Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Journalistik GR (B), Undersökande journalistik, 15 hp

Journalism BA (B), Investigative Journalism, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: JO073G
Ämne huvudområde: Journalistik
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Undersökande journalistik
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 50%
Övrigt 50%
Ansvarig avdelning: Medie- och kommunikationsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-23
Fastställd: 2016-10-06
Senast ändrad: 2018-11-27
Giltig fr.o.m: 2019-01-21

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska kunna tillämpa teoretiska och praktiska kunskaper för strukturerad undersökande journalistik. Studenten ska även kunna presentera ett större journalistiskt arbete och följa dess spridning och genomslag.

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna
- redogöra för teori och tillämpa metoder för strukturerad undersökande journalistik
- beskriva och diskutera offentlighets- och sekretessfrågor
- på ett strukturerat sätt kartlägga, inhämta och värdera information från offentliga och icke offentliga källor
- beskriva och diskutera den undersökande journalistikens betydelse för demokratin, samt ställa den i relation till annan journalistik
- producera och marknadsföra ett stort journalistiskt material och redogöra för dess spridning och genomslag

Innehåll

Kursen behandlar teori och praktik i genren undersökande journalistik. Den omfattar ett strukturerat sätt att identifiera missförhållanden, inventera källor, samt inhämta och analysera faktauppgifter.
Studenten förväntas diskutera ansvarsutkrävande på rätt samhällsnivå och hur journalistik kan avhjälpa missförhållanden.
Kursen erbjuder också metoder för att förädla materialet till en journalistiskt slagkraftig produkt som publiceras digitalt.

Behörighet

Journalistik GR (AB), 90 hp innefattande Journalistik GR (A), Lag och rätt för journalister, 7,5 hp samt Journalistik GR (B): Vetenskaplig metod 1, 7,5 hp och Samhällsjournalistik, 7,5 hp.
eller
Akademisk examen,180 hp samt Journalistik GR (A), 30 hp innefattande Att arbeta på redaktion I, 7,5 hp , Berätta med ord ljud och bild, 7,5 hp och Lag och rätt för journalister, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, övningar och handledning. Ett större journalistiskt projekt ska genomföras, och den egna metoden dokumenteras och diskuteras. Obligatorisk närvaro gäller vid vissa moment.

Examination

Kursen examineras genom ett större journalistiskt projekt i grupp samt en individuell skriftlig tentamen.
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt

Under kursen förekommer ett antal inlämningsuppgifter.
Betyg: Underkänd (U) eller Godkänd (G).
För att få slutbetyg på kursen krävs godkänt även på inlämningsuppgifterna.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag
Förlag: SKL, Sveriges kommuner och landsting samt Riksarkivet
Webbadress: skl.se eller http://mkv.itm.miun.se/kurser/peter_material
Kommentar: Sidor: 12

Författare: Elia Powers
Artikeltitel: Selecting metrics, reflecting norms
Tidskrift: vol 6, 2018
År/Volym/nr/sidor: Digital journalism
Webbadress: http://mkv.itm.miun.se/peter_material
Kommentar: Sidor: 16

Författare/red: Hansson Nils
Titel: Grävande Journalistik
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Ordfront
Kommentar: Sidor: 341

Författare/red: Hunter, Hanson, Sabbagh mfl.
Titel: Story based inquiry: A manual for investigative journalists
Upplaga: Senaste upplagan
Webbadress: http://markleehunter.free.fr/documents/SBI_english.pdf eller http://mkv.itm.miun.se/kurser/peter_material
Kommentar: Sidor: 87

Författare/red: Jonriksson Peter
Titel: Lathund Företagsresearch
Upplaga: Senaste upplagan
Webbadress: http://mkv.itm.miun.se/kurser/peter_material
Kommentar: Tillhandahålls elektroniskt.

Författare/red: Jonriksson, Peter
Titel: Lathund personresearch
Upplaga: Senaste upplagan
Webbadress: http://mkv.itm.miun.se/kurser/peter_material
Kommentar: Tillhandahålls elektroniskt.

Författare/red: Luuk Sengers and Mark Lee Hunter
Titel: The Hidden Scenario. Plotting and Outlining Investigative Stories
Upplaga: The Centre for Investigative Journalism, London 2012
Webbadress: http://www.luuksengers.nl/books
Kommentar: Sidor: 44. E-bok

Författare/red: Mark Lee Hunter
Titel: The Global Investigative Journalism Casebook.
Upplaga: Senaste upplagan
Webbadress: http://intellectademo.se/unesco/Uploads/Files/291.pdf

Författare/red: Mark Lee Hunter and Luuk Sengers
Titel: The Story Tells the Facts. Structuring and Composing Investigative Narratives
Upplaga: The Centre for Investigative Journalism, London 2013
Webbadress: http://www.luuksengers.nl/books
Kommentar: Sidor: 68. E-bok

Referenslitteratur

Titel: Offentlighetsprincipen och sekretess. Information om offentlighets- och sekretesslagen m.m.
Webbadress: http://mkv.itm.miun.se/kurser/peter_material
Kommentar: Tillhandahålls elektroniskt.

Författare/red: Hed Irja
Titel: Sekretess, en handbok om sekretess och offentlighetslagstiftningen
Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Sidor: 62

Författare/red: Jonriksson Peter
Titel: Kriminalreporter
Webbadress: http://mkv.itm.miun.se/kurser/peter_material
Kommentar: Sidor: 45. Tillhandahålls elektroniskt.

Författare/red: Nils Funcke
Titel: Att publicera : etik och juridik för journalister och publicister
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur AB

Författare/red: Paul Bradshaw
Titel: Finding stories with spreadsheets (E-bok)
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Leanpub.com (köpes online)
Kommentar: Sidor: 238

Författare/red: Thurén, Torsten
Titel: Källkritik
Upplaga: Liber
Förlag: Senaste upplagan
Kommentar: Sidor: 4

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.
Att plagiera är inte tillåtet och kommer att resultera i att anmälan lämnas in till rektor.