Samhällskunskap GR (A), Risker, klimat och samhällskunskap, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Versioner:
Gå till kursen

Kursplan för:
Samhällskunskap GR (A), Risker, klimat och samhällskunskap, 7,5 hp
Civics BA (A), Risks, Climate and Citizenship Education, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SH018G
 • Ämne huvudområde: Samhällskunskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2022-12-29
 • Giltig fr.o.m: 2023-05-31

Syfte

Kursens syfte är identifiera det moderna globala samhällets risker med avseende på klimatförändringar i relation till undervisning i ämnet samhällskunskap.

Lärandemål

- visa förmåga att identifiera och förstå teorier och begrepp inom området risker, klimat och samhällsförändring,
- visa förmåga att orientera sig i aktuell vetenskaplig forskning om risker, klimat och samhällsförändring,
- visa förmåga att kommunicera och undervisa om klimat och risker från ett samhällsvetenskapligt perspektiv.

Innehåll

Kursen behandlar samhällsvetenskapliga texter om globala risker under moderniteten som samhällsepok samt vetenskapliga rön om klimatets förändringar. Vidare innefattas aktuell forskning på området samt frågor rörande planering av information och undervisning om klimatförändringarnas problematik.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Utöver introduktion och ett litteraturseminarium förmedlas undervisningen via inspelade föreläsningar.

Examination

M100: Del 1, Inlämningsuppgift, 5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

M200: Del 2, Seminarium, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Seminarium med skriftlig inlämningsuppgift

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Samhällskunskap GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i Samhällskunskap.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Beck, Ulrich
 • Titel: Risksamhället
 • Upplaga: 2018
 • Förlag: Daidalos
 • Kommentar: 392 sidor (valda delar)
 • Författare: Ekholm, Sara
 • Artikeltitel: Worrying about the consequences of climate change. Climate behaviour and the meaning of caring for future generations
 • Tidskrift: vol. 57: 1, ss. 7-24
 • År/Volym/nr/sidor: Sociologisk forskning
 • Kommentar: 17 sidor
 • Författare/red: Giddens, Anthony
 • Titel: Modernitetens följder
 • Upplaga: 1996
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: 168 sidor
 • Författare/red: International Panel of Climate Change (IPCC)
 • Titel: AR6 Synthesis Report: Climate Change 2022
 • Upplaga: 2022/23
 • Kommentar: Planerad utgivning sent 2022 eller tidigt 2023

Egen vald litteratur tillkommer.

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23