Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Statsvetenskap GR (A), 30 hp

Political Science Ba (A), 30 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SK001G
 • Ämne huvudområde: Statsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-30
 • Fastställd: 2007-03-30
 • Senast ändrad: 2020-05-14
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till statsvetenskapen vad avser ämnets teoretiska kärna och former för politiskt beslutsfattande nationellt och internationellt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

Inom Introduktion till statsvetenskap och politisk teori förväntas studenten:
- redogöra för grundläggande begrepp inom statsvetenskapen
- redogöra för grundläggande statsvetenskapliga förhållningssätt till studier av
politik i samhället
- redogöra för de grundläggande dragen i den politiska filosofins historiska
utveckling
- redogöra för de grundläggande dragen i de politiska ideologiernas härkomst och
utveckling

Inom Politik och förvaltning:
- redogöra för det svenska politiska systemets uppbyggnad samt hur det svenska
politiska systemet fungerar
- redogöra för den funktion som de politiska partierna och
intresseorganisationerna har i det politiska systemet
- redogör för vilka problem som kan uppkomma i samband med att politiska
beslut skall genomföras i ett demokratiskt system
- redogöra för betydelsen av genus kopplat till studiet av politik i samhället

Inom Jämförande politik:
- redogöra för likheter och olikheter mellan olika politiska system
- redogöra för vad olika politiska institutioner kan ha för effekter på politikens
processer, innehåll och representativitet
- redogöra för grundläggande teorier kring demokratiseringsprocesser

Inom Metod kunna
- redogöra för grundläggande vetenskapliga förhållningssätt
- redogöra för grunderna i jämförande logik
- redogöra för grunderna i forskningsprocessens olika steg

Inom Internationell politik:
- redogöra för de grundläggande dragen i den internationella politikens olika
teoribildningar
- redogöra för de grundläggande dragen i den internationella politikens empiri
- redogöra för utvecklingen inom den internationella politiken

Innehåll

Kursen är indelad i fem moment.

Det inledande momentet utgörs av en Introduktion till statsvetenskap och politisk teori (7,5 hp) där det ges en introduktion till det vetenskapliga studiet av politik samt av centrala statsvetenskapliga begrepp. Momentet berör också den politiska filosofins historiska utveckling samt de politiska ideologiernas härkomst och utveckling. Vidare ges en introducerande presentation av modern politisk analys, dvs olika statsvetenskapliga förhållningssätt till studiet av det politiska i samhället.

Moment två, Politik och förvaltning (6 hp), behandlar bland annat Sveriges moderna politiska historia, det politiska systemets uppbyggnad och funktionssätt, de politiska partiernas och intresse-organisationernas verksamheter samt problem i samband med demokratins förverkligande och välfärdssamhällets mål.

I moment tre, Jämförande politik (6 hp), görs en genomgång av begrepp, teoribildning och tolkningsmodeller inom jämförande politik. Här presenteras och studeras politiska processer och strukturer hos ett flertal politiska system utifrån de inbyggda likheter och skillnader varje system uppvisar.

I momentet fyra, Metod (3 hp), behandlas grunderna inom vetenskaplig metod.

I det femte momentet, Internationell politik (7,5 hp), fokuseras det internationella politiska systemets uppbyggnad; dess aktörer, instrument och arenor för handling. Vidare presenteras dominerande teorier inom området.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika former av övningar.
Obligatoriska seminarier förekommer. Student som ej uppfyller krav om obligatorisk närvaro ges möjlighet att komplettera detta vid nästkommande kurstillfälle.
Delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Examination

0600: Introduktion till statsvetenskap och politisk teori, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2100: Politik och förvaltning, 6,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3200: Jämförande politik, 6,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3500: Metod, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

4000: Internationell politik, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examinationen sker genom skriftliga prov, muntliga prov, PM-uppgifter och uppsats efter varje moment.

Betygskriterier: se ämnesspecifika betygskriterier, www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Badersten, Bo & Gustavsson, Jacob
 • Titel: Vad är statsvetenskap? - om undran inför politik
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Webbadress: Lund
 • Författare/red: Hallberg, Peter, Jansson, Maria, Mörkenstam, Ulf (red)
 • Titel: Tretton texter i politisk teori
 • Förlag: Liber förlag
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Heywood, Andrew
 • Titel: Political Ideologies: An Introduction
 • Förlag: Palgrave MacMillan
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Liedman, Sven-Eric
 • Titel: Från Platon till demokratins kris
 • Förlag: Albert Bonniers Förlag
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 2
 • Författare/red: Bergqvist, Christina & Jungar, Ann-Cathrine
 • Titel: Kön och politik
 • Förlag: SNS
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Kapitel 1-2, samt 4-14
 • Författare/red: Bäck, Henry, Larsson, Torbjörn & Erlingsson, Gissur Ó
 • Titel: Den svenska politiken
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Dahlström, Carl (red.)
 • Titel: Politik som organisation- Förvaltningspolitikens grundproblem
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Hagevi, Magnus (red.)
 • Titel: Partier och partisystem
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 3
 • Författare/red: Anckar, Carsten & Denk, Thomas (red.)
 • Titel: Komparativ politik: Tio politiska system
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Anckar, Carsten, Von Schoultz, Åsa, Denk, Thomas & Karvonen, Lauri
 • Titel: Komparativ politik: Institutioner och beteende
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Kapitel 1-14
 • Författare/red: Bergqvist, Christina & Jungar, Ann-Cathrine
 • Titel: Kön och politik
 • Förlag: SNS
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Kapitel 3
 • Författare/red: Linde, Jonas, Ekman, Joakim och Sedelius, Thomas
 • Titel: Demokratiseringsprocesser: nya perspektiv och utmaningar
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 4
 • Författare/red: Anckar, Carsten, Von Schoultz, Åsa, Denk, Thomas & Karvonen, Lauri
 • Titel: Komparativ politik: Institutioner och beteende
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Kapitel 15
 • Författare/red: Davidson, Bo & Patel, Runa
 • Titel: Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 5
 • Författare/red: Beeson, Mark & Bisley, Nick (eds)
 • Titel: Issues in 21st Century World Politics
 • Förlag: Palgrave McMillan
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Kaldor, Mary
 • Titel: New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era
 • Förlag: Stanford University Press
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Mingst, Karen A. & Arreguín-Toft, Ivan M.
 • Titel: Essentials of international relations
 • Förlag: Norton
 • Upplaga: Senaste upplagan
Vetenskapliga artiklar och annat material kan tillkomma på delmomenten.