Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Kemi BE, Baskurs 2 i kemi, 7,5 hp

Chemistry 2 for the Introductory Year of Science, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: KE005X
Ämne huvudområde: Kemi
Nivå: Behörighetsgivande utbildning
Namn (inriktning): Baskurs 2 i kemi
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: BXX - Behörighetsgivande förutbildning, kan ej ingå i examen.
Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Naturvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-05
Fastställd: 2013-10-30
Senast ändrad: 2016-03-30
Giltig fr.o.m: 2016-01-18

Syfte

Kursen ska ge kunskaper i kemi så att studenten efter genomgången kurs kan följa högskoleundervisning där förkunskapskravet är Kemi 2 från gymnasiet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten
- ha förståelse för begreppet kemisk jämvikt och kunna räkna på enklare jämviktsproblem
- kunna utföra grundläggande stökiometriska beräkningar
- kunna namnge enklare organiska föreningar samt vara insatt i sambanden mellan olika funktionella grupper och i organiska föreningars grundläggande reaktioner
- känna till enklare extraktions-, separations- och detektionsmetoder inom analytisk kemi
- vara orienterad om biomolekylers sammansättning och biologiska funktioner samt om fotosyntesen och cellens energiomsättning
- vara medveten om säkerhetsaspekterna vid laborativt arbete
- kunna planera, genomföra, utvärdera och redovisa kemiska experiment

Innehåll

Delmoment 1, 3,5 hp: I delmomentet behandlas i huvudsak kemisk jämvikt, stökiometriska beräkningar, kemiska analysmetoder. Obligatorisk laborationsdel som ansluter till delmomentets innehåll.

Delmoment 2, 4 hp: Delmomentet behandlar i huvudsak grundläggande organisk kemi samt biokemi. Obligatorisk laborationsdel som ansluter till delmomentets innehåll.

Behörighet

Grundläggande behörighet Kemi BE, Baskurs 1 i kemi.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och övningar samt obligatoriska laborationsmoment.

Examination

Kunskapsredovisning sker i form av duggor, laborationer, laborationsrapporter och skriftliga tentamina där samtliga lärandemål beaktas. Laborationerna skall vara godkända inom en period av 2 månader efter slutförandet om inte examinator meddelar annat. Om kursen upphör erbjuds ytterligare två tentamenstillfällen utöver dem vid sista kurstillfället.
Skriftliga tentamina på de två delmomenten med betyget A-F. De ingående momenten sammanvägs till ett kursbetyg. Samtliga ingående moment på kursen skall vara godkända för ett godkänt slutbetyg.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Hans Boren, Monika Larsson, Birgitta Lind, Johanna Lundström, Maud Ragnarsson, Sten-Åke Sundkvist
Titel: Kemiboken 2
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber