Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Statsvetenskap GR (B), 30 hp

Political Science Ba (B), 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SK025G
 • Ämne huvudområde: Statsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1E - Kursen ligger på grundnivå och innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-30
 • Fastställd: 2009-10-31
 • Senast ändrad: 2020-05-14
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-15

Syfte

Kursen syftar till att utgöra en fördjupning inom ämnet statsvetenskap vad avser ämnets teoretiska kärna.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

Inom Demokratins dilemma, 4,5 hp, kunna:
-Redogöra för teorier som rör demokratins förutsättningar och utmaningar och
kritiskt granska dessa
-Analysera olika utmaningar för demokratier

Inom Politiskt beteende, 4,5 hp, kunna:
- Analysera skillnader mellan centrala teorier om politiskt deltagande och kritiskt
granska dessa teorier
- Analysera skillnader mellan centrala teorier om väljarbeteende och kritiskt
granska dessa teorier

Inom Policyanalys, 6 hp, kunna:
- Analysera relevanta teorier och metoder i studier av policyprocessen
- Tillämpa de teoretiska kunskaperna om beslutsprocesser

Inom Metod, 7,5 hp, kunna:
- Utarbeta en relevant statsvetenskaplig frågeställning och förklara val av metod
utifrån denna
- Redogöra för skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ metod.
- Förklara grunderna i och tillämpa grundläggande kvantitativa och jämförande
metoder
- Förklara grunderna i och tillämpa grundläggande kvalitativa metoder
- Grundläggande kunna förklara de viktigaste datainsamlingsmetoderna
- Kunna analysera vetenskapliga texter utifrån en metodologisk synvinkel.

Inom Självständigt arbete, 7,5 hp, kunna:
- Författa en kortare uppsats inom ett valt statsvetenskapligt problemområde,
diskutera och försvara uppsatsen vid ett seminarium samt kritiskt granska en
annan students uppsats.

Innehåll

Kursen är indelad i 5 moment.

Moment 1, Demokratins dilemma, 4,5 hp.
Detta moment belyser ett antal olika utmaningar som kan vara förknippade med det demokratiska styrelseskicket. Delkursen belyser olika sätt att analytiskt förhålla sig till demokrati samt förutsättningar för demokrati.

Moment 2, Politiskt beteende, 4,5 hp.
Politiska skeenden antas inom statsvetenskapen vara ett resultat av samverkan mellan aktörer och strukturer. I denna kurs riktar vi fokus mot aktörerna och vilken roll de spelar inom politiken. Kursen behandlar politiskt deltagande och på vilket sätt som olika demokratimodeller förespråkar olika typer av politisk agerande samt vilka skilda syner som finns för i vilken grad medborgarna ska involveras i politiskt beslutsfattande. Inom ramen för politiskt deltagande diskuteras också de politiska partiernas roll och olika teorier kring val och väljarbeteende.

Moment 3, Policyanalys, 6 hp.
Momentet behandlar olika ansatser inom den samtida policyforskningen. Ett antal centrala teorier om policyprocessen, samt olika ansatser för att studera offentlig problemlösning och dess organisering, behandlas. Policyprocessens egenskaper belyses utifrån centrala begrepp som makt, pluralism, nätverk och institutioner.

Moment 4, Metod, 7,5 hp.
Momentet syftar till att ge studerande de analytiska verktyg som behövs för att utföra egna politiska analyser. Momentet fokuserar på forskningsprocessens olika skeden och behandlar problemformuleringens betydelse, frågor kring operationalisering av teoretiska begrepp samt metoder för materialinsamling. Momentet ger en presentation och fördjupning av olika kvalitativa och kvantitativa metodansatser och varvar föreläsningar med övningar och seminarier.

I moment 5, Självständigt arbete, 7,5 hp.
I detta moment ska de studerande formulera en statsvetenskaplig frågeställning vilken besvaras i en uppsats. Förutom författandet av en uppsats ingår i detta moment också seminarieverksamhet och fullgörandet av en oppositionsuppgift.

Behörighet

Statsvetenskap GR (A) minst 19,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika former av övningar. Seminarier och övningar är obligatoriska.
Student som ej uppfyller krav om obligatorisk närvaro ges möjlighet att komplettera detta vid nästkommande kurstillfälle. Handledning ges enbart under kursen för självständigt arbete. Slutförs inte det självständiga arbetet under den termin det påbörjas är man inte berättigad till ytterligare handledning. Studenter som ges betyg Fx är berättigade till ett ytterligare handledningstillfälle.

Examination

1200: Demokratins dilemma, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2300: Politiskt beteende, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2500: Policyanalys, 6,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3000: Metod, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

4000: Självständigt arbete, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examinationen sker genom skriftliga prov, muntliga prov, PM-uppgifter och uppsats efter varje moment.

Betygskriterier: se ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Diamond, Larry och Plattner, Marc F., red.
 • Titel: Democracy in decline?
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Johns Hopkins University Press
Moment 2
 • Författare/red: Bengtsson, Åsa
 • Titel: Politiskt deltagande
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare: van Biezen, I., Mair, P., & Poguntke, T.
 • Artikeltitel: Going, going,... gone? The decline of party membership in contemporary Europe
 • Tidskrift: European Journal of Political Research
 • År/Volym/nr/sidor: 2012, 51(1), 24-56
 • Författare/red: van der Eijk, Cees och Franklin, Mark N.
 • Titel: Elections and Voters
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Palgrave Macmillan
Moment 3
 • Författare/red: Bacchi, Carol och Goodwin, Susan
 • Titel: Poststructural policy analysis : a guide to practice
 • Upplaga: Senast upplagan
 • Förlag: Palgrave Pivot
 • Författare/red: Bolin, Niklas; Nyhlén, Sara & Olausson, Pär
 • Titel: Lokalt beslutsfattande
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Frank Fischer, Gerhard Miller och Mara S Sidney (red)
 • Titel: Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods
 • Upplaga: 2007
 • Förlag: Taylor & Francis
 • Webbadress: https://www.taylorfrancis.com/books/9781420017007/chapters/10.4324%2F9781315093192-43
 • Kommentar: Kapitel 29 Interpretation and Intention in Policy Analysis av H Wagenaar
 • Författare/red: Knill, Christoph & Tosun, Jale
 • Titel: Public Policy –A New Introduction
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Palgrave Macmillan
Moment 4
 • Författare/red: Esaiasson, Peter, Giljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann och Wängnerud, Lena
 • Titel: Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Wolters Kluwer
 • Författare/red: Gillham, Bill
 • Titel: Forskningsintervjun: tekniker och genomförande
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Wahlgren, Lars
 • Titel: SPSS steg för steg
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

Moment 5
 • Författare/red: Ekengren, Ann-Marie, Hinnfors, Jonas
 • Titel: Uppsatshandbok: Hur du lyckas med din uppsats
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare: Mittuniversitetets bibliotek
 • Artikeltitel: Biblioteket i Moodle: Skriva och referera
 • Författare/red: Språkrådet
 • Titel: Svenska skrivregler
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
Artiklar tillkommer på delmomenten.

På delmoment 1 tillkommer ett kompendium med artiklar (ca 100-120 sidor).

Sidan uppdaterades 2022-06-21