Kursplan för Pedagogik AV, Högskolepedagogik och flexibelt lärande, 15 hp

Education MA, Higher Education and Flexible Learning

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE007A
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Högskolepedagogik och flexibelt lärande
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-26
 • Fastställd: 2007-06-11
 • Senast ändrad: 2019-03-21
 • Giltig fr.o.m: 2019-03-18

Syfte

Kursens syfte är att underbygga den grundläggande pedagogiska skicklighet som krävs för anställning som lärare i högskolan.

Lärandemål

Utöver de allmänna målen i 1 kap 9 § högskolelagen för avancerad nivå ska deltagare i kursen högskolepedagogik och flexibelt lärande efter avslutad utbildning,
- visa kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan inom sitt ämnesområde och för att medverka i högskoleutbildningens utveckling.
Deltagaren ska
- kunna diskutera och problematisera studenters lärande inom det egna ämnesområdet utifrån utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk forskning med relevans för undervisning i högskolan,
- självständigt, och tillsammans med andra, kunna planera, genomföra och utvärdera undervisning och examination på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom det egna kunskapsområdet,
- kunna använda och medverka till utveckling av fysiska och digitala lärandemiljöer för att främja gruppers och individers lärande,
- kunna möta studenter på ett inkluderande sätt samt ha kunskap om regelverk och stöd för studenter med funktions-nedsättningar,
- kunna använda relevanta nationella och lokala regelverk samt diskutera samhällets mål med den högre utbildningen och det akademiska lärarskapet i relation till den egna praktiken och studenternas medverkan i utbildningen,
- visa ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna, samt till den högre utbildningens värdegrund såsom demokrati, inter-nationalisering, jämställdhet, likabehandling och hållbarhet,
- kunna tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av utbildningen och av den egna professionen.

Deltagarna ska ha påbörjat en pedagogisk meritportfölj samt ha redovisat ett självständigt arbete som behandlar utbildning och undervisning inom det egna ämnesområdet relaterat till relevant utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk forskning.

Innehåll

Kursen är organiserad i två delmoment om 7,5 hp vardera. Varje delmoment innehåller tre teman, varav ett är övergripande för respektive delmoment.

Ramverk för högre utbildning (7,5hp/credits)
Tema 1: Förutsättningar för högre utbildning -samhällets mål och regelverk
Tema 2: Teorier och forskning om högre utbildning och studenters lärande
Tema 3 Akademin som institution, den akademiska lärarrollen och akademiska värden – Pedagogisk grundsyn

Undervisning i högre utbildning (7,5hp/credits)
Tema 4: Strategier, metoder och tekniker för undervisning, examination och utvärdering
Tema 5: Studentaktiverande metoder och flexibelt lärande
Tema 6: Självständigt utvecklingsarbete med inriktning på deltagarnas eget kunskapsområde i förhållande till vetenskapsbaserad kunskap och kollegialt erfarenhetsutbyte - Självständigt utvecklingsarbete

Behörighet

Kandidatexamen omfattande minst 180 hp varav minst 90 hp inom ett huvudområde samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Kursbeskrivning

Den här kursen kan beskrivas som en läskurs med inslag av färdighetsträning. Den består av fyra huvudaktiviteter:
- att läsa och noggrant bearbeta och reflektera de texter som ingår,
- att planera och genomföra uppgifter i studiegruppen där litteraturen bearbetas och diskuteras,
- att formulera och beskriva din pedagogiska grundsyn och utgångspunkter för den med tydlig förankring i styrdokumenten för högre utbildning
- att planera och eventuellt genomföra ett utvecklingsprojekt inom ram för en egen pedagogisk verksamhet.

Projektet redovisas i form av en skriftlig rapport samt muntlig presentation och försvar av arbetet. Vidare ingår opposition på en annan students utvecklingsarbete.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen

Undervisning

Undervisning och studieformer syftar till att främja aktivt lärande och medansvar för att nå uppställda mål för kursen.
Under kursen förekommer följande studieformer:
- Individuellt studiearbete
- Seminarier
- Handledning, individuellt och i grupp
- Skriftlig och projektrapport

Utvecklingsprojektet i DM2 redovisas i form av en skriftlig rapport samt muntlig presentation och försvar av arbetet. Vidare ingår opposition på en annan students utvecklingsarbete.

Examination

På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). För betyget Godkänd krävs att kursens samtliga examinerande moment är godkända.
Examinationen på kursen är kontinuerlig; deltagande vid samtliga gruppseminarier och uppgifter som är kopplade till respektive tema samt redovisning av självständiga och individuella arbeten.

Den övergripande individuella uppgiften som hör till respektive delmoment presenteras både muntligt och skriftligt i särskilt seminarium.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Titel: Tips för ökad tillgänglighet i undervisningen
 • Förlag: Mittuniversitetet
 • Upplaga: 2015
 • Författare/red: Becher, Tony & Trowler, Paul R.
 • Titel: Academic Tribes and Territories: Intellectual Enquiry and the Cultures of Disciplines
 • Förlag: Milton Keynes, UK, Open University Press
 • Upplaga: 2001, 2 revised edition
 • ISBN: 9780335206278
 • Kommentar: 256 s.
 • Författare/red: Berggren, Caroline
 • Titel: Entering Higher Education – Gender and Class Perspectives
 • Förlag: Acta Universitatis Gothoburgensis
 • Upplaga: 2006
 • ISBN: 91-7346-556-9
 • Kommentar: Finns att beställa på https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/16857?locale=sv.
 • Författare/red: Hedin, Anna
 • Titel: Lärande på hög nivå.Idéer från studenter, lärare och pedagogisk forskning som stöd för utveckling av universitetsundervisning
 • Förlag: Uppsala universitet: Avdelningen för utveckling av pedagogik och interaktivt lärande
 • Upplaga: 2006
 • : http://www.uadm.uu.se/upi/arkiv/rapporter/Larandepahog%20niva.pdf
 • ISBN: 91-506-1880-6
 • Kommentar: 528 s.
 • Författare/red: Hult, Agneta
 • Titel: Examination är kursen - en analys av examination i kurser över nätet.
 • Förlag: Myndighet för nätverk och samarbete inom högre utbildning
 • Upplaga: 2007
 • : https://www.gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/17994/1/gupea_2077_17994_1.pdf
 • ISBN: 978-91-85777-14-3
 • Författare/red: Härnsten, Gunilla & Wingård, Britta (red.)
 • Titel: Högskoleutbildning javisst, men med vem och för vad? Genusperspektiv i praktiknära forskning i högre utbildning
 • Förlag: Växjö University Press
 • Upplaga: 2007
 • ISBN: 978-91-7636-570-0
 • Författare/red: Högskoleverket
 • Titel: Högskolelagen & Högskoleförordningen
 • : http://www.uka.se/studentratttillsyn/lagarochreglersomstyrhogskolan.4.782a298813a88dd0dad800011224.html
 • Författare: Jaldemark, Jimmy
 • Artikeltitel: Om lärandets sammanhang och mobilitetens utmaningar
 • År/Volym/nr/sidor: 2013, 18(1-2), ss 102-118
 • Tidskrift: Pedagogisk Forskning i Sverige
 • Författare: Keller, Christina & Hrastinski, Stefan
 • Artikeltitel: Towards digitally literate university teachers
 • År/Volym/nr/sidor: 2009, 4(2), ss. 104-115
 • Tidskrift: Nordic Journal of Digital literacy
 • : http://www.idunn.no/dk/2009/02/art10
 • Författare/red: Knowles, Malcolm Shephard, Holton III, Elwood F. & Swanson, Richard
 • Titel: The Adult Learner.
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: 2011
 • Kommentar: 288 s
Moment 2
 • Titel: Högskolelagen & Högskoleförordningen
 • : http://www.uka.se/studentratttillsyn/lagarochreglersomstyrhogskolan.4.782a298813a88dd0dad800011224.html
 • Författare: Aldrin, Viktor
 • Artikeltitel: Kursguidernas roll i högre utbildning - En studie av kursguidebruk vid Göteborgs universitet
 • År/Volym/nr/sidor: 2013, 3(1), ss 37-51
 • Tidskrift: högre utbildning
 • : www.hogreutbildning.se
 • Författare: Augustsson, Gunnar, & Jaldemark, Jimmy
 • Artikeltitel: Online supervision: a theory of supervisors strategic communicative influence on student dissertations
 • År/Volym/nr/sidor: 2013, 67(1), ss 19-33
 • Tidskrift: Higher Education
 • : http://link.springer.com/article/10.1007/s10734-013-9638-4/fulltext.html
 • Författare: Borg, Markus, Kembro, Joakim, Notander, Jesper, Petersson Catarina, & Olsson, Lars
 • Artikeltitel: Conflict Management in Student Groups - a Teacher’s Perspective in Higher Education
 • År/Volym/nr/sidor: 2011, 1(2), ss 111-124
 • Tidskrift: Högre utbildning
 • : www.hogreutbildning.se
 • Författare: Eriksson, Sandra
 • Artikeltitel: Utveckling av muntlig examination med fokus på studenters rättssäkerhet - exempel från en ingenjörskurs
 • År/Volym/nr/sidor: 2014, 4(1), ss 75-82
 • Tidskrift: Högre utbildning
 • : www.hogreutbildning.se
 • Författare/red: Hedin, Anna
 • Titel: Lärande på hög nivå. Idéer från studenter, lärare och pedagogisk forskning som stöd för utveckling av universitetsundervisning
 • Förlag: Uppsala universitet: Avdelningen för utveckling av pedagogik och interaktivt lärande
 • Upplaga: 2006
 • : http://www.uadm.uu.se/upi/arkiv/rapporter/Larandepahog%20niva.pdf
 • Kommentar: 528 s.
 • Författare: Kim, Min Kyu, Kim, SoMi, Khera, Otto & Getman, Joan
 • Artikeltitel: The experience of three flipped classrooms in an urban university: an exploration of design principles
 • År/Volym/nr/sidor: 2014, 22, ss 37-50
 • Tidskrift: Internet and Higher Education
 • : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096751614000219
 • Författare: Lundkvist, Emma, & Swartling, Maria
 • Artikeltitel: Införande av betygskriterier i undervisning och examination
 • År/Volym/nr/sidor: 2011, 1(2), ss 111-124
 • Tidskrift: Högre utbildning
 • : www.hogreutbildning.se
 • Författare: Nikku, Nina
 • Artikeltitel: Uppsatsetik - om etisk problematik i studenters självständiga arbeten
 • År/Volym/nr/sidor: 2013, 3(2), ss 103-116
 • Tidskrift: Högre utbildning
 • : www.hogreutbildning.se
 • Författare: Olofsson, Anders D., Lindberg J. Ola & Hauge, Trond Eiliv
 • Artikeltitel: Blogs and the design of reflective peer-to-peer technology enhanced learning and formative assessment
 • År/Volym/nr/sidor: 2011, 28(3), ss 183-194
 • Tidskrift: Campus-Wide Information Systems
 • Författare: Rutherfoord, Rebecca H., & Rutherfoord, James K.
 • Artikeltitel: Flipping the Classroom - Is It For You?
 • År/Volym/nr/sidor: 2013
 • : http://dx.doi.org/10.1145/2512276.2512299
 • Kommentar: Konferenspaper SIGITE’ 13 (Florida, USA), ss 19-22
 • Författare/red: Salmon, Gilly
 • Titel: E-moderating: the key to teaching and learning online.
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: 2011
 • Kommentar: Finns som e-bok, 2012, Taylor and Francis
 • Författare: Shared Video Media and Blogging Online - Educational Technologies for Enhancing Formative E-Assessment?
 • Artikeltitel: Olofsson, Anders D, Lindberg J Ola & Stödberg, Ulf
 • År/Volym/nr/sidor: 2011, 28(1), ss 41-55
 • Tidskrift: Campus-Wide Information Systems
 • Författare: Tait, Alan
 • Artikeltitel: From Place to Virtual Place: reconfiguring student support for distance and e-learning in the digital age
 • År/Volym/nr/sidor: 2014, 6 (1), ss 5–16
 • Tidskrift: Open Praxis
 • : http://www.openpraxis.org/index.php/OpenPraxis/article/view/102/74.
 • Författare/red: Tait, Alan
 • Titel: Student success in open, distance and e-learning
 • Förlag: The ICDE Reports Series
 • Upplaga: 2015
 • : http://icde.org/admin/filestore/Resources/Studentsuccess.pdf
 • Kommentar: Rapport från ICDE (International Council for Open and Distance Education).

Referenslitteratur

 • Tidskrift: Högre utbildning
 • : http://hogreutbildning.se/ (länk “Se tidigare nummer”)
 • Kommentar: Tidskriftserie om högre utbildning och högskolepedagogik. Relevanta artiklar väljs till utvecklingsarbetet (delmoment 2).
 • Titel: Styrdokument för utbildning på grund- och avancerad nivå
 • Kommentar: Se gällande styrdokument/förvaltningshandbok på lärosätets hemsida (gäller delmoment 1 och 2).
Förutom den angivna litteraturen kommer valbar litteratur att ingå i de individuella skrivuppgifterna.
Övrig information
För att kunna delta i kursen krävs tillgång till dator med stabil Internetuppkoppling och headset (d.v.s. hörlurar med mikrofon). Viss datorvana krävs.
Dispens från sjugradig betygsskala enligt beslut av LUN 2007-03-30