Kriminologi GR (A), Introduktion till kriminologi, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Kriminologi GR (A), Introduktion till kriminologi, 7,5 hp

Criminology BA (A), Introduction to Criminology, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KR057G
 • Ämne huvudområde: Kriminologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Introduktion till kriminologi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2021-04-22
 • Fastställd: 2021-11-24
 • Senast ändrad: 2022-03-14
 • Giltig fr.o.m: 2022-05-16

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskap om kriminologi och viktimologi som vetenskapsområden samt kunskap och grundläggande begrepp inom dessa ämnen. Kursen syftar även till att ge en introduktion till kriminologiska och viktimologiska teorier samt att tillhandahålla en översikt av hur den svenska rättsprocessen fungerar.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:
- På ett grundläggande sätt beskriva utvecklingen av kriminologi som
vetenskapsområde
- Beskriva grundläggande kriminologiska och viktimologiska begrepp
- Beskriva de centrala och grundläggande kriminologiska och viktimologiska
teorierna utifrån ett biologiskt, psykologiskt och sociologiskt perspektiv
(samhälleligt och individuellt perspektiv)
- Beskriva grundläggande begrepp i den svenska rättsprocessen

Innehåll

Kursen introducerar ämnet kriminologi genom att beskriva de vanligaste begreppen inom området samt att beskriva de kriminologiska teoriernas ursprung. Kursen fortsätter med att beskriva de främsta kriminologiska teorierna. Därtill introduceras även den svenska rättsprocessen genom en övergripande beskrivning av vad som händer från begånget brott till verkställd påföljd, innehållande bland annat frihetsberövande åtgärder, rättegång och olika påföljder. Kursen introducerar även den kriminologiska grenen viktimologi och dess grundläggande begrepp och teorier.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Varierande arbetsformer som inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp, webbföreläsningar, samt grupparbeten. Närmare beskrivning av arbetsformerna framgår i aktuell studiehandledning. Undervisningen sker via en internetbaserad lärplattform, vilket kräver att studenten har tillgång till dator med internetuppkoppling, mikrofon, webbkamera och högtalare. Undervisningen kommer i huvudsak att ske på svenska, men kan även förekomma på engelska.

Examination

1000: Introduktion till kriminologi, Individuell skriftlig tentamen, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Webbtentamen

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Om beslut har fattats att kursen ska läggas ner, meddelas antagna studenter om att kursen upphör och om tre examinationstillfällen.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Kriminologi GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i Kriminologi.

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.

Kursen överlappar delvis med KR011G, Kriminologi GR (A), Introduktion till kriminologi, 7,5 hp.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Andersson, F.
 • Titel: Kriminologins grunder
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Granström, G., Mannelqvist, R., & Weinehall, K.
 • Titel: Brottsoffer - ansvar och konsekvenser
 • Upplaga: 2005
 • Webbadress: http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A157213&dswid=-4576
 • Författare/red: Heber, A., & Roxell, L
 • Titel: Att odla kriminologi. Perspektiv på brott & utsatthet.
 • Upplaga: 2019
 • Webbadress: https://bit.ly/3txrzEI
 • Författare/red: Sarnecki, Jerzy, Carlsson, Christoffer
 • Titel: Introduktion till kriminologi. 1, Brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Sidan uppdaterades 2022-03-14