Kursplan

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning, 7,5 hp

Business Administration Ba (A), Managerial Accounting, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ092G
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Ekonomistyrning
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 20%, Naturvetenskap 80%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-30
 • Fastställd: 2009-10-12
 • Senast ändrad: 2020-05-28
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper om terminologi och metodik för ekonomistyrning samt insikter i kvantitativt inriktade modeller och metoder som underlag för beslutsfattande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagarna kunna:
- klassificera och använda centrala ekonomiska begrepp inom
ekonomistyrningsområdet
- redovisa teoretiska kunskaper om ekonomistyrningens delområden, såsom
produktkalkylering, budgetering och intern styrning och kontroll
- visa praktiska färdigheter inom områdena produktkalkylering,
budgetering och redovisning

Innehåll

Kursen utgör en introduktion till företags interna ekonomiska informations- och styrsystem. Kursen har såväl teoretiska som praktiska inslag. Här behandlas begreppsdefinitioner och klassificeringar av ekonomiska grundbegrepp. Vidare avhandlas resonemang om dessa begrepp och deras påverkan på företags resultat och lönsamhet. En stor del av innehållet inriktas på teoretiska modeller och praktiska metoder avseende produktkalkylering, resultatbudgetering och intern styrning och kontroll. Betydelsen av sambandet mellan information, analys, planering och uppföljning betonas. I kursen ingår olika former av näringslivsinslag

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs:
Undervisningen kan bestå av fysiska och digitala föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, olika former av övningar och näringslivsinslag samt utlagt material. Vid seminarier och näringslivsinslag gäller obligatorisk närvaro (vid eventuell frånvaro ges skriftlig kompletteringsuppgift). Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Distanskurs:
Undervisningen kan bestå av digitala föreläsningar, digitala seminarier, utlagt material, någon form av näringslivsinslag och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram. Eventuella fysiska träffar är inte obligatoriska, förutom i de fall en skriftlig individuell salstentamen förekommer. Vid digitala seminarier gäller obligatorisk närvaro (vid eventuell frånvaro ges skriftlig kompletterings-
uppgift). Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Eget studentansvar: Studenten ansvarar själv för sitt eget lärande och förväntas självständigt söka information samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Begränsning av undervisningen: Lärarledd undervisning samt stöd från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Examination

5010: Individuell skriftlig tentamen, 6,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

5011: Skriftlig inlämningsuppgift, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

5012: Näringslivsinslag, Praktisk tillämpning, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Campuskurs och distanskurs:
Vid hemtentamen eller skriftlig inlämningsuppgift kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Ax, C., Johansson, C. & Kullvén, H.
 • Titel: Den nya ekonomistyrningen
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Ax, C., Johansson, C. & Kullvén, H.
 • Titel: Den nya ekonomistyrningen. Övningsbok.
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
Vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material tillkommer.