Beteendevetenskapligt program

Versioner:
Gå till programmet

Utbildningsplan för:
Beteendevetenskapligt program, 180
Bachelor Programme in Behavioural Science, 180

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SBEVG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Utbildningsvetenskap
  • Fastställd: 2024-01-04
  • Giltig fr.o.m: 2024-09-02

Syfte

Syftet med det Beteendevetenskapliga programmet är att studenten ska skaffa sig breda kunskaper inom det beteendevetenskapliga området och grundläggande kunskaper i humanvetenskap så att de förvärvade kunskaperna utgör en god grund för tillämpning inom det beteendevetenskapliga yrkes- och verksamhetsområdet.

Lärandemål

Utöver de mål som anges i 1 kap. 8 § i Högskolelagen samt Högskoleförordningens bilaga 2 har Beteendevetenskapliga programmet följande lokala mål:

Efter avslutad utbildning ska studenten kunna:
- Tillägna sig sådan kunskap och förståelse inom det beteendevetenskapliga
området, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om
tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt
orientering om aktuella forskningsfrågor, i en sådan omfattning som fordras för att
förstå och kunna tillämpa beteendevetenskapliga grunder inom valt
verksamhetsområde.

- Tillägna sig förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka
relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser,
frågeställningar och situationer och därigenom utveckla förmåga att självständigt
identifiera, formulera och lösa problem inom det beteendevetenskapliga området.
- Därtill utveckla sådan färdighet som fordras för att självständigt
arbeta inom det beteendevetenskapliga området och utveckla förmåga att göra
bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska
aspekter, inbegripet en insikt om kunskapens roll i samhället och om människors
ansvar för hur den används.

- Inom programmets ram ska studenten också tillägna sig grundläggande
kunskaper inom humanvetenskap nödvändiga för att kunna tillämpa även dessa
grunder inom valt verksamhetsområde på likartat sätt.

Innehåll

Utbildningens kurser och dess moment:

Termin 1
Pedagogik GR (A), Pedagogik, 30 hp
- Utbildning och ledarskap i arbetslivet
- Introduktion till pedagogikämnet - fostran, undervisning och lärande
- Pedagogik och samhälle
- Vuxenpedagogik

Termin 2
Pedagogik GR (B), Pedagogik, 30 hp
- Pedagogik som vetenskap
- Bedömning, rekrytering och urval
- Styrning och utvärdering
- Teknikstött lärande i arbetslivet

Termin 3
Sociologi GR (A), 30 hp

Termin 4
Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs 15 hp
Samhällskunskap GR (A), Samhällskunskap 7,5 hp
Kriminologi GR (A), Förändring i kriminellt beteende och samhälle 7,5 hp

Termin 5
Pedagogik GR (B), Utvärdering och förändringsarbete i offentlig och privat verksamhet, 30 hp
- Utvärdering och utredning
- Ledarskap och förändringsarbete i arbetslivet.

Termin 6
Pedagogik GR (C), Pedagogik, 30 hp
- Pedagogik som vetenskap
- Självständigt arbete
Självständiga arbetet omfattar 15 hp.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Programbeskrivning

Beteendevetenskapliga programmet bedrivs i samarbete mellan Mittuniversitetets institutioner. Inom programmet läses obligatoriska kurser i pedagogik till och med kandidatnivå 90 hp, termin 1, 2 och 6 samt sociologi 30 hp, termin 3. Kandidatprogrammet är påbyggnadsbart mot en magister- master examen med huvudområdet pedagogik.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Krav för tillträde till vidare studier i programmet framgår av respektive kursplan.

Undervisning och examination

Utbildningen inleds med kursintroduktion med information om programmets upplägg och Mittuniversitetet i stort. De studerande kommer också att introduceras i användandet av den informationsteknologi som kommer att användas inom programmet. Tillgång till dator med internetuppkoppling är nödvändig för att kunna följa utbildningen.Undervisningen bedrivs på heltid i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, laborationer, fältstudier och projektarbeten samt fem veckors verksamhetsförlagd utbildning. Fältstudierna är viktiga inslag under utbildningen och ger tillsammans med uppsatsarbeten tillfälle att fördjupa sig inom aktuella och relevanta problemområden. Fältstudierna syftar till att utgöra en brygga mellan teori och praktisk verksamhet.Examination sker genom skriftliga prov, examinerande seminarier, inlämningsuppgifter och uppsatsarbeten. Betygsskala framgår av respektive kursplan.

Huvudsaklig undervisning sker på svenska. Föreläsningar samt litteratur på engelska kan förekomma.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet pedagogik
som översätts till
Degree of Bachelor of Science with a major in Education

Övrig information

Utbildningen ges vid Institutionen för utbildningsvetenskap i samarbete med andra institutioner vid Mittuniversitetet.

Sidan uppdaterades 2024-02-23