Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Kriminologi GR (A), Introduktion till kriminologi, 7,5 hp

Criminology BA (A), Introduction to Criminology, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: KR011G
Ämne huvudområde: Kriminologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Introduktion till kriminologi
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 50%
Samhällsvetenskap 50%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2009-10-05
Senast ändrad: 2014-03-28
Giltig fr.o.m: 2014-04-15

Syfte

Syftet med denna kurs är att introducera den tillämpade kriminologin.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- beskriva de grundläggande kriminologiska teorierna
- beskriva den rättpsykiatriska vården
- beskriva den psykopatiska störningen och dess kännetecken
- beskriva svensk kriminalstatistik

Innehåll

Kriminologi betyder läran om brott och denna grundläggande kurs i ämnet avser
att ge en introduktion till ämnet kriminologi med betoning på den tillämpade
kriminologin. Områden som kommer att belysas är bland annat kriminologiska teorier, våldsbrott, psykopati, rättspsykiatri och riskbedömning för våld. Kursen intar såväl ett samhällsperspektiv som ett individperspektiv. Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar och kan inkludera individuellt arbete och samverkan i grupp. Exempel på undervisningsformer är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, fältstudier och grupparbeten. Inga campusförlagda träffar förekommer. Undervisningen bedrivs via en interaktiv plattform. Undervisningen kommer i huvudsak att ske på svenska, men kan även förekomma på engelska.

Examination

Kursens olika delar kommer att examineras genom ett individuellt arbete, om 7,5 hp.

Betyg sätts i enlighet med Högskoleförordningen. Betyg fastställs av universitetet
utsedd examinator. Betygskriterier anges i den skriftliga studiehandledningen.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Om beslut har fattats att kursen ska läggas ner, meddelas antagna studenter om
att kursen upphör och om tre examinationstillfällen.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Brottsförebyggande rådet
Titel: Kriminalstatistik. BRÅ rapport.
Upplaga: senaste versionen
Kommentar: Finns att hämtas på Brottsförebyggande rådets hemsida.

Författare/red: Hare, R.
Titel: Psykopatens värld
Upplaga: 1997
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Sarnecki, J.
Titel: Brottsligheten och samhället
Upplaga: 2010
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Sporre, T., & Standar, R.
Titel: Konsten att läsa statistik om brottslighet. BRÅ rapport 2006:1.
Upplaga: 2006
Förlag: Brottsförebyggande rådet
Kommentar: Finns att hämtas på Brottsförebyggande rådets hemsida.

Författare/red: Strand, S., Holmberg, G. & Söderberg, E.
Titel: Den rättspsykiatriska vården
Upplaga: 2009
Förlag: Studentlitteratur

Vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter samt annat material tillkommer.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Kursen är en breddkurs och kan inte tillgodoräknas i Tillämpad kriminologi GR (A).