Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Idrottsvetenskap GR (A), Träningslära parasport, 7,5 hp

Sport science BA (A), Exercise Training - Paralympic Sports, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: IV063G
 • Ämne huvudområde: Idrottsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Träningslära parasport
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Idrott 100%
 • Ansvarig institution: Hälsovetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-02-12
 • Fastställd: 2020-03-10
 • Senast ändrad: 2020-03-10
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-19

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om idrott, prestation och tränarskap för personer
med rörelse och synnedsättning. Att vara tränare för personer med funktionsnedsättning är till stor
del lika som att vara tränare för personer utan funktionsnedsättning. Dock finns det vissa saker som
skiljer sig. Denna kurs belyser hur olika funktionsnedsättningar påverkar träning, prestationsfaktorer
och hälsofaktorer såsom exempelvis uthållighet, snabbhet, styrka, mentala aspekter, teknik,
utrustning samt skaderisk och sjukdomar.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:
- redogöra för parasportens organisation och regelsystem för tävling
- redogöra för inkluderingsprocessen av parasporten i Sverige
- beskriva olika typer av rörelse- eller synnedsättning och dess medicinska innebörd
- diskutera och analysera hur olika rörelse- eller synnedsättningar påverkar fysiska och psykiska
träningskvalitéer och hur de kan tränas för att maximera prestation och minska skaderisk och
sjukdomar
- beskriva behov av särskilda rekommendationer kopplat till allmänt hälsoläge
- beskriva behov av externa anpassningar
- översiktligt beskriva hur ett träningsupplägg kan designas för en person med rörelse- eller
synnedsättning

Innehåll

- Parasportens organisation och regelsystem
- Medicinska aspekter av rörelse- och synnedsättningar
- Prestationsfaktorer inom olika parasporter
- Fysisk och mental träning
- Faktorer för hälsa
- Omgivningsfaktorer
- Träningsplanering

Behörighet

Idrottsvetenskap GR(A), Träningslära I, 7,5hp alternativt Riksidrottsförbundets eller SISU-idrottsutbildarnas grund- och fortsättningsutbildning för tränare eller motsvarande längre utbildning för tränare.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker på digital lärplattform samt vid en obligatorisk campusträff (2 dagar).
Undervisningsspråk är i huvudsak svenska men också engelska kan förekomma.
Arbetsformerna inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp.
Exempel på undervisningsformer är föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Detaljerad information ges i studiehandledning.

Examination

1000: Individuell skriftlig rapport, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2000: Aktivt deltagande vid online-diskussioner kopplade till föreläsningar, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

3000: Aktivt deltagande på laborationer och seminarier på kursträff, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Examination sker i tre (3) olika delar, online diskussioner, individuell skriftlig rapport samt aktivt deltagande vid kursträff (krävs fysisk närvaro).

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Betygskriterier 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (underkänt) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Vanlandewijck, Y. C., & Thompson, W. R.
 • Titel: The paralympic athlete: handbook of sports medicine and science.
 • Upplaga: 2010
 • Författare/red: Vanlandewijck, Y. C., & Thompson, W. R.
 • Titel: Training and coaching the Paralympic athlete.
 • Förlag: John Wiley & Sons.
 • Upplaga: 2016
Vetenskapliga artiklar tillkommer