Kursplan

Kursplan för Nationalekonomi GR (A), 30 hp

Economics BA (A), 30 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: NA001G
 • Ämne huvudområde: Nationalekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Ekonomivetenskap och juridik
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-30
 • Fastställd: 2007-03-30
 • Senast ändrad: 2013-06-07
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i ekonomisk teori på aktuella problemområden, att ge kännedom om och förmåga till kritisk analys av ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser.

Lärandemål

Kunskap och förståelse:
Studenter skall kunna orientera sig om nationalekonomiska problemställningar gällande som stöds av kvalificerade läroböcker avseende det kunskapsområde som ingår i kursen enligt gällande kursplan. Studenten skall här visa kunskap och förståelse, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund. Studenten skall kunna särskilja vad som är ämnets teoretiska grund och metod från de mer tillämpade områden, som tas upp i olika kurser. Även att kunna förstå nationalekonomins egenart i jämförelse med övriga samhällsvetenskapliga ämnen. En egenskap som studenten också skall tillgodogöra sig under utbildningen, är att kunna urskilja värderingar från de mer renodlade resultat från den modellanalys som ofta förekommer inom ämnet nationalekonomi.

Färdighet och förmåga:
Studenten skall självständigt kunna ta initiativ till att analysera frågorna med utgångspunkt av nationalekonomisk teori och metod, samt därefter presentera dessa i ett sammanhang där även den ekonomisk-politiska bakgrunden beaktas. Studenten skall här visa förmåga att söka, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.

På GR A-nivå byggs utbildningen upp på de två teori- och metodmomenten mikro- och makroekonomisk teori. De två avslutande momenten är tillämpade kursmoment, där kunskaperna från de två förstnämnda skall visas i den tillämpning som här sker.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Det vetenskapliga område som studeras omfattar olika värderingar och förhållningssätt. Studenten skall visa förmåga att inom kursen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga , samhälliga och etiska aspekter.

Innehåll

Kursen innehåller följande delmoment:
1. Mikroekonomisk teori, 7,5 hp
Delmomentet inleds med en orientering om fundamentala begrepp och metoder i nationalekonomin. Därefter ges en presentation av teorierna för producent- respektive konsumentbeteende under olika marknadsförhållanden. I detta sammanhang studeras beslutssituationerna för de enskilda ekonomiska aktörerna (producenter respektive konsumenter). Därefter studeras samspelet mellan aktörerna vid prisbildningen och anpassningsprocesserna under marknadsformen fullständig konkurrens, samt under monopolistiska och oligopolistiska marknadsformer.

2. Makroekonomisk teori, 7,5 hp
Delmomentet avser att ge en orientering om centrala makroekonomiska teorier mot bakgrund av svenska förhållanden.

BNP tas till utgångspunkt för en beskrivning av den ekonomiska strukturen, dels i termer av privat och offentlig sektor (total konsumtion, totala investeringar, total import och total export), dels i termer av produktions-, konsumtions- och handelsmönster. De viktigaste teoribildningarna inom makroteorin introduceras. Här behandlas de faktorer som påverkar nationalproduktens storlek, arbetslöshet, inflationstakt och ekonomisk tillväxt.

Delmomentet behandlar också konjunkturutveckling och konjunkturbedömning. Här diskuteras möjligheterna för statsmakten att åstadkomma och vidmakthålla samhällsekonomisk balans. I detta sammanhang behandlas, på ett principiellt plan, effekter av olika åtgärder på arbetslöshet, inflationstakt och betalningsbalans.

3. Internationell ekonomi, 7,5 hp
Detta delmoment består av två delar: Den första betonar de internationella handelsrelationerna. Momentet inleds med en genomgång av teorier för internationell handel, analys av de vinster som sammanhänger med internationell handel samt den internationella handelns effekter på varu- och faktorpriser. Drivkrafterna bakom och effekterna av olika handels- och valuta-politiska ingrepp i de internationella handelsrelationerna analyseras.

Den andra delen betonar valutamarknaden och dess funktion som ett relativpris på pengar (tillgångsansatsen). Två komponenter är här viktiga, dels ränta och dels den förväntade växelkursförändringen, dvs ränteparitet. På längre sikt har också den relativa köpkraften mellan länder betydelse, dvs köpkraftsparitet.. En växelkursmodell presenteras där dessa an-satser analyseras. Modellen analyseras under olika tidsperspektiv. Skillnaden mellan reala och nominella storheter uppmärk-sammas. Det internationella penningsystemets utveckling studeras.

4. Ekonomisk politik i en öppen ekonomi, 7,5 hp
Detta delmoment introducerar och ger en fördjupad behandling av målkonflikter i den ekonomiska politiken och analyserar statsmaktens möjligheter att uppnå de ekonomiska politiska målen. Tonvikten läggs vid de förhållanden som gäller en liten öppen ekonomi, som den svenska. Olika metoder att få en bild över den strukturella utvecklingen presenteras. Häri diskuteras de internationella förhållanden, som utgör restriktioner för och påverkar den ekonomiska politiken. Vidare diskuteras de historiska och institutionella förhållanden. Diskussionen förs mot bakgrund av den uppmärksammade globaliseringsprocessen, där särskilt integrationen inom EU och EMU uppmärksammas.

Delmomenten kan av praktiska skäl komma att ges i annan ordning vid något kurstillfälle, vilket då framgår av aktuell kursöversikt.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen för campuskurser ges i form av föreläsningar, seminarieuppgifter, seminarietillfällen genomförande av skriftliga uppgifter i anslutning av seminarier samt grupparbeten.
För distanskurser anordnas en frivillig sammankomst i anslutning till kursstart. Därefter genomförs kursen i en webbaserad studiemiljö vilket betyder att tillgång till dator med internetuppkoppling är ett krav. De verktyg som kan komma på tal är Studentportalen, WebCT eller särskilda kurs-hemsidor (under Studentportalen).

Examination

Examinationsformerna kan vara av olika slag. Traditionell tentamen, där studenten skall besvara frågor på kursinnehållet, inlämningsuppgift, eller båda i kombination. Alla tentamensformer fokuseras på individuell prestation.

Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Referenslitteratur

Moment 1
 • Författare/red: Axelsson R, Holmlund B, Jacobsson R, Löfgren K-G
 • Titel: Mikroekonomi
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Gäller Östersund
 • Författare/red: Lövgren K
 • Titel: Mikroekonomi, arbetsbok
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Gäller Östersund

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Hultkrantz, Lars & Söderström, Hans Tson (red)
 • Titel: Marknad och politik
 • Förlag: SNS
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Gäller Sundsvall och Östersund
 • Författare/red: Lundmark, R
 • Titel: Mikroekonomi: Teori och tillämpning.
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Gäller Sundsvall
 • Författare/red: Månsson, J
 • Titel: Grundläggande matematik för samhällsvetare och ekonomer
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2006
 • Kommentar: Gäller Sundsvall
 • Författare/red: Parkin M, Powell M, Matthews K
 • Titel: Economics
 • Förlag: Harlow -Addison- Wesley
 • Upplaga: Senaste upplagan (europeiska utgåvan)
 • Kommentar: Gäller Östersund Kap 2-8, 10-13
Moment 2
 • Författare/red: Fregert K, Jonung L
 • Titel: Makroekonomi - teori, politik och institutioner
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Gäller Sundsvall
 • Författare/red: Hultkrantz, Lars & Söderström, Hans Tson (red)
 • Titel: Marknad och politik
 • Förlag: SNS
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Gäller Sundsvall och Östersund
 • Författare/red: Parkin M, Powell M, Matthews K
 • Titel: Economics
 • Förlag: Harlow- Addison-Wesley
 • Upplaga: Senaste upplagan (europeiska utgåvan)
 • Kommentar: Gäller Östersund Kap 20-30
Moment 3
 • Författare/red: Hultkrantz, Lars & Söderström, Hans Tson (red)
 • Titel: Marknad och Politik
 • Förlag: SNS
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Gäller Sundsvall och Östersund
 • Författare/red: Husted & Melvin
 • Titel: International Economics
 • Förlag: Pearson
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Gäller Sundsvall och Östersund
Moment 4
 • Författare/red: Fregert K, Jonung L
 • Titel: Makroekonomi - teori, politik och institutioner
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Gäller Sundsvall och Östersund
 • Författare/red: Hultkrantz, Lars & Söderström, Hans Tson (red)
 • Titel: Marknad och politik
 • Förlag: SNS
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Gäller Sundsvall och Östersund
 • Författare/red: Husted & Melvin
 • Titel: International Economics
 • Förlag: Pearson
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Gäller Sundsvall och Östersund
Artikelkompendium kan tillkomma.

OBS! Litteraturen är olika för Sundsvall och Östersund!