Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Kriminologi GR (A), Introduktion till kriminologi, 7,5 hp

Criminology BA (A), Introduction to Criminology, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KR011G
 • Ämne huvudområde: Kriminologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Introduktion till kriminologi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Vård 50%, Samhällsvetenskap 50%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Fastställd: 2009-10-05
 • Senast ändrad: 2018-01-09
 • Giltig fr.o.m: 2018-03-15

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten kunskap i utvecklingen av kriminologi som kunskapsområde samt de grundläggande begreppen inom kriminologi och en introduktion till kriminologiska teorier. Därtill ger kursen en första introduktion till den svenska rättsprocessens olika delar och en introduktion till grundläggande vetenskapsteori.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:

- beskriva på ett grundläggande sätt utvecklingen av kriminologin som vetenskapsområde
- beskriva grundläggande begrepp i ämnet kriminologi och kunna beskriva hur brott påverkar samhället.
- beskriva grundläggande kriminologiska teorier
- beskriva grundläggande begrepp i den svenska rättsprocessen.
- beskriva de grundläggande vetenskapsteoretiska begreppen

Innehåll

Kursen introducerar ämnet kriminologi genom att beskriva de vanligaste begreppen inom området, hur brott påverkar samhället samt att beskriva de kriminologiska teoriernas ursprung. Kursen fortsätter med att beskriva de främsta kriminologiska teorierna. Kursen introducerar även den svenska rättskedjan för studenten genomen en övergripande beskrivning av vad som händer från begånget brott till verkställd påföljd, innehållande bland annat frihetsberövande åtgärder, rättegång och olika påföljder. Kursen avslutas med en introduktion till vad vetenskap är och de grundläggande begreppen inom vetenskapsteori

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Varierande arbetsformer som inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp, webbföreläsningar, grupparbeten samt webbseminarium. Närmare beskrivning av arbetsformerna framgår i aktuell studiehandledning. Studenten behöver tillgång till dator med Internetuppkoppling, mikrofon, webbkamera och högtalare.

Examination

1000: Introduktion till kriminologi, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Lärandemålen examineras genom:
• Webbtentamina 7,5hp

Betyg sätts i enlighet med Högskoleförordningen. Betyg fastställs av universitetet utsedd examinator.
Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Om beslut har fattats att kursen ska läggas ner, meddelas antagna studenter om
att kursen upphör och om tre examinationstillfällen.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Sarnecki, J
 • Titel: Introduktion till kriminologi Volym I
 • Ort: Stockholm
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: T. Ekbom, B. Resberg, P. Björkgren & L. Nygren
 • Titel: Människan brottet följderna
 • Förlag: Natur Kultur Akademisk
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Thurén, T
 • Titel: Vetenskapsteori för nybörjare
 • Ort: Lund
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan

Referenslitteratur

 • Författare/red: Backman, J
 • Titel: Rapporter och Uppsatser
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
Vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter samt annat material tillkommer.