Nationalekonomi GR (C), Kvantitativa metoder, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Nationalekonomi GR (C), Kvantitativa metoder, 7,5 hp

Economics BA (C), Quantitative methods, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: NA021G
 • Ämne huvudområde: Nationalekonomi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Kvantitativa metoder
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%, Naturvetenskap 40%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-02-20
 • Fastställd: 2019-03-22
 • Senast ändrad: 2021-09-28
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-10

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper i elementära ekonometriska metoder och utifrån ekonometriska modeller kritiskt analysera olika ekonomiska problem och frågeställningar.

Lärandemål

Vid avslutande av denna kurs ska studenten:

• Ha god kännedom om specifikation och estimation av den allmänna linjära regressionsmodellen.

• Analysera avsteg från den klassiska modellspecifikationen betingade av de icke-experimentella tillämpningssituationerna såsom mätfel i variablerna, autokorrelation, multikollinearitet och hetroscedasticitet.

• Ha kännedom om laggade variabler och dummyvariabler i regressionsmodellen.

• Känna till metoder för att analysera tvärsnittsdata, tidsseriedata och paneldata.

• Kunna använda standardprogramvara och analysera praktiska exempel med datorkörningar från ekonometrins tillämpningsområde.

Innehåll

Kursen behandlar problem med att etablera och kvantifiera ekonomiska samband liksom grundläggande ekonometrisk metod. Kursen innehåller praktiska tillämpningar inom mikro- och makroekonomisk teori.

Behörighet

Nationalekonomi GR (A), 30 hp, Nationalekonomi GR (B) 22,5 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och praktiska övningar.

Examination

1000: Hemtentamen, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1010: Inlämningsuppgift, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examination sker via salstentamen och inlämningsuppgifter.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Gujarati, Damodar
 • Titel: Econometrics by Example
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Red Globe Press

Sidan uppdaterades 2021-11-18