Den här filmen om vår modell för integration mellan teori och praktik där praxistriangeln beskrivs är grunden för lärarutbildningen vid Mittuniversitetet.

Skollagen anger att skolans undervisning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, och likaså ska lärarutbildningen göra det. Men vad betyder det och hur arbetar vi i lärarutbildningen med detta?

Skolverket (2017) beskriver att vetenskaplig grund omfattar både undervisningens innehåll och att det är överensstämmande med relevant forskning, och att metoder ska vara vetenskapligt utprövade. Om beprövad erfarenhet skriver Skolverket: ”För att en erfarenhet ska vara beprövad måste den användas av ett större flertal, vara delad och prövad i ett kollegialt sammanhang och den ska vara dokumenterad”.

Att arbeta forskningsbaserat handlar om att integrera vetenskaplig grund med beprövad erfarenhet och där läraren är den viktiga och professionella aktören som väver samman forskningsbaserad kunskap, beprövad erfarenhet med sin egen erfarenhetsbaserade kunskap samtidigt som den aktuella kontexten beaktas i didaktiska överväganden. Detta sker genom en integration av lärarstudenternas vfu-erfarenheter med den hfu-förlagda delen av utbildning, samt att vfu-handledaren i handledningssamtal med studenterna hjälper dem att knyta samman triangelns olika delar.

Modell för integration av teori & praktik