Pedagogik AV, Högskolepedagogik och flexibelt lärande, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Pedagogik AV, Högskolepedagogik och flexibelt lärande, 15 hp

Education MA, Higher Education and Flexible Learning

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE007A
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Högskolepedagogik och flexibelt lärande
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2007-06-11
 • Senast ändrad: 2023-05-15
 • Giltig fr.o.m: 2023-08-15

Syfte

Kursens syfte är att ge anställda vid universitet och högskolor grundläggande högskolepedagogisk utbildning för att stärka kvaliteten inom utbildning på grundläggande och avancerad nivå samt därmed skapa goda förutsättningar för studenters lärande och kunskapsutveckling.

Lärandemål

Utöver de allmänna målen i 1 kap 9 § högskolelagen för avancerad nivå ska deltagare i kursen högskolepedagogik och flexibelt lärande efter avslutad utbildning,
- visa kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan inom sitt ämnesområde och för att medverka i högskoleutbildningens utveckling.
Deltagaren ska
- kunna diskutera och problematisera studenters lärande inom det egna ämnesområdet utifrån utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk forskning med relevans för undervisning i högskolan,
- självständigt, och tillsammans med andra, kunna planera, genomföra och utvärdera undervisning och examination på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom det egna kunskapsområdet,
- kunna använda och medverka till utveckling av fysiska och digitala lärandemiljöer för att främja gruppers och individers lärande,
- kunna möta studenter på ett inkluderande sätt samt ha kunskap om regelverk och stöd för studenter med funktions-nedsättningar,
- kunna använda relevanta nationella och lokala regelverk samt diskutera samhällets mål med den högre utbildningen och det akademiska lärarskapet i relation till den egna praktiken och studenternas medverkan i utbildningen,
- visa ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna, samt till den högre utbildningens värdegrund såsom demokrati, inter-nationalisering, jämställdhet, likabehandling och hållbarhet,
- kunna tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av utbildningen och av den egna professionen.

Deltagarna ska ha påbörjat en pedagogisk meritportfölj samt ha redovisat ett självständigt arbete som behandlar utbildning och undervisning inom det egna ämnesområdet relaterat till relevant utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk forskning.

Innehåll

Kursen är organiserad i två delmoment om 7,5 hp vardera.

Akademin som institution, den akademiska lärarrollen och akademiska värden – Pedagogisk grundsyn (7,5hp/credits)
- Akademins styrdokument och grundläggande akademiska värden
- Akademiskt lärarskap och teorier om vuxnas lärande kopplat till högre utbildning

Högskolepedagogiskt utvecklingsarbete (7,5hp/credits)
- Kursdesign: lärandemål, läraktiviteter, återkoppling/bedömning och examination inom högre utbildning (konstruktiv länkning)
- Flexibelt lärande: studentaktiverande strategier, metoder och tekniker

Behörighet

Kandidatexamen omfattande minst 180 hp varav minst 90 hp inom ett huvudområde, inklusive ett självständigt arbete om 15 hp, samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bygger på principen om aktivt erfarenhetsutbyte mellan deltagare från olika lärosäten och ämnen. Det sker genom kollegial pedagogisk återkoppling genom aktiviteten ”kritisk vän. Undervisningen syftar därmed till att främja aktivt lärande och medansvar för att deltagarna ska nå uppställda mål för kursen
Under kursen förekommer följande studieformer:
- Självstudier
- Seminarier
- Asynkron dialog
- Handledning, individuellt och i grupp.

Individuella uppgifter för respektive moment redovisas i form av en skriftlig rapport samt muntlig presentation och kamratgranskning av en annan students uppgift.

Examination

2201: Akademin som institution, den akademiska lärarrollen och akademiska värden - Pedagogisk grundsyn, Muntlig och skriftlig presentation, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2202: Högskolepedagogiskt utvecklingsarbete, Muntlig och skriftlig presentation, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyget Godkänd krävs att kursens samtliga examinerande moment är godkända.
De individuella uppgifter som hör till respektive delmoment presenteras både muntligt och skriftligt i särskilda seminarier.

Studenten kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. Vid underkänt resultat ges ytterligare ett provtillfälle inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur.

Betygskriterier tvågradig betygsskala.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga lärandemål för kursen.
Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller betyget U (underkänt).

Om student har ett intyg från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Övrig information

För att kunna delta i kursen krävs tillgång till dator med stabil Internetuppkoppling och headset (d.v.s. hörlurar med mikrofon). Viss datorvana krävs.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m m regleras i Högskoleförordningen.

Dispens från sjugradig betygsskala enligt beslut av LUN 2007-03-30

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare: Agnidakis, Paul, & Sundberg, Molly
 • Artikeltitel: Studieavhopp inom ’Hum-Sam’: Misslyckande eller strategi? Studenters egna berättelser om hur och varför de lämnade sina studier
 • Tidskrift: Högre Utbildning
 • År/Volym/nr/sidor: 2018/2/116–130
 • Kommentar: 15 s.
 • Författare/red: Biggs, John, Tang, Catherine & Kennedy, Gregor
 • Titel: Teaching for quality learning at university
 • Upplaga: 2022 (5:e uppl.)
 • Förlag: Open University Press
 • Författare/red: Bjursell, Cecilia
 • Titel: Tre perspektiv på livslångt lärande
 • Upplaga: Rapport 1:2020
 • Förlag: ENCELL, Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande, Högskolan i Jönköping
 • Kommentar: 47 s.
 • Författare: Bolander Laksov, Klara
 • Artikeltitel: Att bedöma pedagogisk skicklighet är det verkligen så svårt? En studie av skillnader i bedömningar mellan vetenskapligt och pedagogiskt sakkunniga
 • Tidskrift: Högre Utbildning
 • År/Volym/nr/sidor: 2018/8/2/55–68
 • Kommentar: 14 s.
 • Författare/red: Bolander Laksov, Klara, & Scheja, Max
 • Titel: Akademiskt lärarskap
 • Förlag: SULF
 • Webbadress: https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/sulf.se/app/uploads/2020/05/skrift-akademisktlararskap-svenska-webb.pdf
 • Kommentar: 36 s.
 • Författare/red: Brade, Lovise Haj, Schmitt, Irina, & Sandell, Kerstin
 • Titel: Bryt innanförskapet i akademin!: Förslag för hur en kan arbeta inom akademin med jämställhet, mångfald och likabehandling för en ökad rättvisa och jämlikhet
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet
 • Webbadress: https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/5948276/5159923
 • Kommentar: 13 s.
 • Författare: Bälter, Olle, Cleveland-Innes, Martha, Pettersson, Kerstin, Scheja, Max, & Svedin, Maria
 • Artikeltitel: Student approaches to learning in relation to online course completion
 • Tidskrift: Canadian Journal of Higher Education
 • År/Volym/nr/sidor: 2013/43/3/1–18
 • Kommentar: 18 s.
 • Författare/red: Cleveland-Innes, Martha F., & Garrison, D. Randy
 • Titel: An introduction to distance education: Understanding teaching and learning in a new era
 • Upplaga: 2021 (2:a uppl.)
 • Förlag: Routledge
 • Kommentar: 218 s.
 • Författare/red: Cronqvist, Marie, & Maurits, Alexander
 • Titel: Det goda seminariet: Forskarseminariet som lärandemiljö och kollgialt rum
 • Upplaga: 2016
 • Förlag: Makadam
 • Kommentar: 212 s.
 • Författare: Dykes, Martin
 • Artikeltitel: Paradoxes of a long life learning: An exploration of Peter Jarvis’s contribution to experiential learning theory
 • Tidskrift: International Journal of Lifelong Education
 • År/Volym/nr/sidor: 2017/36/1–2/23–34
 • Kommentar: 12 s.
 • Författare/red: Herjevik, Mikael
 • Titel: Rättssäker examination
 • Upplaga: 2020 (4: e uppl.)
 • Förlag: Universitetskanslersämbetet
 • Kommentar: 124 s.
 • Författare: Holton, Elwood F. III, Swanson, Richard A., & Naquin, Sharon S.
 • Artikeltitel: Andragogy in practice: Clarifying the andragogical model of adult learner
 • Tidskrift: Performance Improvement Quarterly
 • År/Volym/nr/sidor: 2001/14/1/118–143
 • Kommentar: 26 s.
 • Författare/red: Högskoleverket
 • Titel: Högskolelagen & Högskoleförordningen
 • Webbadress: http://www.uka.se/studentratttillsyn/lagarochreglersomstyrhogskolan.4.782a298813a88dd0dad800011224.html
 • Författare: Illeris, Knud
 • Artikeltitel: An overview of the history of learning theory
 • Tidskrift: European Journal of Education
 • År/Volym/nr/sidor: 2018/53/1/86–101
 • Kommentar: 16 s.
 • Författare/red: Karlsson, Sigbritt, Fjellström, Mona, Lindberg-Sand, Åsa, Scheja, Max, Pålsson, Louise, Alvfors, Johan, & Gerén Linda
 • Titel: Högskolepedagogisk utbildning och pedagogisk meritering som grund för det akademiska lärarskapet
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Sveriges universitets- och högskoleförbund
 • Kommentar: 48 s.
 • Författare/red: Keisu, Britt-Inger
 • Titel: Att arbeta för lika villkor: Ett genus- och maktperspektiv på arbete och organisation
 • Upplaga: 2020
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 291 s.
 • Författare/red: Knowles, Malcolm Shephard, Holton III, Elwood F. & Swanson, Richard
 • Titel: The Adult Learner
 • Upplaga: 2015 (8:e uppl.)
 • Förlag: Routledge
 • Kommentar: 402 s.
 • Författare/red: Larsson, Staffan
 • Titel: Vuxendidaktik: Fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Natur & Kultur
 • Kommentar: 243 s.
 • Författare: Melander, Stina
 • Artikeltitel: Att göra högre studier tillgängliga: Ett lärarperspektiv
 • Tidskrift: Högre Utbildning
 • År/Volym/nr/sidor: 2020/10/2/37–49
 • Kommentar: 13 s.
 • Författare: Persson, Christel, Melén, Maria, & Einarson, Daniel
 • Artikeltitel: Undervisning för hållbar utveckling: Att stödja högskolelärares arbete med Agenda 2030
 • Tidskrift: Högre Utbildning
 • År/Volym/nr/sidor: 2020/10/1/18–24
 • Kommentar: 7 s.
 • Författare: Peterson, Helen
 • Artikeltitel: "Unfair to women"?: Equal representation policies in Swedish academia
 • Tidskrift: Equality, Diversity and Inclusion
 • År/Volym/nr/sidor: 2015/34/1/55-66
 • Kommentar: 12 s.
 • Författare: Pleijel, Richard
 • Artikeltitel: Ytinlärning och djupinlärning: En kritisk reflektion kring normativa tolkningar av begrepp i den samtida högskolepedagogiska diskursen
 • Tidskrift: Högre Utbildning
 • År/Volym/nr/sidor: 2021/11/1/16–26
 • Kommentar: 11 s.
 • Författare/red: Universitets- och högskolerådet
 • Titel: Underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030
 • Upplaga: 2106
 • Förlag: Universitets- och högskolerådet
 • Kommentar: 6 s.
Moment 2
 • Författare: Arthurs, Leilani A., & Kreager, Bailey Zo
 • Artikeltitel: An integrative review of in-class activities that enable active learning in college science classroom settings
 • Tidskrift: International Journal of Science Education
 • År/Volym/nr/sidor: 2017/39/15/2073–2091
 • Kommentar: 19 s.
 • Författare: Bhati, Shyam S.
 • Artikeltitel: The effectiveness of oral presentation assessment in a Finance subject: An empirical examination
 • Tidskrift: Journal of University Teaching and Learning Practice
 • År/Volym/nr/sidor: 2012/9/2/1–23
 • Kommentar: 23 s.
 • Författare: Brindley, Jane E., Walti, Christine, & Blaschke, Lisa-Marie
 • Artikeltitel: Creating effective collaborative learning groups in an online environment
 • Tidskrift: The International Review of Research in Open and Distance Learning
 • År/Volym/nr/sidor: 2009/10/3/1–18
 • Kommentar: 18 s.
 • Författare: Castaño-Muñoz, Jonatan, Sancho-Vinuesa, Teresa, & Duart, Josep M.
 • Artikeltitel: Online interaction in higher education: Is there evidence of diminishing returns?
 • Tidskrift: The International Review of Research in Open and Distributed Learning
 • År/Volym/nr/sidor: 2013/14/5/1–18
 • Kommentar: 18 s.
 • Författare: Cleveland, Simon, Jackson, Barcus C., & Dawson, Maurice
 • Artikeltitel: Microblogging in higher education: Digital Natives, knowledge creation, social engineering, and intelligence analysis of educational tweets
 • Tidskrift: E-Learning and Digital Media
 • År/Volym/nr/sidor: 2016/13/1–2/62–80
 • Kommentar: 19 s.
 • Författare/red: Cleveland-Innes, Martha F., & Garrison, D. Randy
 • Titel: An introduction to distance education: Understanding teaching and learning in a new era
 • Upplaga: 2021 (2:a uppl.)
 • Förlag: Routledge
 • Kommentar: 218 s.
 • Författare: Curby, Timothy, McKnight, Patrick, Alexander, Lisa, & Erchov, Simone
 • Artikeltitel: Sources of variance in end-of-course student evaluations
 • Tidskrift: Assessment & Evaluation in Higher Education
 • År/Volym/nr/sidor: 2020/45/1/44–53
 • Kommentar: 10 s.
 • Författare: Edwards, Martin, & Clinton, Michael
 • Artikeltitel: A study exploring the impact of lecture capture availability and lecture capture usage on student attendance and attainment
 • Tidskrift: Higher Education
 • År/Volym/nr/sidor: 2019/77/403–421
 • Kommentar: 19 s.
 • Författare: Eriksson, Sandra
 • Artikeltitel: Utveckling av muntlig examination med fokus på studenters rättssäkerhet: Exempel från en ingenjörskurs
 • Tidskrift: 2014/4/1/75–82
 • År/Volym/nr/sidor: Högre Utbildning
 • Kommentar: 8 s.
 • Författare/red: Hansson, Thomas
 • Titel: Pedagogik för högskolelärare
 • Upplaga: 2016
 • Förlag: Gidlunds
 • Kommentar: 419 s.
 • Författare/red: Herjevik, Mikael
 • Titel: Rättssäker examination
 • Upplaga: 2020 (4:e upl.)
 • Förlag: Universitetskanslersämbetet
 • Kommentar: 124 s.
 • Författare/red: Hrastinski, Stefan
 • Titel: Digitalisering av högre utbildning
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 237 s.
 • Författare/red: Högskoleverket
 • Titel: Högskolelagen & Högskoleförordningen
 • Webbadress: http://www.uka.se/studentratttillsyn/lagarochreglersomstyrhogskolan.4.782a298813a88dd0dad800011224.html
 • Författare: Kim, Sun
 • Artikeltitel: How to evaluate learning in a flipped learning
 • Tidskrift: Journal of Educational Evaluation for Health Professions
 • År/Volym/nr/sidor: 2018/15/21/1–2
 • Kommentar: 2 s.
 • Författare: Lawson, Alyssa, Davis, Caylor, & Son, Ji
 • Artikeltitel: Not all flipped classes are the same: Using learning science to design flipped classrooms
 • Tidskrift: Journal of the Scholarship of Teaching and Learning
 • År/Volym/nr/sidor: 2019/19/5/77–104
 • Kommentar: 28 s.
 • Författare: MacLennan, Helen
 • Artikeltitel: Student perceptions of plagiarism avoidance competencies: An action research case study
 • Tidskrift: Journal of the Scholarship of Teaching and Learning
 • År/Volym/nr/sidor: 2018/18/1/58–74
 • Kommentar: 17 s.
 • Författare: Magnusson, Jenny
 • Artikeltitel: Handledarens frågor: Att möjliggöra självständighet i ett handledningssamtal
 • Tidskrift: Högre Utbildning
 • År/Volym/nr/sidor: 2021/11/1/56–75
 • Kommentar: 20 s.
 • Författare: Manathunga, Kalpani & Hernández-Leo, Davinia
 • Artikeltitel: Authoring and enactment of mobile pyramid-based collaborative learning activities
 • Tidskrift: British Journal of Educational Techonology
 • År/Volym/nr/sidor: 2018/49/2/262–275
 • Kommentar: 14 s.
 • Författare: Merill, M. David, & Gilbert, G. Clark
 • Artikeltitel: Effective peer interaction in a problem-centered instructional strategy
 • Tidskrift: Distance Education
 • År/Volym/nr/sidor: 2008/29/2/199–207
 • Kommentar: 9 s.
 • Författare: Poniatowski, Kelly
 • Artikeltitel: Assessing flipped versus traditional classrooms: Is flipping really better?
 • Tidskrift: Journalism & Mass Communication Educator
 • År/Volym/nr/sidor: 2019/74/4/422–437
 • Kommentar: 16 s.
 • Författare: Sozer, E. Murat, Zeybekoglu, Zuhal, & Kaya, Mustafa
 • Artikeltitel: Using mid-semester course evaluation as a feedback tool for improving learning and teaching in higher education
 • Tidskrift: Assessment & Evaluation in Higher Education
 • År/Volym/nr/sidor: 2019/44/7/1003–1016
 • Kommentar: 14 s.
 • Författare: Strebel, Felix, Gürtler, Stefan, Hulliger Beat, & Lindeque, Johan
 • Artikeltitel: Laissez-faire or guidance? Effective supervision of bachelor theses
 • Tidskrift: Studies in Higher Education
 • År/Volym/nr/sidor: 2021/46/4/866–884
 • Kommentar: 19 s.

Referenslitteratur

 • Titel: Styrdokument för utbildning på grund- och avancerad nivå
 • Kommentar: Se gällande styrdokument/förvaltningshandbok på lärosätets webbplats (gäller moment 1 och 2).
 • Artikeltitel: Tidskriften Högre Utbildning
 • Tidskrift: Högre Utbildning
 • År/Volym/nr/sidor: Relevanta artiklar väljs till utvecklingsarbetet (moment 2)
 • Webbadress: http://hogreutbildning.se/ (länk “Se tidigare nummer”)
 • Kommentar: Tidskriftserie om högre utbildning och högskolepedagogik.
 • Författare/red: Hedin, Anna
 • Titel: Lärande på hög nivå: Idéer från studenter, lärare och pedagogisk forskning som stöd för utveckling av universitetsundervisning
 • Upplaga: 2006
 • Förlag: Avdelningen för utveckling av pedagogik och interaktivt lärande, Uppsala universitet
 • Webbadress: http://www.uadm.uu.se/upi/arkiv/rapporter/Larandepahog%20niva.pdf
 • Kommentar: 528 s.

Förutom den angivna litteraturen kommer valbar litteratur att ingå i de individuella skrivuppgifterna.

Sidan uppdaterades 2023-05-23