Statsvetenskap GR (A), Miljöpolitik, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Skriv ut eller spara kursplanen som PDF

Du kan enkelt skriva ut en kursplan direkt från webbsidan. Använd kortkommandot ctrl+p (Windows) eller command+p (Mac). I nästa steg väljer du om du vill skriva ut eller spara kursplanen som PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:
Statsvetenskap GR (A), Miljöpolitik, 7,5 hp
Political Science BA (A), Environmental Politics, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SK021G
 • Ämne huvudområde: Statsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2008-11-05
 • Senast ändrad: 2021-03-26
 • Giltig fr.o.m: 2021-05-15

Syfte

Kursen syftar till att ge en bred orientering kring miljöpolitik och de problem samt möjligheter politiken och dess institutioner ger för att hantera miljöhoten. Kursen syftar också till att ge studenten en orientering kring grundläggande statsvetenskapliga begrepp med inriktning mot miljöpolitik.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

- redogöra för centrala statsvetenskapliga begrepp som relaterar till aktuella
miljöpolitiska frågor
- redogöra för miljöpolitikens organisation på internationell, nationell och lokal
nivå
- analysera aktuella miljöfrågor genom att sätta dem i relation till centrala
statsvetenskapliga teorier, aktuella politiska lösningar och hantering på olika
nivåer

Innehåll

Kursen innehåller en grundläggande genomgång av ett antal centrala frågor av betydelse för miljöpolitikens utformning på lokal, nationell och internationell nivå. Här ges även en introduktion till olika statsvetenskapliga begrepp med relevans för miljöpolitiken. Vidare kommer både de teoretiska begreppen och miljöpolitikens förutsättningar på olika nivåer att relateras till aktuella miljöproblem.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen genomförs via datorbaserat konferensprogram. Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs.

Examination

2004: Individuella inlämningsuppgifter, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2005: Individuell hemtentamen, 4 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Breddkurs. Kursen kan tillgodoräknas i examen men inte ersätta annan kurs på grundläggande nivå i statsvetenskap (A).

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteraturlista

Välj litteraturlista:

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bolin, Niklas; Nyhlén, Sara &, Olausson, Pär M. (red.)
 • Titel: Lokalt beslutsfattande
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Valda delar
 • Författare/red: Jagers, Sverker C. & Matti, Simon
 • Titel: Miljöpolitikens villkor
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Lundqvist, Lennart J.
 • Titel: Miljöpolitik: i går, i dag, i morgon
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Arkiv förlag/A-Z förlag

Dessutom kompletteras med artiklar för att nå lärandemålen.

Kolla om litteraturen finns på biblioteket

Sidan uppdaterades 2024-02-23