Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Statsvetenskap GR (B), 30 hp

Political Science Ba (B), 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SK025G
Ämne huvudområde: Statsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G1E - Kursen ligger på grundnivå och innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%
Naturvetenskap 20%
Ansvarig avdelning: Samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2009-10-31
Senast ändrad: 2014-11-03
Giltig fr.o.m: 2015-01-01

Syfte

Kursen syftar till att utgöra en fördjupning inom ämnet statsvetenskap vad avser ämnets teoretiska kärna och former för politiskt beslutsfattande nationellt och internationellt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

Inom Demokratins dilemma, 4,5 hp, kunna:
- Analysera och problematisera olika normativa aspekter på demokrati som politisk styrelseform, såväl historiskt som i nutid, i förhållande till utmaningar, förutsättningar och medborgarnas ställda önskemål.
- På ett fördjupat sätt diskutera och redogöra för olika implikationer av empiriska resultat rörande olika aspekter av demokrati.

Inom Politiskt beteende, 4,5 hp, kunna:
- Redogöra för och förklara skillnader mellan centrala teorier om politiskt deltagande.
- Redogöra för och förklara skillnader mellan centrala teorier om väljarbeteende.

Inom Policyanalys, 6 hp, kunna:
- Uppvisa grundläggande kunskaper om policyanalysen samt relevanta teorier och metoder i studiet av policyprocessen.
- Analysera, jämföra och värdera olika ansatser i studiet av offentliga policyprocesser.
- Applicera de teoretiska kunskaperna på beslutsprocesser.

Inom Metod, 7,5 hp, kunna:
- Formulera en relevant statsvetenskaplig frågeställning och förklara val av metod utifrån denna.
- Redogöra för skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ metod.
- Förstå grunderna i och kunna använda sig av grundläggande kvantitativa och jämförande metoder.
- Förstå grunderna i och kunna använda sig av grundläggande kvalitativa metoder.
- Ha grundläggande kännedom om de viktigaste datainsamlingsmetoderna.
- Kunna diskutera vetenskapliga texter utifrån en metodologisk synvinkel.

Inom Självständigt arbete, 7,5 hp, kunna:
- Självständigt författa en kortare uppsats inom ett valt problemområde, diskutera och försvara uppsatsen vid ett seminarium samt genomföra en opposition på en annan students uppsats.

Innehåll

Kursen är indelad i 5 moment.

Moment 1, Demokratins dilemma, 4,5 hp.
Detta moment belyser utifrån ett antal olika perspektiv dilemman som kan vara förknippade med det demokratiska styrelseskicket. Ett delmoment i kursen behandlar normativa utgångspunkter i demokratiteori och övriga delmoment i kursen ägnas åt olika empiriska studier av demokratins effekter särskilt med hänsyn till makt och representation av olika grupper i samhället.

Moment 2, Politiskt beteende, 4,5 hp.
Politiska skeenden antas inom statsvetenskapen vara ett resultat av samverkan mellan aktörer och strukturer. I denna kurs riktar vi fokus mot aktörerna och vilken roll de spelar inom politiken. Kursen behandlar politiskt deltagande och på vilket sätt som olika demokratimodeller förespråkar olika typer av politisk agerande samt vilka skilda syner som finns för i vilken grad medborgarna ska involveras i politiskt beslutsfattande. Inom ramen för politiskt deltagande diskuteras också de politiska partiernas roll och olika teorier kring val och väljarbeteende.

Moment 3, Policyanalys, 6 hp.
Momentet behandlar olika ansatser inom den samtida policyforskningen. Ett antal centrala teorier om policyprocessen, samt olika ansatser för att studera offentlig problemlösning och dess organisering, behandlas. Policyprocessens egenskaper belyses utifrån centrala begrepp som makt, pluralism, nätverk och institutioner.

Moment 4, Metod, 7,5 hp.
Momentet syftar till att ge studerande de analytiska verktyg som behövs för att utföra egna politiska analyser. Momentet fokuserar på forskningsprocessens olika skeden och behandlar problemformuleringens betydelse, frågor kring operationalisering av teoretiska begrepp samt metoder för materialinsamling. Momentet ger en presentation och fördjupning av olika kvalitativa och kvantitativa metodansatser och varvar föreläsningar med övningar och seminarier.

I moment 5, Självständigt arbete, 7,5 hp.
I detta moment ska de studerande formulera en statsvetenskaplig frågeställning vilken besvaras i en uppsats. Förutom författandet av en uppsats ingår i detta moment också seminarieverksamhet och fullgörandet av en oppositionsuppgift.

Behörighet

Statsvetenskap GR (A) minst 16,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika former av övningar. Viss undervisning kan vara obligatorisk.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga prov, muntliga prov, PM-uppgifter och uppsats efter varje moment.

Betygskriterier: se ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Naurin, Daniel
Titel: Deliberation Behind Closed Doors: Transparency and Lobbying in the European Union
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: ECPR

Författare/red: Weale, Albert
Titel: Democracy
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Palgrave Macmillan

Moment 2

Författare/red: Bengtsson, Åsa
Titel: Politiskt deltagande
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare: van Biezen, I., Mair, P., & Poguntke, T.
Artikeltitel: Going, going,... gone? The decline of party membership in contemporary Europe
Tidskrift: European Journal of Political Research
År/Volym/nr/sidor: 2012, 51(1), 24-56

Författare/red: van der Eijk, Cees och Franklin, Mark N.
Titel: Elections and Voters
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Palgrave Macmillan

Moment 3

Författare/red: Bacchi, Carol Lee
Titel: Analysing policy : what's the problem represented to be?
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Pearson Education

Författare/red: Hill, Michael,
Titel: Policyprocessen
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Författare/red: Kingdon, John, W.
Titel: Agendas, Alternatives and Public Policies
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Longman

Författare: Lempert Robert, Scheffran Jürgen, Sprinz Detlef F.
Artikeltitel: Methods for Long-Term Environmental Policy Challenges
Tidskrift: Global Environmental Politics
År/Volym/nr/sidor: 2009, 9(3): 106-133

Moment 4

Författare/red: Esaiasson, Peter, Giljam Mikael, Oscarsson Henrik, Wängnerud Lena
Titel: Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Norstedts Juridik AB

Författare/red: Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend
Titel: Den kvalitativa forskningsintervjun
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Wahlgren, Lars
Titel: SPSS steg för steg
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

Moment 5

Författare/red: Backman, Jarl
Titel: Rapporter och uppsatser
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Ekengren, Ann-Marie, Hinnfors, Jonas
Titel: Uppsatshandbok: Hur du lyckas med din uppsats
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Språkrådet
Titel: Svenska skrivregler
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Artiklar tillkommer på delmomenten.