Kursplan för Matematik GR (A), Envariabelanalys 1, 7,5 hp

Mathematics BA (A), Single Variable Calculus 1, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: MA133G
 • Ämne huvudområde: Matematik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Envariabelanalys 1
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2013-10-01
 • Fastställd: 2014-04-11
 • Senast ändrad: 2014-04-11
 • Giltig fr.o.m: 2014-07-01

Syfte

Den studerande skall förvärva grund för fortsatta studier i matematik, naturvetenskap och teknik.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna :
- lösa elementära ekvationer
- utföra enkla beräkningar med komplexa tal
- lösa enkla problem med hjälp av trigonometri
- lösa enkla problem med hjälp av exponential- och logaritmfunktioner
- beräkna enkla gränsvärden
- genomföra enkla deriveringar och visa förståelse för derivatabegreppets innebörd

Innehåll

- Matematisk notation och metoder: mängder och summanotation
- Talsystemen: Heltal, rationella tal, reella och komplexa tal.
- Olikheter och ekvationer.
- Funktioner: definitionsmängd, värdemängd.
- Elementära funktioner: trigonometriska funktioner, exponential- och logaritmfunktioner.
- Inversa funktioner.
- Polynomdivision, faktorsatsen, nollställen.
- Introduktion till gränsvärden och kontinuitet.
- Introduktion till derivator: derivatans definition, räkneregler och kurvritning.
- Asymptoter
- Optimeringsproblem
- Introduktion till MATLAB

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik D. Eller: Matematik 3c
(OB 8)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Självstudier och lärarledda sammankomster, eventuellt kombinerade med andra undervisningsformer.

Examination

Skriftlig tentamen, 7,5 hp
Betyg: A, B, C, D, E, Fx eller F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Rodhe-Sollervall
 • Titel: Matematik för ingenjörer
 • Upplaga: 5 eller 6

Referenslitteratur

 • Författare/red: Adams, R.A.
 • Titel: Calculus, A Complete Course
 • Förlag: Pearson/Addison-Wesley
Kompletterande material från institutionen.