Pedagogik GR (C), Pedagogik, 30 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Pedagogik GR (C), Pedagogik, 30 hp

Education BA (C), 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: PE207G
 • Ämne huvudområde: Pedagogik
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Namn (inriktning): Pedagogik
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
 • Fastställd: 2020-03-28
 • Senast ändrad: 2023-05-16
 • Giltig fr.o.m: 2023-08-15

Syfte

Kursen syftar till att studenten inom huvudområdet pedagogik ska utveckla:

- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem,
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet, och söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- förmåga att följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet pedagogik, inbegripet kunskap om pedagogiks vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder i pedagogik, fördjupning inom någon del av huvudområdet pedagogik samt orientering om aktuella forskningsfrågor.
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar.
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom huvudområdet pedagogik.
- visa förmåga att inom huvudområdet pedagogik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används.
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Lärandemålen gäller områdena: Pedagogik som vetenskap samt Självständigt arbete.

Innehåll

Kursen består av två moment med följande innehåll och omfattning:

Moment 1: Pedagogik som vetenskap, 15 hp
- I momentet ingår fördjupade studier i vetenskapen pedagogiks moderna förändring och utveckling samt aktuella forskningsfrågor. De olika principiella stegen i en forskningsprocess fördjupas liksom sättet att söka, samla och kritiskt tolka relevant information i pedagogisk forskning.

Moment 2: Självständigt arbete, 15 hp
- I momentet ingår att genomföra ett fördjupat och självständigt arbete i vilket ingår att identifiera, formulera och lösa ett vetenskapligt problem inom huvudområdet pedagogik.

Behörighet

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier krävs följande särskilda behörighet: Fullständiga kurser Pedagogik GR (A), Pedagogik 1-30 och Pedagogik GR (B), Pedagogik 31-60, varav dessa kurser sammanlagt ska ha inslag motsvarande minst 7,5 hp forskningsmetod.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen kan bedrivas i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier.

För studenter antagna till Beteendevetenskapliga programmet: I kursen förekommer obligatoriska inslag såsom gruppuppgifter och seminarier som kräver att studenten fysiskt närvarar vid Mittuniversitetets Campus Sundsvall.

För studenter antagna till Pedagogik C fristående kurs distans: Inga fysiska träffar.

Undervisningen kan genomföras på engelska och med hjälp av olika kommunikationsformer.

Examination

2001: Pedagogik som vetenskap, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2002: Självständigt arbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Studenten examineras skriftligt och muntligt. Utöver individuella examinationsformer förekommer gruppbaserad examination. Examinationen äger rum löpande under kursen och i slutet av kursen.

Ett skriftligt självständigt arbete, som redovisas vid ett seminarium genom respondent och oppositionsförfarande. Studentens förmåga att såväl skriva ett självständigt arbete, försvara sitt självständiga arbete som opponera på annans students självständiga arbete vägs in i betygsättningen i förhållande till lärandemålen. Studentens förmåga att nå kursens lärandemål prövas individuellt. Kunskaps- och förståelsemål prövas skriftligt eller muntligt. Färdighetsmålen prövas via att den enskilde studenten prövas och bedöms vid praktiska övningar. Om det självständiga arbetet skrivs av två personer förutsätts att studenterna var för sig kan svara för hela innehållet. I ett förord ska studenternas individuella bidrag tydligt framgå med avseende på innehåll och skrivande.

Följande gäller för respektive moment:
Moment 1 examineras genom paper och seminarier
Moment 2 examineras genom seminarier och självständigt arbete

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett beslut från samordnare vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Ersätter PE014G.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Alvesson, Mats, & Sköldberg, Kaj
 • Titel: Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod
 • Upplaga: 2017 (3:e uppl.)
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 512 s.
 • Författare/red: Bie, Kristin
 • Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Gleerups
 • Kommentar: 119 s.
 • Författare/red: Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna
 • Titel: Akademiskt läsande och skrivande
 • Upplaga: 2021 (2:a uppl.)
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 356 s.
 • Författare/red: Borg, Elisabeth, & Westerlund, Joakim
 • Titel: Statistik för beteendevetare
 • Upplaga: 2021 (4:e uppl.)
 • Kommentar: Totalt 245 s.; kapitel 10 och framåt
 • Författare/red: Bryman, Alan
 • Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
 • Upplaga: 2018 (3:e uppl.)
 • Förlag: Liber
 • Kommentar: 690 s.
 • Författare/red: Erikson, Martin G.
 • Titel: Referera reflekterande : Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
 • Upplaga: 2015 (2:a uppl.)
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 112 s.
 • Författare/red: Kvale, Steinar, & Brinkmann, Svend
 • Titel: Den kvalitativa forskningsintervjun
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 412 s.
 • Författare/red: Levinsson, Magnus, & Agnafors, Marcus
 • Titel: Att tänka uppsats: Det vetenskapliga arbetets grundstruktur
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Gleerups utbildning
 • Kommentar: 100 s.
 • Författare/red: Nilsson Sjöberg, Mattias
 • Titel: Pedagogik som vetenskap: En inbjudan
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Gleerups utbildning
 • Kommentar: 185 s.
Moment 2
 • Författare/red: Bie, Kristin
 • Titel: Reflektionshandboken för pedagoger
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: Gleerups
 • Kommentar: 119 s.
 • Författare/red: Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna
 • Titel: Akademiskt läsande och skrivande
 • Upplaga: 2021 (2:a uppl.)
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 356 s.
 • Författare/red: Erikson, Martin G.
 • Titel: Referera reflekterande : Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
 • Upplaga: 2015 (2:a uppl.)
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 112 s.

Litteratur i samband med det självständiga arbetet väljs i samråd med handledaren.

Sidan uppdaterades 2023-11-09