Fotografi GR (A), Introduktion till fotografisk teori och komposition, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Fotografi GR (A), Introduktion till fotografisk teori och komposition, 7,5 hp

Photography BA (A), Introduction to Photographic Theory and Composition, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: FT030G
 • Ämne huvudområde: Fotografi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Introduktion till fotografisk teori och komposition
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Naturvetenskap, design och hållbar utveckling
 • Fastställd: 2018-06-13
 • Senast ändrad: 2023-05-24
 • Giltig fr.o.m: 2023-08-15

Syfte

Kursens syfte är att introducera studenter till det visuella språket inom fotografi och relaterade teorier när det gäller komposition, estetik, representation, mening och bild som en helhet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- identifiera meningsfulla teorier och rörelser inom det fotografiska fältet
- identifiera interaktioner mellan form och innehåll inom bilden
- analysera bilder i samband med visuellt språk

Innehåll

Kursen belyser:
- Introduktion till kritiska teorier och rörelser inom fotografi
- Introduktion till kompositionen, form och innehåll, som en del av det så kallade “visual literacy”
- Analys av enskilda bilder och bilder i en sekvens

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska övningsuppgifter och genomgångar.
Kursen kan komma att ges på engelska.

Examination

I102: Inlämningsuppgift 1, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I202: Inlämningsuppgift 2, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

I300: Inlämningsuppgift 3, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om inget annat anges ska allt skriftligt inlämnat material använda källhantering enligt APA-stilen.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bate, David
 • Titel: Photography: The key concepts
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Bloomsbury Visual Arts
 • Kommentar: Finns även som e-litteratur via biblioteket
 • Författare/red: Berger, John
 • Titel: Ways of Seeing, episodes 1-4
 • Webbadress: https://youtu.be/0pDE4VX_9Kk
 • Kommentar: BBC available on you tube
 • Författare/red: Suler, John och Zaka, Richard D
 • Titel: Perception and Imaging, Photography as a Way of Seeing
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Focal Press
 • Kommentar: Finns även som e-litteratur via biblioteket

Referenslitteratur

 • Författare/red: American Psychological Association
 • Titel: Concise Guide to APA Style
 • Förlag: American Psychological Association
 • Webbadress: https://apastyle.apa.org/
 • Författare/red: Barrett, Terry
 • Titel: Criticizing Photographs, An Introduction to Understanding Images
 • Upplaga: 6th edition
 • Förlag: Bloomsbury Academic
 • Kommentar: Finns även som e-litteratur via biblioteket
 • Författare/red: Berger, John
 • Titel: Ways of Seeing
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Penguin Books
 • Författare/red: Rosenblum, Naomi
 • Titel: A World History of Photography
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Abbeville Press
 • Författare/red: Sontag, Susan
 • Titel: On Photography
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Penguin Classics
 • Kommentar: Finns även som e-litteratur via biblioteket
 • Författare/red: Wells, Liz
 • Titel: Photography: A Critical Introduction
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge

Sidan uppdaterades 2023-05-24