Kriminologi GR (A), Kriminologi A I, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Kriminologi GR (A), Kriminologi A I, 15 hp

Criminology BA (A), Criminology A I, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: KR042G
 • Ämne huvudområde: Kriminologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Kriminologi A I
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2016-05-16
 • Fastställd: 2017-05-05
 • Senast ändrad: 2021-10-27
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Kursen syftar till att introducera kriminologin som ett vetenskapligt område genom att ge grundläggande kunskap om teoretiska utgångspunkter inom kriminologi, det svenska rättssystemet samt kriminologiska teorier.

Lärandemål

För moment 1, Introduktion till kriminologi (5hp)
- Beskriva grundläggande begrepp i ämnet kriminologi samt kriminologins
utveckling som vetenskapsområde
- Beskriva grundläggande begrepp i den svenska rättsprocessen.
- Tillämpa vetenskapligt skrivande
- Söka relevanta vetenskapliga artiklar samt kunna redovisa dess innehåll.

För moment 2, Kriminologiska teorier (10hp)
- Beskriva de centrala och grundläggande kriminologiska teorierna på individ och
strukturnivå utifrån biologiska, psykologiska och sociologiska perspektiv.
- Beskriva integrerade kriminologiska teorier och kriminologiska
livsomloppsteorier.
- Beskriva moderna kriminologiska teorier med fokus på genus, makt och kultur.
- Tillämpa kriminologiska teorier på brottsrelaterade fenomen

Innehåll

Moment 1, Introduktion till Kriminologi, 5 hp (Introduction to Criminology, 5 credits)
Det inledande momentet introducerar ämnet kriminologi och dess framväxt genom att beskriva de vanligaste begreppen inom området, hur brott påverkar samhället samt att beskriva de kriminologiska teoriernas ursprung. Vidare introducerar momentet även den svenska rättskedjan för studenten genom en övergripande beskrivning av vad som händer från begånget brott till verkställd påföljd, innehållande bland annat frihetsberövande åtgärder, rättegång och olika påföljder. Momentet innehåller därtill en introduktion i att söka och tolka vetenskaoliga artiklar samt en introduktion till vetenskapligt skrivande och referensteknik.

Moment 2, Kriminologiska teorier, 10 hp (Criminological Theories, 10 credits)
Det andra momentet innehåller orsaker till och uppkomsten av brottslighet. Momentet innehåller centrala kriminologiska teorier, vilket bland annat inkluderar; socialekologiska teorier, inlärningsteorier, strainteorier, kulturavvikandeteorier, social inlärnings teorier, stämplingsteorier, kontrollteorier samt tillfällighetsstrukturer. De kriminologiska teorierna i momentet bygger på biologiska, psykologiska och sociologiska perspektiv, som därigenom också berörs i momentet. I momentet förklaras skillnaden mellan sociala processer och sociala strukturer och hur dessa utgångspunkter kan förklara orsaker till brott. Momentet innehåller även hur integrerade kriminologiska teorier och kriminologiska livsomloppsteorier kan användas för att analysera kriminella karriärer. Därtill innehåller moment moderna kriminologiska teorier med fokus på genus, makt och kultur.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Varierande arbetsformer som inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp, webbföreläsningar, grupparbeten samt webbseminarium. Närmare beskrivning av arbetsformerna framgår i aktuell studiehandledning för respektive moment. Undervisningen sker via en internetbaserad lärplattform, vilket kräver att studenten har tillgång till dator med internetuppkoppling, mikrofon, webbkamera och högtalare. Undervisningen kommer i huvudsak att ske på svenska, men kan även förekomma på engelska.

Examination

1100: Grundläggande begrepp och kriminologins utveckling, Webbtentamen, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1200: Veteskapligt skrivande, Inlämningsuppgift, 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2100: Klassiska kriminologiska teorier, Webbtentamen, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

2200: Tillämpning av moderna kriminologiska teorier, Hemtentamen, 6,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

För att erhålla godkänt slutbetyg i kursen krävs att alla moment är genomförda med ett godkänt resultat. Betyg sätts i enlighet med Högskoleförordningen. Betyg fastställs av universitetet utsedd examinator.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier. Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Backman, J
 • Titel: Rapporter och Uppsatser
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Ekbom, T, Resberg, B, Björkgren, P och Nygren, L
 • Titel: Människan brottet följderna
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Natur Kultur Akademisk
 • Författare/red: Sarnecki, J., Carlsson, C.
 • Titel: Introduktion till kriminologi 1, brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
Moment 2
 • Författare/red: Carlsson, C & Sarnecki, J
 • Titel: An introduction to Life-Course Criminology
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Sage
 • Författare: Chaudhuri, T.
 • Artikeltitel: Patterns of Male Victimization in Intimate Relationships: A Pilot Comparison of Academic and Media Reports.
 • År/Volym/nr/sidor: 2012
 • Webbadress: https://journals-sagepub-com.proxybib.miun.se/doi/pdf/10.3149/jms.2001.57
 • Författare: Deshmukh, K.
 • Artikeltitel: Women & Crime: The Rising of New Branch In Criminology.
 • År/Volym/nr/sidor: (2020)
 • Webbadress: https://archives.ourheritagejournal.com/index.php/oh/article/view/1285/1235
 • Författare/red: Engdahl, O & Lindgren S-Å
 • Titel: Varför begår människor brott? Samhälls- och veteendevetenskapliga svar på krimimologiska grundfrågor.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare: Ilan, J.
 • Artikeltitel: Cultural Criminology: The Time is Now
 • År/Volym/nr/sidor: 2019
 • Webbadress: https://link-springer-com.proxybib.miun.se/content/pdf/10.1007/s10612-019-09430-2.pdf
 • Författare: João Lobo Antunes, M., Eileen, M., Ahlin, E., Emmert, A. & Manasse, M.
 • Artikeltitel: Gender Differences in Youth Exposure to Community Violence: A Partial Test of Power-Control Theory
 • År/Volym/nr/sidor: 2020
 • Webbadress: https://journals-sagepub-com.proxybib.miun.se/doi/pdf/10.1177/1557085119877248
 • Författare/red: Magnusson, E. & Marecek, J.
 • Titel: Genus och kultur i psykologi – teorier och tillämpningar
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Natur och Kultur
 • Författare: Matthews, R.
 • Artikeltitel: New Times, New Crimes: Notes on the Depillarization of the Criminal Justice System.
 • År/Volym/nr/sidor: 2020
 • Webbadress: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10612-020-09489-2.pdf
 • Författare/red: Sarnecki, J., Carlsson, C.
 • Titel: Introduktion till kriminologi 1, brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

Moment 2
 • Författare/red: Hedenus, A., Björk, S. & Shmulayar Gréen, O.
 • Titel: Feministiskt tänkande och sociologi – teorier, begrepp och tillämpningar
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
Vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter och annat material kan tillkomma.

Sidan uppdaterades 2021-11-18