Kulturgeografi GR (A), Planering och förvaltning av natur- och kulturresurser, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Kulturgeografi GR (A), Planering och förvaltning av natur- och kulturresurser, 7,5 hp

Human Geography Ba (A), Planning and management of natural and cultural resources, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KG032G
 • Ämne huvudområde: Kulturgeografi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Planering och förvaltning av natur- och kulturresurser
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2014-05-05
 • Fastställd: 2014-05-06
 • Senast ändrad: 2022-08-30
 • Giltig fr.o.m: 2023-01-10

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap om, och förståelse för, aktörer och faktorer inom planering och förvaltning som formar och påverkar natur- och kulturresurser. Under kursen diskuteras hållbart resursutnyttjande samt hur fysisk planering har koppling till turism och friluftsliv. Detta sker till viss del utifrån ett problembaserat lärande.

Lärandemål

För att bli godkänd ska studenten visa förmåga att:
• förklara och definiera grundläggande begrepp kopplade till fysisk planering och hållbart resursutnyttjande.
• reflektera och analysera med koppling till planering kring hur natur- och kulturmiljöer (urbana och rurala) påverkas och utvecklas av turism och friluftsliv,
• förklara samt diskutera konflikter i samband med natur- och kulturresurser i relation till turism och friluftsliv.
• värdera och kritiskt resonera kring hantering av konflikter och etiska överväganden i planering och förvaltning.

Innehåll

Kursen behandlar planering och förvaltning av natur- och kulturresurser i urbana och rurala miljöer med utgångspunkt från begrepp som fysisk planering och hållbarhet i Sverige, men även utifrån internationella exempel. Vad ligger till grund för dagens fysiska planering? Hur uppkommer konflikter gällande mark- och vattenanvändning; vilka aktörer kan identifieras och med vilka medel kan konflikterna hanteras? Hur sker delaktighet i planering? Detta är frågor som kommer att diskuteras under kursen. Detta för att skapa en förståelse för mark- och vattenanvändning i samband med utvecklingsfrågor samt turism och friluftsliv. Inom samhällsplanering finns även olika nivåer (EU, nationellt, regionalt och lokalt) att ta hänsyn till, vilket också tas upp inom kursen.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Grupparbeten, redovisningar och diskussioner utifrån olika teman är återkommande inslag. Fältresor kan förekomma.

Obligatorisk närvaro krävs vid examinerande tillfällen.

Undervisning och återkoppling kan förekomma på engelska.

Undervisningen sker med nyttjande av Mittuniversitetets webbaserade system.

Examination

0021: Översiktsplan seminarium, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0022: Översiktsplan - uppgift PM, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0024: Stadsvandring, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0025: Individuell tentamen, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras genom skriftlig individuell tentamen, seminariediskussioner samt muntliga och skriftliga redovisningar.

Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre gånger inom loppet av ett år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Campuskurs: Kursen ges som en del av Turism och destinationsutveckling, 180 hp (Credits).

Distanskurs: Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling, kamera och hörlurar.

De studerande förutsätts själva att svara för resekostnader under exkursioner/fältresor om inget annat anges.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
 • Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Gunnel Forsberg (red.)
 • Titel: Samhällsplaneringens teori och praktik
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: Valda delar av boken.
 • Författare/red: Lars Emmelin, Peter Fredman, Ebba Lisberg Jensen, Klas Sandell
 • Titel: Planera för friluftsliv : natur, samhälle, upplevelser
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Carlssons
 • Kommentar: Valda delar. Boken finns även tillgänglig som open access: https://tinyurl.se/4Be

Referenslitteratur

 • Författare/red: Fainsten, S & Campbell, S
 • Titel: Readings in Planning theory
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Wiley-Blackwell
Vetenskapliga artiklar och annat material tillkommer. Kompendium som tillhandahålls av ämnet.

Sidan uppdaterades 2022-08-30