Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap, 7,5 hp

Business Administration Ba, (A), Organization and Leadership 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FÖ118G
 • Ämne huvudområde: Företagsekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Organisation och ledarskap
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-30
 • Fastställd: 2015-04-13
 • Senast ändrad: 2020-05-29
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Kursens syfte är att ge kännedom om och förståelse för framträdande begrepp och perspektiv samt problemställningar och problemlösningar inom området organisationsteori. Syftet är vidare att ge kännedom om och förståelse för grunderna i akademiskt arbete i form av uppsatser, rapporter, PM och seminarier.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- definiera och förklara centrala begrepp inom organisationsteori utifrån ett
företagsekonomiskt perspektiv,
- återge traditionella och nyare ledande teorier på området samt översiktligt
jämföra och diskutera organisationsteorins utveckling under 1900-talet,
- tillämpa organisationsteori på problem i dagens samhälle, som exempelvis
att beskriva och analysera ett företags organisation utifrån aktuella teorier,
- i en kortare rapport eller PM behandla en avgränsad frågeställning och
jämföra praktik och teori,
- aktivt och självständigt förbereda och delta i seminariediskussioner och
genomföra kortare egna presentationer.
- använda grundläggande sökteknik i någon/några för ämnet relevanta databaser.

Innehåll

Kursens organisationsteoretiska del presenteras i ett tidsperspektiv, där olika organisationsteoretiska idéer och skolbildningar behandlas i den ordning som de anses ha uppkommit. Det dominerande ledningsperspektivet på organisationer kompletteras med ett perspektiv som belyser olika aspekter av livet i organisationer med utgångspunkt från den enskilde organisationsmedlemmen. I kursen ingår även moment som avser att träna förmågan att utforma PM/rapporter med avseende på såväl innehåll som struktur och formalia samt att presentera och opponera på PM/rapporter.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs:
Undervisningen kan bestå av fysiska och digitala föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, olika former av övningar, olika former av näringslivsinslag och utlagt material. Vid seminarier och näringslivsinslag gäller obligatorisk närvaro (vid eventuell frånvaro ges skriftlig kompletteringsuppgift). Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Distanskurs:
Undervisningen kan bestå av digitala föreläsningar, digitala seminarier, utlagt material, någon form av näringslivsinslag och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram. Eventuella fysiska träffar är inte obligatoriska, förutom i de fall en skriftlig individuell salstentamen förekommer. Vid digitala seminarier gäller obligatorisk närvaro (vid eventuell frånvaro ges skriftlig kompletteringsuppgift). Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Undervisningsspråk kan vara svenska eller engelska.

Eget studentansvar: Studenten ansvarar själv för sitt eget lärande och förväntas självständigt söka information samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Begränsning av undervisningen: Lärarledd undervisning samt stöd från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Examination

5000: Individuell skriftlig tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

5001: Skriftlig inlämningsuppgift (inklusive seminariedeltagande), 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

5002: Näringslivsinslag, Praktisk tillämpning, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
För kursmodulerna värda 0-1,5 hp ges betygen G och U.

Campuskurs och Distanskurs:

Vid hemtentamen eller skriftlig inlämningsuppgift kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen kan även ingå i huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Björklund, M. &Paulsson, U.
 • Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera.
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Bruzelius, L. H. & Skärvad, P-H.
 • Titel: Integrerad organisationslära.
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Corvellec, H. & Holmberg, L.
 • Titel: Organisationers vardag - sett underifrån
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: Liber

Referenslitteratur

 • Författare/red: Svenska språknämnden
 • Titel: Svenska skrivregler
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: Liber AB
 • Författare/red: Åberg, G
 • Titel: Handbok i svenska
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: Wahlström & Widstrand
Vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material tillkommer.

Sidan uppdaterades 2020-06-26