Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Fotografi GR (A), Introduktion till fotografisk teori och komposition, 7,5 hp

Photography BA (A), Introduction to Photographic Theory and Composition, 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FT030G
Ämne huvudområde: Fotografi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Introduktion till fotografisk teori och komposition
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Design
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2018-03-14
Fastställd: 2018-06-13
Senast ändrad: 2019-05-15
Giltig fr.o.m: 2019-09-02

Syfte

Kursens syfte är att introducera studenter till det visuella språket inom fotografi och relaterade teorier när det gäller komposition, estetik, representation, mening och bild som en helhet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- identifiera meningsfulla teorier och rörelser inom det fotografiska fältet
- identifiera interaktioner mellan form och innehåll inom bilden
- analysera bilder i samband med visuellt språk
- förstå den enskilda bilden som uttryck och bilden som en del av en sekvens

Innehåll

Kursen belyser:
- Introduktion till kritiska teorier och rörelser inom fotografi
- Introduktion till kompositionen, form och innehåll, som en del av det så kallade “visual literacy”
- Analys av enskilda bilder och bilder i en sekvens

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska övningsuppgifter och genomgångar.
Kursen kan komma att ges på engelska.

Examination

1,5 hp, Seminarium
Betyg: Godkänd (G) eller Underkänd (U)

2 hp, Inlämningsuppgift 1
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt

4 hp, Inlämningsuppgift 2
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om inget annat anges ska allt skriftligt inlämnat material använda källhantering enligt APA-stilen.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Suler, John och Zaka, Richard D
Titel: Perception and Imaging, Photography as a Way of Seeing
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Focal Press

Författare/red: Wells, Liz
Titel: Photography a Critical Introduction
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Routledge

Referenslitteratur

Författare/red: Barthes, Roland
Titel: Camera Lucida: Reflections on Photography
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Hill Wang

Författare/red: Berger, John
Titel: Ways of Seeing
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Penguin Books

Författare/red: Berger, John
Titel: Ways of Seeing, episodes 1-4
Webbadress: https://youtu.be/0pDE4VX_9Kk
Kommentar: BBC available on you tube

Författare/red: Rosenblum, Naomi
Titel: A World History of Photography
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Abbeville Press

Författare/red: Sontag, Susan
Titel: On Photography
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Penguin Classics

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.