Kursplan för Samhällskunskap GR (A), Samhällsorientering för åk 1-3. Ingår i Lärarlyftet II, 15 hp

Civics Ba, Perspective of Society, 15 Credits, Continuing Education for Teachers

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SH009U
 • Ämne huvudområde: Samhällskunskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Samhällsorientering för åk 1-3. Ingår i Lärarlyftet II
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: GXX - Kursen ligger på grundnivå. Kan ej klassificeras.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2011-12-07
 • Fastställd: 2015-03-10
 • Senast ändrad: 2015-03-10
 • Giltig fr.o.m: 2015-08-01

Syfte

Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs ha förvärvat ämnesteorietiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att ge behörighet för att undervisa i åk 1-3.

Lärandemål

Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs ha förvärvat ämnesteorietiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att ge behörighet för att undervisa i åk 1-3.
Delmoment 1.
- Kunna redovisa kunskaper om närmiljöns historia, dess vetenskapliga relevans och vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål i närmiljön kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor.
- Kunna redovisa kunskaper om tidslinjer, periodiseringar och begrepp, såsom dåtid, nutid, framtid, stenålder, bronsålder och järnålder.
- Kunna redovisa en översiktlig kunskap om olika religionsutövningar, deras högtider, symboler och berättelser.

Delmoment 2.
- Visa förmåga att tillämpa, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om närmiljöns historia
- Visa förmåga att använda, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om olika tidsuppfattningar och periodiseringar.
- Visa förmåga att tillämpa, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om olika former av religionsutövning
- Uppvisa färdigheter i att tillämpa historiedidaktiskt perspektiv och metoder för bedömning med utgångspunkt från skolans nya styrdokument.

Delmoment 3.
- Kunna redovisa kunskaper om människan som samhälls- och kulturvarelse i meningen vår geografi, våra fysiska artefakter och det demokratiska samhällets värdegrund, användandet av fysiska resurser samt det politiska systemets funktionssätt.

Delmoment 4.
- Visa förmåga att tillämpa, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om människan som kultur- och samhällsvarelse.
- Uppvisa färdigheter i att tillämpa samhällskunskaps- och geografididaktiska perspektiv och metoder för bedömning med utgångspunkt från skolans nya styrdokument.

Innehåll

Kursen består av följande fyra (4) moment:

Moment 1. Närområdets historia och religionsutövning, ämnesteori, 3,75 hp.
I momentet analyseras innebörden och den vetenskapliga relevansen av att studera närområdets historia och religioner i dåtid och nutid, med beaktande av elevernas egna erfarenheter. Därtill analyseras olika tidsuppfattningar och periodiseringar, såsom dåtid, nutid och framtid, stenålder, bronsålder och järnålder. Därutöver analyseras olika religioners roll i samhället, med betoning på deras olika högtider, symboler och berättelser.
Examination via seminarium och PM skrivande.

Moment 2: Närområdets historia och religionsutövning, ämnesdidaktik, 3,75 hp.
I momentet övas studenten dels att använda, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om närmiljöns historia och olika tidsuppfattningar, dels att tillämpa, utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om olika former av religionsutövning. Därtill övas studenten i att utifrån skolans nya styrdokument bedöma elevernas resultat. Examination via seminarium och PM skrivande.

Moment 3: Människan som kultur- och samhällsvarelse. 4 hp
I momentet beskrivs och analyseras innebörd och vetenskaplig relevans av tid och rum samt mentala och fysiska representationer av omvärlden i form av t ex kartor. Vidare studeras de geografiska förutsättningarna för mänskliga verksamheter som rör resor, bebyggelse, mark och vatten samt människans miljöpåverkan. I momentet analyseras hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människans levnadsvillkor. Här behandlas också det svenska kulturarvet i form av dess artefakter och en diskussion förs om dess betydelse och uttolkning satt i relation till människan som samhällsvarelse. Människan som samhällsvarelse kommenteras även utifrån utvecklingsfrågor, jämställdhet, etniska problem samt aktuella konfliktsituationer gällande användningen av jordens resurser. Momentet avslutas med en översikt av det politiska systemets uppbyggnad i Sverige.
Examination sker genom hemtentamen eller annan examinerande uppgift.

Moment 4: Människan som kultur- och samhällsvarelse; ämnesdidaktiska reflektioner. 3,5 hp.
I momentet övas studenten att använda, utifrån ämnesdidaktiska perspektiv, för skolsituationen relevanta kunskaper om människan som kultur- och samhällsvarelse. Därtill övas studenten i att utifrån skolans nya styrdokument bedöma elevernas resultat.
Examination sker via PM-skrivande.

Behörighet

Grundläggande behörighet Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildning enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats http://www.skolverket.se/lararlyftet

Den som söker till denna kurs utan godkännande av skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Kursen är helt nätbaserad vilket innebär att det inte förekommer några fysiska träffar.

Examination

Examination sker genom seminarier, PM-skrivande samt hemtentamen eller annan examinerande uppgift.
Under rubriken innehåll anges hur respektive delmoment examineras.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bäck, H, Larsson, T, Erlingsson G
 • Titel: Den svenska politiken (bok med eLabb): Strukturer, processer och resultat.
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2011
 • Författare/red: Dag Lindström
 • Titel: Forntid i Sverige - en introduktion
 • Förlag: Natur och kultur, Stockholm
 • Upplaga: 2004
 • Kommentar: ISBN: 978-91-27-09764-3
 • Författare/red: Evertsson M, Magnusson C (red)
 • Titel: Ojämlikhetens dimensioner
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2014
 • Kommentar: Valda delar.
 • Författare/red: Franck, Olof, Hermansson Adler, Magnus, Björneloo,Inger
 • Titel: Samhällsämnenas didaktik : F - åk 3
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Upplaga: 2013
 • Kommentar: ISBN: 9789144089652139 s.
 • Författare/red: Getis, Arthur; Getis, Judith; Bjelland, Mark & Fellmann, Jerome
 • Titel: Introduction to Geography
 • Ort: London
 • Förlag: McGraw-Hill Higher Education
 • Upplaga: 2010
 • Författare/red: Hall, Ola; Alm, Göran; Ene, Stefan & Jansson, Ulf
 • Titel: Introduktion till kartografi och geografisk information
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2003
 • Författare/red: Hermansson Adler, Magnus
 • Titel: Historieundervisningens byggstenar: grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik
 • Författare/red: Långström Sture, Virta Anja
 • Titel: Samhällskunskapsdidaktik
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2011
 • ISBN: 978-91-44-06643-1
 • Kommentar: 278 s.
 • Författare/red: Löfstedt, Malin (red.)
 • Titel: Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan.
 • Ort: Lund
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2011
 • ISBN: ISBN978-91-44-05785-9
 • Kommentar: 219 s.
 • Författare/red: Månson, Per
 • Titel: Båten i parken; Introduktion till samhällsstudier
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Norstedts Akademiska
 • Upplaga: 2014
 • Författare/red: Otterbeck, Jonas
 • Titel: Islam, muslimer och den svenska skolan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: 2000
 • Kommentar: 148 s.
 • Författare/red: Sanderoth, Ingrid, Werner, Margit & Båth, Sten
 • Titel: Plats – identitet – lärande: närområdesstudier i skolan.
 • Förlag: Studentlitteratur, Lund
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • : https://www.studentlitteratur.se/#33461-01
 • Författare/red: Svanberg, Ingvar & David Westerlund (red.)
 • Titel: Religion i Sverige
 • Förlag: Dialogos
 • Upplaga: 2008
 • Kommentar: 439 s. ( urval om cirka 150 s.)

Referenslitteratur

 • Författare/red: Hallin, Per-Olof & Gren, Martin, Kulturgeografi
 • Titel: En ämnesteoretisk introduktion
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2003
 • Författare/red: Møller, Jens Peter
 • Titel: Geografididaktik: Perspektiv och exempel
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: 2003
 • Författare/red: Sveriges nationalatlas (SNA). Individuell fördjupning, valda band
Delmoment Religion och historia i skolans närmiljö: tillkommer fördjupningslitteratur på cirka 150 sidor.
Övrig information
Målgrupp:
Du som har lärarexamen som minst omfattar åk 1-3 och undervisar i åk 1-3 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig.
Kursen består av 4 hp samhällsvetenskap, 3,5 hp geografi, 3,75 hp religionsvetenskap och 3,75 hp historia

Urval sker genom lottning.