När du anmält dig till en utbildning följer du din anmälan via "Mina sidor" på Antagning.se. Här får du viktig information om din anmälan t.ex. om något saknas som du behöver komplettera med eller göra något annat. Du kommer att få meddelanden via mail med uppmaning om när du behöver logga in på "Mina sidor" för att ta del av viktig information.

Kontrolluppgifter

Alla som sökt en utbildning får kontrolluppgifter som skickas efterhand som anmälningarna bedöms. Kontrolluppgifterna innehåller information om din anmälan, registrerade meriter och preliminära bedömningar. När du gjort din anmälan på www.antagning.se får du ett e-post meddelande om när du skall gå in på "Mina sidor" för att granska dina uppgifter.

Kontrolluppgifterna publiceras under maj-juni för anmälan till en hösttermin och under oktober-november för anmälan till en vårtermin. För anmälan till en sommartermin publiceras inga kontrolluppgifter. Kontrolluppgifterna är den enda information du får om eventuella brister i din anmälan därför är det viktigt att du läser beskedet noga och kompletterar med de handlingar som eventuellt saknas. Detta måste du göra senast det datum som anges i kontrolluppgifterna. Du kan själv ladda upp kompletterande handlingar vid ditt användarkonto på antagning.se.

Om du inte kan ladda upp handlingarna kan du även skicka handlingar till adressen:

Antagningsservice
R312
106 53 STOCKHOLM

Antagningsbesked med svarskrav

Efter att anmälningarna kommit in och behandlats sker ett första urval. Resultatet framgår av ett antagningsbesked där program och kurser du sökt vid alla lärosäten i Sverige redovisas. För webbanmälan via Antagning.se får du ett e-post meddelande om när du skall gå in på "Mina sidor" för att ta del av ditt antagningsbesked. Antagningsbeskedet kommer  i månadsskiftet april/maj för anmälan till sommarterminen, mitten av juli för anmälan till höstterminen och mitten av december för anmälan till vårterminen.  I antagningsbeskedet redovisas om du är antagen, reservplacerad eller struken till de utbildningar du sökt. Alla som är behöriga men som inte blivit antagna reservplaceras. Av beskedet framgår vilket ordningsnummer din reservplacering har och hur många antagna det finns i din urvalsgrupp. Hur stor möjligheten är att antas i det andra urvalet går inte att förutsäga. Ett lågt reservnummer är ingen garanti för att bli antagen.

Du måste svara för att behålla platsen!

Kom ihåg att du måste meddela om du vill stå kvar som antagen eller reserv, annars tappar du platsen! (För anmälan till sommarterminen gäller inget svarskrav). Information om hur du svarar finns i antagningsbeskedet. Har du inte fått antagningsbeskedet är det alltså mycket viktigt att du hör av dig. Svara alltid i god tid, sista svarsdag framgår av ditt antagningsbesked. Endast svar som inkommit i tid garanteras att komma med i det andra urvalet. Du bör kontrollera att ditt svar registrerats. Det gör du enklats via "Mina sidor" på Antagning.se.

Grundregeln är att du får stå kvar som antagen till högst 45 högskolepoäng, därutöver får du stå kvar som reserv till högst 165 högskolepoäng. Om du inte är antagen till någon utbildning kan du stå kvar som reserv till högst 210 högskolepoäng. Högst 210 högskolepoäng behandlas i det andra urvalet. Om du tackat JA till mer än 210 högskolepoäng stryks alternativen nerifrån och upp enligt den prioriteringsordning du gjort på anmälan, tills 210 högskolepoäng kvarstår.

Antagningsbesked 2

I det andra urvalet prövas du i enlighet med dina svar därefter du får ett andra antagningsbesked. Om du blivit antagen till ett högre prioriterat utbildningsalternativ stryks du från det lägre prioriterade, även om du var antagen till detta i det första urvalet. Den som tackat ja till antagning får kallelse och praktisk information senast efter andra urvalet. Står du som reserv till ett utbildningsprogram eller kurs – se till att vara anträffbar.

Reservantagning

I samband med återbud efter det andra urvalet sker reservantagning. Vid Mittuniversitetet sker reservanatgningen direkt via den avdelning som ger utbildningen och kallar reserver till eventuella platser som blir lediga. Se därför till att vara anträffbar. Har du frågor kring reservantagning till en specifik utbildning kontakta berörd avdelning för kontaktuppgifter ring vårt Servicecenter 010-142 80 00.

Avslutad antagning

Ansvarig avdelningschef eller den avdelningschefen delegerar till beslutar när en utbildning ska stänga för sen anmälan. Det går inte att antas till en utbildning om man inte ansökt till densamma under det att utbildningen var öppen för anmälan (se antagningsordning DNR: MIUN 2017/2290 kapitel 4.4). 

Återbud

Lämna återbud om du antagits och tackat JA, men inte gör anspråk på platsen. Det kan finnas andra sökande som står på kö efter din plats. 

Att överklaga

Beslut om grundläggande/särskild behörighet, avslag på undantagsansökan (dispensansökan) eller ansökan om validering kan överklagas. Beslutet meddelas i antagningsbeskedet. Överklagan ska ha inkommit till Mittuniversitetet senast tre veckor efter det datum du fått ditt antagningsbesked. I skrivelsen skall du ange vilket beslut du överklagar, den ändring du begär samt varför du begär ändringen. Till skrivelsen ska antagningsbeskedet bifogas. Eventuell överklagan skickas till den adress som finns angiven i överklagandehänvisningen i ditt antagningsbesked. Har du funnit uppenbara fel i hanteringen av din anmälan ska du inte överklaga utan omgående kontakta Antagningen vid Mittuniversitetet genom att ringa 010-142 80 00 eller 0771-550 720.