Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Pedagogik GR (C), Pedagogik, 30 hp

Education BA (C)


Allmänna data om kursen

Kurskod: PE014G
Ämne huvudområde: Pedagogik
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Pedagogik
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-26
Fastställd: 2007-04-05
Senast ändrad: 2014-11-25
Giltig fr.o.m: 2015-01-19

Syfte

Kursen syftar till att studenten inom huvudområdet pedagogik skall utveckla:

- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem,
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet, och söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- förmåga att följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet pedagogik, inbegripet kunskap om pedagogiks vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder i pedagogik,
- fördjupning inom någon del av huvudområdet pedagogik samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer i huvudområdet pedagogik,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper i huvudområdet pedagogik, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom huvudområdet pedagogik.
- visa förmåga att inom huvudområdet pedagogik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Lärandemålen gäller områdena: Pedagogik som vetenskap samt Självständigt arbete.

Innehåll

Kursen består av två delmoment med följande innehåll och omfattning:

Delmoment 1: Pedagogik som vetenskap, 15 hp
- I momentet ingår fördjupade studier i vetenskapen pedagogiks moderna förändring och utveckling samt aktuella forskningsfrågor. De olika principiella stegen i en forskningsprocess fördjupas liksom sättet att söka, samla och kritiskt tolka relevant information i pedagogisk forskning.

Delmoment 2: Självständigt arbete, 15 hp
- I momentet ingår att genomföra ett fördjupat och självständigt arbete i vilket ingår att identifiera, formulera och lösa ett vetenskapligt problem inom huvudområdet pedagogik.

Behörighet

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier krävs följande särskilda behörighet: Fullständiga kurser Pedagogik GR (A), Pedagogik 1-30 och Pedagogik GR (B), Pedagogik 31-60, varav dessa kurser sammanlagt skall ha inslag motsvarande minst 7,5 hp forskningsmetod.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen kan bedrivas i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier. Undervisningen kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Examinationen kan ske löpande under kursen eller i slutet av kursen. Det självständiga arbetet redovisas vid ett seminarium genom oppositionsförfarande.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenten till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Alvesson, Mats, & Sköldberg, Kaj
Titel: Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod
Upplaga: 2008 (2:a uppl.)
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 597 s.

Författare/red: Augustsson, Gunnar
Titel: Akademisk skribent
Upplaga: 2012 (2:a uppl.)
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 166 s.

Författare/red: Bie, Kristin
Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
Upplaga: 2014
Förlag: Gleerups
Kommentar: 119 s.

Författare/red: Borg, Elisabeth, & Westerlund, Joakim
Titel: Statistik för beteendevetare
Upplaga: 2012 (3:e uppl.)
Förlag: Liber
Kommentar: Totalt 245 s.; kapitel 10 och framåt

Författare/red: Bryman, Alan
Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
Upplaga: 2011 (2:a uppl.)
Förlag: Liber
Kommentar: 690 s.

Författare/red: Erikson, Martin G.
Titel: Referera reflekterande : Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
Upplaga: 2009
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 121 s.

Författare: Forsberg, Eva (Red.)
Artikeltitel: Temanummer: Pedagogik som vetenskap och verksamhet
Tidskrift: Studies in Educational Policy and Educational Philosophy
År/Volym/nr/sidor: 2006:2/2007/1
Webbadress: http://forskning.edu.uu.se/upi/sv_3_etidskr_start.lasso
Kommentar: 140 s.

Författare/red: Yin, Robert K.
Titel: Fallstudier: Design och genomförande
Upplaga: 2007
Förlag: Liber
Kommentar: 208 s.

Moment 2

Författare/red: Augustsson, Gunnar
Titel: Akademisk skribent
Upplaga: 2012 (2:a uppl.)
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 166 s.

Författare/red: Bie, Kristin
Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
Upplaga: 2014
Förlag: Gleerups
Kommentar: 119 s.

Författare/red: Erikson, Martin G.
Titel: Referera reflekterande : Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
Upplaga: 2009
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 121 s.