Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Pedagogik AV, Högskolepedagogik och flexibelt lärande, 15 hp

Education MA, Higher Education and Flexible Learning

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE007A
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Högskolepedagogik och flexibelt lärande
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-26
 • Fastställd: 2007-06-11
 • Senast ändrad: 2020-09-01
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-10

Syfte

Kursens syfte är att underbygga den grundläggande pedagogiska skicklighet som krävs för anställning som lärare i högskolan.

Lärandemål

Utöver de allmänna målen i 1 kap 9 § högskolelagen för avancerad nivå ska deltagare i kursen högskolepedagogik och flexibelt lärande efter avslutad utbildning,
- visa kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan inom sitt ämnesområde och för att medverka i högskoleutbildningens utveckling.
Deltagaren ska
- kunna diskutera och problematisera studenters lärande inom det egna ämnesområdet utifrån utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk forskning med relevans för undervisning i högskolan,
- självständigt, och tillsammans med andra, kunna planera, genomföra och utvärdera undervisning och examination på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom det egna kunskapsområdet,
- kunna använda och medverka till utveckling av fysiska och digitala lärandemiljöer för att främja gruppers och individers lärande,
- kunna möta studenter på ett inkluderande sätt samt ha kunskap om regelverk och stöd för studenter med funktions-nedsättningar,
- kunna använda relevanta nationella och lokala regelverk samt diskutera samhällets mål med den högre utbildningen och det akademiska lärarskapet i relation till den egna praktiken och studenternas medverkan i utbildningen,
- visa ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna, samt till den högre utbildningens värdegrund såsom demokrati, inter-nationalisering, jämställdhet, likabehandling och hållbarhet,
- kunna tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av utbildningen och av den egna professionen.

Deltagarna ska ha påbörjat en pedagogisk meritportfölj samt ha redovisat ett självständigt arbete som behandlar utbildning och undervisning inom det egna ämnesområdet relaterat till relevant utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk forskning.

Innehåll

Kursen är organiserad i två delmoment om 7,5 hp vardera. Varje delmoment innehåller tre teman, varav ett är övergripande för respektive delmoment.

Ramverk för högre utbildning (7,5hp/credits)
Tema 1: Förutsättningar för högre utbildning -samhällets mål och regelverk
Tema 2: Teorier och forskning om högre utbildning och studenters lärande
Tema 3 Akademin som institution, den akademiska lärarrollen och akademiska värden – Pedagogisk grundsyn

Undervisning i högre utbildning (7,5hp/credits)
Tema 4: Strategier, metoder och tekniker för undervisning, examination och utvärdering
Tema 5: Studentaktiverande metoder och flexibelt lärande
Tema 6: Självständigt utvecklingsarbete med inriktning på deltagarnas eget kunskapsområde i förhållande till vetenskapsbaserad kunskap och kollegialt erfarenhetsutbyte - Självständigt utvecklingsarbete

Behörighet

Kandidatexamen omfattande minst 180 hp varav minst 90 hp inom ett huvudområde, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp, samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning och studieformer syftar till att främja aktivt lärande och medansvar för att nå uppställda mål för kursen.
Under kursen förekommer följande studieformer:
- Individuellt studiearbete
- Seminarier
- Handledning, individuellt och i grupp
- Skriftlig och projektrapport

Utvecklingsprojektet i DM2 redovisas i form av en skriftlig rapport samt muntlig presentation och försvar av arbetet. Vidare ingår opposition på en annan students utvecklingsarbete.

Examination

2001: Ramverk för högre utbildning, Muntlig och skriftlig inlämningsuppgift, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2002: Undervisning i den högre utbildningen, Muntlig och skriftlig inlämningsuppgift, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U). För betyget Godkänd krävs att kursens samtliga examinerande moment är godkända.
Examinationen på kursen är kontinuerlig; deltagande vid samtliga gruppseminarier och uppgifter som är kopplade till respektive tema samt redovisning av självständiga och individuella arbeten.

Den övergripande individuella uppgiften som hör till respektive delmoment presenteras både muntligt och skriftligt i särskilt seminarium.

Studenten kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. Vid underkänt resultat ges ytterligare ett provtillfälle inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Övrig information

För att kunna delta i kursen krävs tillgång till dator med stabil Internetuppkoppling och headset (d.v.s. hörlurar med mikrofon). Viss datorvana krävs.

Dispens från sjugradig betygsskala enligt beslut av LUN 2007-03-30

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Titel: Tips för ökad tillgänglighet i undervisningen
 • Förlag: Mittuniversitetet
 • Upplaga: 2015
 • Webbadress: https://docplayer.se/17349739-Tips-for-okad-tillganglighet-i-undervisningen.html
 • Kommentar: 10 s.
 • Författare: Barone, Carlo
 • Artikeltitel: Some things never change: Gender segregation in higher education across eight nations and three decades
 • År/Volym/nr/sidor: Sociology of Education
 • Tidskrift: 2011/84/2/157-176
 • Kommentar: 20 s.
 • Författare: Barry, Jim, Berg, Elisabeth, & Chandler, John
 • Artikeltitel: Gender, managerialism, and performativity in higher education in England and Sweden
 • År/Volym/nr/sidor: Journal of Workplace Rights
 • Tidskrift: 2013/17/3/491-503
 • Kommentar: 13 s.
 • Författare/red: Biggs, John, & Tang, Catherine
 • Titel: Teaching for quality learning at university: What the students does
 • Förlag: Society for Research into Higher Education & Open University Press, Mc Graw Hill
 • Upplaga: 2011 (4:e uppl.)
 • Kommentar: Kap. 1: 13 s., tillhandahålles
 • Författare: Bolander Laksov, Klara
 • Artikeltitel: Att bedöma pedagogisk skicklighet – är det verkligen så svårt?: En studie av skillnader i bedömningar mellan vetenskapligt och pedagogiskt sakkunniga
 • År/Volym/nr/sidor: Högre Utbildning
 • Tidskrift: 2018/8/2/55-68
 • Kommentar: 14 s.
 • Författare/red: Brade, Lovise Haj, Schmitt, Irina, & Sandell, Kerstin
 • Titel: Bryt innanförskapet i akademin!: Förslag för hur en kan arbeta inom akademin med jämställhet, mångfald och likabehandling för en ökad rättvisa och jämlikhet
 • Förlag: Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet
 • Upplaga: 2007
 • Webbadress: https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/5948276/5159923
 • Kommentar: 13 s.
 • Författare: Bälter, Olle, Cleveland-Innes, Martha, Pettersson, Kerstin, Scheja, Max, & Svedin, Maria
 • Artikeltitel: Student approaches to learning in relation to online course completion
 • År/Volym/nr/sidor: Canadian Journal of Higher Education
 • Tidskrift: 2013/43/3/1-18
 • Kommentar: 18 s.
 • Författare: Czerniewicz, Laura, & Brown, Cheryl
 • Artikeltitel: The habitus of "digital strangers" in higher education
 • År/Volym/nr/sidor: British Journal of Educational Technology
 • Tidskrift: 2012/44/1/44-53
 • Kommentar: 10 s.
 • Författare/red: Garrison, D. Randy, & Vaughan, Norman D.
 • Titel: Blended learning in higher education: Framework, principles, and guidelines
 • Förlag: Jossey-Bass
 • Upplaga: 2008
 • Webbadress: https://www.researchgate.net/publication/313920969_Community_of_Inquiry_and_Blended_Learning
 • Kommentar: Kap. 2 Communities of Inquiry and Blended Learning: 14 s.
 • Författare: Ghemawat, Pankaj
 • Artikeltitel: Strategies for higher education in the digital age
 • År/Volym/nr/sidor: California Management Review
 • Tidskrift: 2017/59/4/56-78
 • Kommentar: 23 s.
 • Författare/red: Hedin, Anna
 • Titel: Lärande på hög nivå: Idéer från studenter, lärare och pedagogisk forskning som stöd för utveckling av universitetsundervisning
 • Förlag: Avdelningen för utveckling av pedagogik och interaktivt lärande, Uppsala universitet
 • Upplaga: 2006
 • Webbadress: http://www.uadm.uu.se/upi/arkiv/rapporter/Larandepahog%20niva.pdf
 • Kommentar: 528 s.
 • Författare: Holton, Elwood F. III, Swanson, Richard A., & Naquin, Sharon S.
 • Artikeltitel: Andragogy in practice: Clarifying the andragogical model of adult learner
 • År/Volym/nr/sidor: Performance Improvement Quarterly
 • Tidskrift: 2001/14/1/118-143
 • Kommentar: 26 s.
 • Författare/red: Högskoleverket
 • Titel: Högskolelagen & Högskoleförordningen
 • Webbadress: http://www.uka.se/studentratttillsyn/lagarochreglersomstyrhogskolan.4.782a298813a88dd0dad800011224.html
 • Författare: Jaldemark, Jimmy
 • Artikeltitel: Om lärandets sammanhang och mobilitetens utmaningar
 • År/Volym/nr/sidor: 2013/18/1-2/102-118
 • Tidskrift: Pedagogisk Forskning i Sverige
 • Kommentar: 17 s.
 • Författare: Judson, Eugene, Ross, Lydia, & Glassmeyer, Kristi
 • Artikeltitel: How research, teaching and leadership roles are recommended to male and female engineering faculty differently
 • År/Volym/nr/sidor: Research in Higher Education
 • Tidskrift: 2019/60/1025-1047
 • Kommentar: 23 s.
 • Författare/red: Knowles, Malcolm Shephard, Holton III, Elwood F. & Swanson, Richard
 • Titel: The Adult Learner
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: 2011
 • Kommentar: 288 s.
 • Författare: Lindblom-Ylänne, Sari, Trigwell, Keith, Nevgi, Anne, & Ashwin, Paul
 • Artikeltitel: How approaches to teaching are affected by discipline and teaching context
 • År/Volym/nr/sidor: Studies in Higher Education
 • Tidskrift: 2006/31/3/285-298
 • Kommentar: 14 s.
 • Författare: Liu, Shengbo, Liu, Miaomiao, Jiang, Hua,Lin, Yuan, & Xu, Kan
 • Artikeltitel: International comparisons of themes in higher education research
 • År/Volym/nr/sidor: Higher Education Research & Development
 • Tidskrift: 2019/38/7/1445-1460
 • Kommentar: 16 s.
 • Författare: Marzetti, Hazel
 • Artikeltitel: Proudly proactive: Celebrating and supporting LGBT+ students in Scotland
 • År/Volym/nr/sidor: Teaching in Higher Education
 • Tidskrift: 2018/23/6/701-717
 • Kommentar: 17 s.
 • Författare: Peterson, Helen
 • Artikeltitel: "Unfair to women"?: Equal representation policies in Swedish academia
 • År/Volym/nr/sidor: Equality, Diversity and Inclusion
 • Tidskrift: 2015/34/1/55-66
 • Kommentar: 12 s.
 • Författare: Silander, Charlotte, Haake, Ulrika, & Lindberg, Leif
 • Artikeltitel: The different worlds of academia: A horizontal analysis of gender equality in swedish higher education
 • År/Volym/nr/sidor: Higher Education
 • Tidskrift: 2013/66/173-188
 • Kommentar: 16 s.
 • Författare: Teichler, Ulrich
 • Artikeltitel: Diversity of higher education in Europe and the findings of a comparative study of the academic profession
 • År/Volym/nr/sidor: European higher education at the crossroads: Between the Bologna process and national reforms
 • Tidskrift: 2012/47/935-959
 • : https://www.uni-kassel.de/einrichtungen/fileadmin/datas/einrichtungen/incher/T_8__Diversity_of_HE_in_Europe__2012.pdf
 • Kommentar: Kap 47: 25 s.
 • Författare: Öhrstedt, Maria, & Scheja, Max
 • Artikeltitel: Targeting efficient studying: First-semester psychology students' experiences
 • År/Volym/nr/sidor: Educational Research
 • Tidskrift: 2018/60/1/80-96
 • Kommentar: 17 s.
Moment 2
 • Författare: Aldrin, Viktor
 • Artikeltitel: Kursguidernas roll i högre utbildning: En studie av kursguidebruk vid Göteborgs universitet
 • År/Volym/nr/sidor: 2013/3/1/37-51
 • Tidskrift: Högre Utbildning
 • Kommentar: 15 s.
 • Författare: Augustsson, Gunnar, & Jaldemark, Jimmy
 • Artikeltitel: Online supervision: A theory of supervisors strategic communicative influence on student dissertations
 • År/Volym/nr/sidor: 2013/67/1/19-33
 • Tidskrift: Higher Education
 • Kommentar: 15 s.
 • Författare: Borg, Markus, Kembro, Joakim, Notander, Jesper, Petersson Catarina, & Olsson, Lars
 • Artikeltitel: Conflict management in student groups: A teacher’s perspective in higher education
 • År/Volym/nr/sidor: 2011/1/2/111-124
 • Tidskrift: Högre Utbildning
 • Kommentar: 14 s.
 • Författare: Eriksson, Sandra
 • Artikeltitel: Utveckling av muntlig examination med fokus på studenters rättssäkerhet: Exempel från en ingenjörskurs
 • År/Volym/nr/sidor: 2014/4/1/75-82
 • Tidskrift: Högre Utbildning
 • Kommentar: 8 s.
 • Författare/red: Hedin, Anna
 • Titel: Lärande på hög nivå: Idéer från studenter, lärare och pedagogisk forskning som stöd för utveckling av universitetsundervisning
 • Förlag: Avdelningen för utveckling av pedagogik och interaktivt lärande, Uppsala universitet
 • Upplaga: 2006
 • Webbadress: http://www.uadm.uu.se/upi/arkiv/rapporter/Larandepahog%20niva.pdf
 • Kommentar: 528 s.
 • Författare/red: Hult, A.
 • Titel: Examinationen är kursen - en analys av examination av kurser över nätet. Rapport 5.
 • Förlag: Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning.
 • Upplaga: 2007
 • Webbadress: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/17994/1/gupea_2077_17994_1.pdf
 • Författare/red: Högskoleverket
 • Titel: Högskolelagen & Högskoleförordningen
 • Webbadress: http://www.uka.se/studentratttillsyn/lagarochreglersomstyrhogskolan.4.782a298813a88dd0dad800011224.html
 • Författare: Kim, Min Kyu, Kim, SoMi, Khera, Otto & Getman, Joan
 • Artikeltitel: The experience of three flipped classrooms in an urban university: An exploration of design principles
 • År/Volym/nr/sidor: 2014/22/37-50
 • Tidskrift: Internet and Higher Education
 • Kommentar: 14 s.
 • Författare: Lundkvist, Emma, & Swartling, Maria
 • Artikeltitel: Införande av betygskriterier i undervisning och examination
 • År/Volym/nr/sidor: 2011/1/2/111-124
 • Tidskrift: Högre Utbildning
 • Kommentar: 14 s.
 • Författare: Nikku, Nina
 • Artikeltitel: Uppsatsetik: Om etisk problematik i studenters självständiga arbeten
 • År/Volym/nr/sidor: 2013/3/2/103-116
 • Tidskrift: Högre Utbildning
 • Kommentar: 14 s.
 • Författare: Olofsson, Anders D., Lindberg J. Ola & Hauge, Trond Eiliv
 • Artikeltitel: Blogs and the design of reflective peer-to-peer technology enhanced learning and formative assessment
 • År/Volym/nr/sidor: 2011/28/3/183-194
 • Tidskrift: Campus-Wide Information Systems
 • Kommentar: 12 s.
 • Författare: Olofsson, Anders D., Lindberg J. Ola, & Stödberg, Ulf
 • Artikeltitel: Shared video media and blogging online: Educational technologies for enhancing formative e-assessment?
 • År/Volym/nr/sidor: 2011/28/1/41-55
 • Tidskrift: Campus-Wide Information Systems
 • Författare: Rutherfoord, Rebecca H., & Rutherfoord, James K.
 • Artikeltitel: Flipping the classroom: Is it for you?
 • År/Volym/nr/sidor: 2013
 • Tidskrift: Konferenspaper SIGITE’ 13 (Florida, USA), 19-22
 • : http://dx.doi.org/10.1145/2512276.2512299
 • Kommentar: 4 s.
 • Författare/red: Salmon, Gilly
 • Titel: E-moderating: The key to teaching and learning online
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: 2011
 • Kommentar: Finns som e-bok, 2012, Taylor and Francis
 • Författare: Tait, Alan
 • Artikeltitel: From place to virtual place: Reconfiguring student support for distance and e-learning in the digital age
 • År/Volym/nr/sidor: 2014/6/1/5-16
 • Tidskrift: Open Praxis
 • Kommentar: 12 s.
 • Författare/red: Tait, Alan
 • Titel: Student success in open, distance and e-learning
 • Förlag: The ICDE Reports Series
 • Upplaga: 2015
 • Webbadress: http://icde.org/admin/filestore/Resources/Studentsuccess.pdf
 • Kommentar: Rapport från ICDE (International Council for Open and Distance Education)

Referenslitteratur

 • Titel: Styrdokument för utbildning på grund- och avancerad nivå
 • Kommentar: Se gällande styrdokument/förvaltningshandbok på lärosätets hemsida (gäller delmoment 1 och 2).
 • Artikeltitel: Tidskriften Högre Utbildning
 • År/Volym/nr/sidor: Högre Utbildning
 • Tidskrift: Relevanta artiklar väljs till utvecklingsarbetet (moment 2)
 • : http://hogreutbildning.se/ (länk “Se tidigare nummer”)
 • Kommentar: Tidskriftserie om högre utbildning och högskolepedagogik.
Förutom den angivna litteraturen kommer valbar litteratur att ingå i de individuella skrivuppgifterna.