverk och utbytesavtal. Ett tips är därför att höra med lärare och andra inom din institution om de kan tänkas ha förslag på praktikplatser eller kontakter som du skulle kunna nyttja när du ska leta praktikplats.

  Du kan förstås också själv ta kontakt med ett företag eller en organisation som du är intresserad av. Stora företag och organisationer utlyser ofta ”Internships/Traineeships/Student Projects” på sina webbplatser och det finns flera sökdatabaser som du kan använda dig av. 

  Här finns en lista på olika företag och organisationer som brukar utlysa praktikplatser.

  Praktikplatser för Recent Graduate praktik (praktik efter utbildningen)

 • Erasmus+ stipendiet är inte heltäckande, utan ska ses som ett bidrag till de omkostnader som uppkommer i samband med praktikperioden (exempelvis resa och boende). Beloppet beräknas på vilket land studenten åker till och antalet dagar studenten är på praktikplatsen, därför är det viktigt att start- och slutdatum anges i Learning Agreement. Du får inte ha något annat stipendium finansierat av EU under samma tidsperiod.

  Aktuella stipendienivåer inom Erasmus+ praktik

  Grupp 1, programländer med högre levnadskostnader: 660 €/månad. Denmark, Finland, Iceland, Ireland,
  Luxembourg, Norway, Liechtenstein.

  Grupp 2 och 3, programländer med mellan och lägre levnadskostnader: 550 €/månad. Austria, Belgium, Germany, France, Italy, Greece, Spain, Cyprus, Netherlands, Malta, Portugal, Bulgaria, Croatia, Czech Republic,
  Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, the Republic of North Macedonia, Turkey, Serbia.

 • Alla studenter som deltar i utbyte inom Erasmus+  ska genomföra ett webb-baserat språktest innan utresa och efter hemkomst. Testet heter Erasmus+ Online Language Support (OLS), tar cirka 30-40 minuter att genomföra och är en bedömning som jämför studenters språkkunskaper innan och efter Erasmusperioden. Resultaten delas inte med värduniversitetet utan är endast för EU-kommissionens egen utvärdering och för studentens kännedom. För den som vill finns sedan möjlighet att gå en webb-baserad språkkurs kostnadsfritt.

  OLS finns på plattformen EU Academy.

  • Testet genomförs i det huvudsakliga språket för utbytet.
  • Gör testet före ifyllnad av Learning Agreement, eftersom resultatet ska fyllas i där.
  • Det finns möjlighet att gå kurser i fler än ett språk

  Klicka här för att komma till språktesten i EU Academy

  Klicka här för information om hur man skapar sitt konto och kommer igång på EU Academy

 • Erasmus Student Charter är en del av kontraktet för ditt stipendium. Det beskriver vad en Erasmusstudent kan förvänta sig av både hemlärosäte och värdorganisation, vad som förväntas av  praktikanten och även var man vänder sig med eventuella klagomål. Klicka på pdf-filen nedan för att läsa Erasmus Student Charter innan du påbörjar din Erasmuspraktik.

  Erasmus Student Charter (PDF)

 • Om praktiken ingår i studentens utbildning som poänggivande kurs så kan studenten behålla CSN-medel under utlandspraktiken.

 • Se över din hemförsäkring och se vad den täcker. Överväg sedan om du behöver ett komplement.

  EU-kortet
  Beställ det europeiska försäkringskortet hos Försäkringskassan i god tid innan utresa. 
  Försäkringskassan EU-kort

  Kammarkollegiet försäkring Student UT
  Alla utresande studenter som studerar eller praktiserar utomlands inom ramen för sitt program (registrerade i ladok under utlandsperioden) är automatiskt försäkrade via Kammarkollegiets försäkring Student UT. Du är försäkrad av under hela praktikperioden (samt 14 dagar före och efter). Försäkringen gäller endast i det land som praktiken äger rum, så ska man resa bör man komplettera med en egen försäkring.

  Vid behov kan studenten få ett försäkringskort eller intyg på försäkringen. Boka en tid med International Relations Office på din studieort för att hämta upp kortet eller intyget. 

  Vi rekommenderar även att ladda ner appen "Kammarkollegiet på resan."

  Falck Global Assistance
  Vid allvarlig sjukdom, intagning på sjukhus eller behov av annan aktiv skade­hjälp (t.ex. där vården beräknas medföra stora kostnader), kontakta Falck Global Assistance.

  Klicka här för att komma till Kammarkollegiets försäkringsvillkor och kontaktuppgifter

   

 • I de fall du som student behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under din tid utomlands finns möjligheten att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. Med merkostnader menas de ökade omkostnader som lärosätet eller den enskilde studenten får och som inte finansieras på annat sätt, exempelvis:

  • transporter
  • undervisningsmaterial
  • boende
  • assistent/medföljare
  • medicinsk uppföljning, fysioterapi
  • läkarundersökning i värdlandet

  Du ansöker om bidraget med hjälp av International Relations Office. Observera att bidraget gäller för studenter med varaktig funktionsnedsättning eller sjukdom.

 • För att underlätta för studenter som har barn kan du som har barn med under ditt utbyte eller din praktik få ett tilläggsbidrag utöver det vanliga stipendiebeloppet.

  Du ansöker om bidraget med hjälp av International Relations Office.

 • After the Mobility Traineeship Certificate
  Sista delen av Learning Agreement for Traineeships ska fyllas i av värdorganisationen i nära anslutning till praktikperiodens slut. Skannas till International Relations Office.

  Erasmus Participant Survey
  Enkäten ska fyllas i och kommer att skickas till din e-post efter praktikperioden

  Erasmus+ Online Language Support (OLS)
  Gör ditt andra språktest. Testet skickas till din e-post i slutet av praktiken.

 • Studenter som studerat eller gjort praktik utomlands kommer att få tillfälle att delta vid exempelvis informationspass till andra studenter, och/eller informationspass om hur man kan framhäva sin utlandsperiod i sitt framtida yrkesliv. Du kan komma att  få inbjudan om att delta.

  Vi jobbar kontinuerligt på att samla in praktikberättelser. Om du vill hjälpa oss att sprida information om praktikmöjligheter genom att berätta lite om din praktiktid, är du välkommen att höra av dig till International Relations Office under din praktik eller när du kommit hem. 

Kontakt

International Office

Sidan uppdaterades 2024-03-11