Historia GR (A), Rasismens historia, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:
Gå till kursen

Kursplan för:
Historia GR (A), Rasismens historia, 15 hp
History BA (A), The History of Racism, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: HI108G
 • Ämne huvudområde: Historia
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2020-05-12
 • Senast ändrad: 2021-01-22
 • Giltig fr.o.m: 2021-05-31

Syfte

Kursens syfte är ge en översiktlig orientering i rasismens historia och diskutera olika forskares definitioner av rasism. I kursen studeras rasismen som idé, ideologi och maktordning, rasismens funktion och uttryckssätt under olika historiska skeden.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande:
- uppvisa förmåga att jämföra och värdera några forskares definitioner av rasismbegreppet,
- kunna diskutera rasismens funktion som ett sätt att legitimera maktordningar,
- kunna redogöra för drag i den västerländska rasismens uppkomst och utveckling från senmedeltid, fram till och med 2000-talet och jämföra utvecklingen i några olika länder,
– kunna jämföra och ge exempel på likheter och skillnader mellan antisemitism, islamofobi och vit överhöghet,
- reflektera kring olika intersektioner mellan kön, klass och ras.

Innehåll

Från senmedeltidens spanska föreställning om det rena blodet (limpieza de sangre) som syftade till att utestänga judiska och muslimska konvertiter, via den europeiska kolonialismen, det amerikanska slavsamhället, upplysningen och den moderna rasvetenskapen, skildrar kursen rasismens- och olika rasistiska uttryckssätts historiska utveckling fram till den nära samtidshistoriens betoning på kulturell särart.

Varför slog rasismen rot i västerländska samhällen och vilka funktioner har den fyllt? Hur har rasism rättfärdigats och legitimerats genom historien? Är kultur bara ett annat ord för ras? Kan rasism finnas om inga raser finns? Under kursens gång söks svaren på denna typ av frågor. Studenten får möta olika forskares definitioner av rasism, liksom andra centrala begrepp såsom antisemitism och islamofobi, som sammantaget syftar till att tillhandahålla studenten de analytiska verktygen för att självständigt kunna kritiskt granska olika rasistiska föreställningsvärldar.

Kursen är kronologiskt upplagd på två moment om 7,5 hp, där det första momentet introducerar studenten för ett antal centrala begrepp, samt definitioner av rasism, för att därefter ge en historisk översikt från senmedeltiden fram till imperialismens epok. Det andra momentet belyser modern- och samtidshistorien, med övergången från rasvetenskap till ras som en fråga om kultur och kulturell särart, samt samtidsdebatten om mångkultur.

Moment 1:
Rasismens rötter: från limpieza de sangre till den vite mannens börda, 7,5 hp
(Racism’s roots: from limpieza de sangre to the white man’s burden, 7,5 credits)

Moment 2:
Den moderna rasismen: från vetenskap till kulturfråga, 7,5 hp
(Modern racism: from science to culturalism, 7,5 credits)

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs som enskilt arbete, föreläsningar och gruppövningar.

Examination

M100: Rasismens rötter: från limpieza de sangre till den vite mannens börda, Hemtentamen, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Inlämningsuppgifter och hemtentamen

M200: Den moderna rasismen: från vetenskap till kulturfråga, Hemtentamen, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Inlämningsuppgifter och hemtentamen

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställas till den instans som utser examinator.

Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som HI030G, Historia GR (A), Rasismens historia, 15 hp.

Kursen är en sk breddkurs. Kursen kan inräknas i en examen, men ger inte behörighet till nästa progressionsnivå i historia (Historia GR (B)).

Litteraturlista

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Catomeris, Christian
 • Titel: Det ohyggliga arvet
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Ordfront Förlag
 • Författare/red: Fredrickson, George M
 • Titel: Rasism: En historisk översikt
 • Upplaga: 2003
 • Förlag: Historiska media
 • Kommentar: Valda delar. Finns som E-bok
 • Författare/red: Gardell, Mattias
 • Titel: Islamofobi
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Leopard
 • Kommentar: Valda delar. Finns som E-bok
 • Författare/red: Hübinette, Tobias (red.)
 • Titel: Ras och vithet: Svenska rasrelationer igår och idag
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Valda delar
 • Författare/red: Lindqvist, Sven
 • Titel: Utrota varenda jävel/Nu dog du
 • Upplaga: 2020
 • Förlag: Nirstedt/ litteratur
 • Kommentar: Valda delar
 • Författare/red: Roediger, David R.
 • Titel: How race survived US history: from settlement and slavery to the eclipse of postracialism
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Verso
 • Kommentar: Valda delar. Finns som E-bok
Moment 2
 • Författare/red: Broberg, Gunnar & Tydén, Mattias
 • Titel: Oönskade i folkhemmet: rashygien och sterilisering i Sverige
 • Upplaga: 2005
 • Förlag: Dialogos
 • Författare/red: Catomeris, Christian
 • Titel: Det ohyggliga arvet
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Ordfront Förlag
 • Författare/red: Fredrickson, George M
 • Titel: Rasism: En historisk översikt
 • Upplaga: 2003
 • Förlag: Historiska media
 • Kommentar: Valda delar. Finns som E-bok
 • Författare/red: Gardell, Mattias
 • Titel: Islamofobi
 • Upplaga: 2011
 • Förlag: Leopard
 • Kommentar: Valda delar. Finns som E-bok
 • Författare/red: Hübinette, Tobias (red.)
 • Titel: Ras och vithet: Svenska rasrelationer igår och idag
 • Upplaga: 2017
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Valda delar
 • Författare/red: Roediger, David R.
 • Titel: How race survived US history: from settlement and slavery to the eclipse of postracialism
 • Upplaga: 2019
 • Förlag: Verso
 • Kommentar: Valda delar. Finns som E-bok

Enstaka artiklar/bokkapitel kan tillkomma, distribueras av undervisande lärare.

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23