Kursplan för Bildjournalistik GR (A), Att berätta med bilder, 7,5 hp

Photojournalism BA (A), To Tell Stories with Pictures, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: BJ022G
 • Ämne huvudområde: Bildjournalistik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Att berätta med bilder
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Fastställd: 2020-01-14
 • Senast ändrad: 2020-03-03
 • Giltig fr.o.m: 2020-07-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten skaffar sig färdigheter i att skapa och utveckla berättelser med hjälp av bilder i olika stilar. Studenten övar sig också i att identifiera och tillämpa dramaturgi och berättarteknik för att kommunicera med hjälp av bild.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna förklara och tillämpa:
- hur man berättar och kommunicerar med bild
- komposition och bildstilar för att förmedla en berättelse i bilder
- dramaturgiska stilar som används för att gestalta olika berättelser med bilder
samt identifiera:
- de lagar och regler som styr fotografering

Innehåll

Kursen behandlar visuellt berättande med hjälp av bilder, som till exempel i bildjournalistik. Den omfattar föreläsningar, övningar och diskussioner kring uppbyggnaden av visuella berättelser. I kursen ingår bland annat övningar i grundläggande komposition och bildspråk likväl som ljusets betydelse för det visuella berättandet oavsett vilken fotografisk utrustning man använder sig av. Kursen tar även upp bildgenrer och bildstilar, men berör inte teknik.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av praktiska övningar, föreläsningar och diskussioner.

Examination

M100: Praktiska inlämningsuppgifter i bildberättande (individuella arbeten), 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M200: Praktisk slutuppgift i bildberättande samt en skriftlig rapport (individuellt arbete), 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

M300: Aktivt deltagande och feedback i forum, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

M400: Quiz om lag och rätt om fotografering på allmän plats, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Internetstiftelsen
 • Titel: Svenskarna och internet
 • Förlag: Internetstiftelsen
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • : https://www.iis.se/
 • Författare: Johan Wessel
 • Artikeltitel: GDPR – Så påverkas fotografer av den nya lagen
 • : https://www.kamerabild.se/nyheter/lag-upphovsr-tt/gdpr-s-p-verkas-fotografer-av-den-nya-lagen
 • Kommentar: Hemsida: kamerabild.se
 • Författare: Svenska fotografers förbund
 • Artikeltitel: Rådgivning och juridik
 • : https://www.sfoto.se/radgivning-och-juridik/radgivning-och-juridik/
 • Författare/red: Wäger, Markus
 • Titel: Kreativ fotografering
 • Förlag: Pagina förlag, Stockholm
 • Upplaga: 2014 eller senaste upplaga
Övrig information
Kursen förutsätter att studenten använder egen utrustning i form av mobiltelefon eller kamera samt valfria program för bildredigering.
Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.