Den här filmen handlar om bedömningen under vfun och om det stöd vfu-handledare får från universitetet. Här förklaras bl.a. hur trepartssamtal går till och vad dessa innebär.

Som handledare får man stöd. Under den första vfun får handledaren ett samtal från universitetslärare som kollar av hur det går, att handledaren har fått information och underlag för att kunna handleda sin student. Under vfu 2 görs ett trepartssamtal, ett samtal mellan handledare, student och universitetslärare. Det sker för det mesta genom att en universitetslärare åker ut och gör besök. Vid vfu på orter utanför Mittuniversitetets region sker trepartssamtalet via datorn och träffas via Zoom, Skype eller liknande. Vid risk för underkännande åker universitetslärare alltid ut och gör fysiska besök oavsett vart i Sverige vfun sker.

Under samtalet pratar man om hur det går för studenten, vad som har kommit fram under ett mittensamtal som studenten och handledaren har haft, hur vi ser på kursmålen, hur vi tittar på bedömningsmatrisen som ska leda framåt. Det som är viktigt att komma ihåg är att det här trepartssamtalet ska vara stödjande och formativt, vi ska se framåt. Vad har studenten lyckats med? Vad behöver utvecklas? Vad har studenten provat? Vad behöver studenten prova?..

I slutet av vfu-kursen gör vfu-handledaren en summativ bedömning av hur det har gått under hela vfu-perioden. Bedömningen fylls i ett formulär som sedan skickas till universitetet. Det som är viktigt att komma ihåg är att detta inte är ett betyg utan det är ett underlag. Betyget som studenten får på vfu-kursen sätts av universitetslärare i aktuell vfu-kurs efter sammanvägning av uppnådda kursmål i både praktiska och teoretiska kursmoment.