Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Kriminologi GR (A), Kriminologi A I, 15 hp

Criminology BA (A), Criminology A I, 15 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: KR042G
Ämne huvudområde: Kriminologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Kriminologi A I
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2016-05-16
Fastställd: 2017-05-05
Senast ändrad: 2017-05-05
Giltig fr.o.m: 2017-08-15

Syfte

Kursen syftar till att introducera kriminologin som ett vetenskapligt område genom att ge grundläggande kunskap om teoretiska utgångspunkter inom kriminologi, det svenska rättssystemet samt vetenskaplig metod.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:
För moment 1, Introduktion till kriminologi
- Beskriva grundläggande begrepp i ämnet kriminologi och kunna beskriva hur brott påverkar samhället.
- Beskriva grundläggande kriminologiska teorier
- Beskriva grundläggande begrepp i den svenska rättsprocessen.
- Beskriva grundläggande vetenskapsteoretisk begrepp.

För moment 2, Vetenskaplig teori och metod I
- Förklara grundläggande begrepp inom vetenskaplig metod och forskningsetiska principer samt kunna förklara den vetenskapliga forskningsprocessen.
- Tillämpa vetenskapligt skrivande.
- Söka relevanta vetenskapliga artiklar samt läsa och förstå dessa.
- Beskriva den svenska brottsstatistiken, både hur den produceras och vilka tendenser om brottsligheten den visar.

Innehåll

Kursen är indelat i två (2) moment. Varje moment har ett perspektiv av ålder, genus, socioekonomiskt och transkulturellt perspektiv.
Moment 1, Introduktion till Kriminologi, 7,5 hp
Det inledande momentet introducerar ämnet kriminologi genom att beskriva de vanligaste begreppen inom området, hur brott påverkar samhället samt att beskriva de kriminologiska teoriernas ursprung. Momentet fortsätter med att beskriva de vanligaste kriminologiska teorierna. Vidare introducerar momentet även den svenska rättskedjan för studenten genom en övergripande beskrivning av vad som händer från begånget brott till verkställd påföljd, innehållande bland annat frihetsberövande åtgärder, rättegång och olika påföljder. Momentet innehåller därtill en introduktion till vad vetenskap är och de grundläggande begreppen inom vetenskapsteorin.

Moment 2, Vetenskaplig teori och metod I, 7,5 hp
Det andra momentet innehåller kunskaper i vetenskaplig metod, exempelvis hur forskning planeras och genomförs men också skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod. Som en del av den kvantitativa metoden introduceras studenten till den svenska kriminalstatistiken, med fokus på hur statistiken är uppbyggd, vilka svårigheter det finns att mäta brottslighet samt de olika sätt som finns för att mäta brottsstatistik. Den senaste brottsstatistiken och hur den tolkas är också en del av momentet. Vidare innehåller momentet en introduktion i att söka och tolka vetenskapliga artiklar samt en introduktion till vetenskapligt skrivande och referensteknik. Momentet introducerar forskningsetiska principer och etiska problem som kan uppstå vid arbete med sårbara grupper.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 6b)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Varierande arbetsformer som inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp, webbföreläsningar, grupparbeten samt webbseminarium. Närmare beskrivning av arbetsformerna framgår i aktuell studiehandledning för respektive moment. Undervisningen sker via en internetbaserad lärplattform, vilket kräver att studenten har tillgång till dator med internetuppkoppling, mikrofon, webbkamera och högtalare. Undervisningen kommer i huvudsak att ske på svenska, men kan även förekomma på engelska.

Examination

Moment 1, Introduktion till Kriminologi, 7,5hp
Momentet examineras genom tre examinationer:
1. Vad är kriminologi, gruppdiskussion, 1,5 hp. Uppgiften bedöms med Godkänt/Underkänd
2. Kriminologiska teorier och rättsprocessen, individuell webbtentamen, 4 hp. Betygsskala A - F
3. Vetenskapsteori, individuell webbtentamen, 2 hp. Betygsskala A - F

Moment 2, Vetenskaplig teori och metod I, 7,5 hp
Momentet examineras genom två examinationer:
1. Forskningsprocessen, individuell webbtentamen, 3 hp. Betygsskala A - F
2. Brottsstatistik, vetenskapliga artiklar och vetenskapligt skrivande, individuell inlämningsuppgift, 4,5 hp. Betygsskala A - F

För att erhålla godkänt slutbetyg i kursen krävs att alla moment är genomförda med ett godkänt resultat. Betyg sätts i enlighet med Högskoleförordningen. Betyg fastställs av universitetet utsedd examinator. Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier. Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet. Student antagen till den här kursen har rätt att examinera kursen vid tre (3) tillfällen under ett (1) år. Studerande som underkänts minst två gånger på prov i viss kurs har rätt att begära att annan examinator utses, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Ingrid Lander, Tove Pettersson och Eva Tiby
Titel: Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet. Genusperspektiv inom svensk kriminologi
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Kapitel 1 och 2

Författare/red: Jarl Backman
Titel: Rapporter och Uppsatser
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Jerzy Sarnecki
Titel: Introduktion till kriminologi Volym I
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Thomas Ekbom, Bente Resberg, Per Björkgren och Lovisa Nygren
Titel: Människan brottet följderna
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Natur Kultur Akademisk

Moment 2

Författare/red: Brottsförebyggande rådet
Titel: Kriminalstatistik. BRÅ rapport.
Upplaga: Senaste versionen
Kommentar: Finns att hämta på Brottsförebyggande rådets hemsida

Författare/red: Carl Command, Emelie Hambrook, Sanna Wallin, Sara Westerberg, Åsa Irlander Strid och Thomas Hvitfeldt
Titel: Nationella trygghetsundersökningen. Om utsatthet, otrygghet och förtroende. BRÅ rapport
Upplaga: Senaste versionen
Kommentar: Finnas att hämta på Brottsförebyggande rådets hemsida

Författare/red: Ingrid Lander, Tove Pettersson och Eva Tiby
Titel: Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet. Genusperspektiv inom svensk kriminologi
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Kapitel 5

Författare/red: Jarl Backman
Titel: Rapporter och Uppsatser
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Jerzy Sarnecki
Titel: Introduktion till kriminologi Volym I
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Sporre, T., & Standar, R.
Titel: Konsten att läsa statistik om brottslighet. BRÅ rapport 2006:1.
Upplaga: Senaste versionen
Förlag: Brottsförebyggande rådet
Kommentar: Finns att hämta på Brottsförebyggande rådets hemsida.