Psykologprogrammet

Versioner:
Gå till programmet

Utbildningsplan för:
Psykologprogrammet, 300 hp
Master in Psychology, 300 Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SPYGA
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: Miun 2014/1708
  • Högskolepoäng: 300
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
  • Senast ändrad: 2021-11-22
  • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Psykologprogrammet syftar till att ge studenten sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som psykolog och för att fullgöra föreskriven praktisk tjänstgöring (PTP) som fordras för att söka legitimation som psykolog.

Lärandemål

Enligt 1 kap 9 § Högskolelagen: Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar
och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav
på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.


Enligt Högskoleförordningen, bilaga 2 har Psykologprogrammet följande examensmål:

Kunskap och förståelse
För psykologexamen skall studenten
– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
– visa fördjupad kunskap om psykologiska metoder för utredning och åtgärd avseende individer, grupper och organisationer,
– visa fördjupad kunskap och förståelse för samhälls- och familjeförhållanden som påverkar olika grupper och individer, såväl barn som kvinnor och män,
- visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer,
– visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
För psykologexamen skall studenten
– visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling,
– visa förmåga att under handledning bedriva psykoterapi,
– visa fördjupad förmåga att självständigt planera, leda och genomföra förebyggande arbete samt utvecklings- och förändringsarbete med inriktning på individer, grupper, organisationer och miljöer,
– visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund kritiskt utvärdera och utveckla behandlingsarbete och åtgärdsprogram inom verksamhetsområdet,
– visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper,
– visa förmåga att för berörda parter muntligt och skriftligt redogöra för utredning, åtgärd och resultat samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa, och
– visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För psykologexamen skall studenten
– visa förmåga att fortlöpande utveckla självkännedom och empatisk förmåga,
- visa fördjupad förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter och deras närstående, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.


Utöver dessa allmänna mål ska studenten efter genomgången utbildning vid Mittuniversitetet
- visa fördjupad förmåga att kritiskt granska psykologin som vetenskap inklusive dess tillämpningar, samt visa kunskaper om strukturella analyser och kritiska perspektiv på psykologins område,
- visa god kompetens i professionella färdigheter och visa förmåga att reflektera kring profession och professionell verksamhet ur vetenskapliga och etiska perspektiv,
- med ett pragmatiskt förhållningssätt välja forskningsmetoder och traditioner utifrån vetenskaplig frågeställning, samt på ett vetenskapligt förankrat sätt anpassa evidensbaserade interventioner till varierade kontexter och grupper.

Innehåll

Programmet består av fem tematiskt sammanhållna block, om totalt 300 hp.
Det första blocket är inriktat på metod och statistik och spänner över hela utbildningen. Blocket innefattar såväl specifika kurser som metodmoment av mer tillämpad art i andra kurser under utbildningen. Det andra blocket utgörs av psykologins grunder och innefattar kurser som speglar psykologins hela forskningsfält och teoribildning. Det tredje blocket utgörs av breddningskurser i sociologi, folkhälsa samt kritiska perspektiv, syftande till att vidga det samhälleliga och strukturella perspektivet i utbildningen. Det fjärde blocket består av kurser som utgör tillämpningar av psykologins grunder. Det sista blocket utgörs av yrkesförberedande och fördjupande professionskurser. Självständigt arbete/Uppsats år 3 möjliggör ansökan om kandidatexamen. Kandidatexamen kan efter fortsatta studier utgöra grund för magister- eller masterexamen och därigenom vara en väg över i forskarutbildning. En praktikperiod är förlagd till år 4.

G R U N D L Ä G G A N D E N I V Å
År 1
Psykologi GR (A), Psykologi som vetenskap 6 hp
Psykologi GR (A), Perception, Kognition, Emotions och Inlärningspsykologi 24 hp
Psykologi GR (B), Biologisk psykologi och psykofysiologi 7,5 hp
Psykologi GR (B), Forskningsmetod 7,5 hp
Psykologi GR (A), Utvecklingspsykologi 15 hp

År 2
Psykologi GR (A), Personlighet och socialpsykologi 15 hp
Psykologi GR (B), Psykopatologi och psykiatri 7,5 hp
Psykologi GR (B), Hälsopsykologi och beteendemedicin 7,5 hp
Sociologi GR (A), Att tänka sociologiskt - Sociala perspektiv på handling, förändring och välbefinnande 7,5 hp
Folkhälsovetenskap GR (A), 7,5 hp
Psykologi GR (B), Kritiska perspektiv på psykologi 7,5 hp
Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi 7,5 hp

År 3
Psykologi GR (C), Forskningsmetod och statistik 7,5 hp
Psykologi GR (C), Självständigt arbete/Uppsats 15 hp
Psykologi GR (C), Valbar kurs 7,5 hp
Psykologi GR (C), Klinisk psykologi 12 hp
Psykologi GR (C), Motiverande samtal 3 hp
Psykologi GR (C), Utredningsmetodik, barn- och vuxenutredningar 15 hp

Valbara kurser à 7,5 hp erbjuds inom programmet.

A V A N C E R A D N I V Å
År 4
Psykologi AV, Etik och ett professionellt förhållningssätt 3 hp
Psykologi AV, Psykologpraktik 19,5 hp
Psykologi AV, Forskningsmetod och statistik 7,5 hp
Psykologi AV, Evidensbaserad psykologisk behandling och psykoterapi I 7,5 hp
Psykologi AV, Evidensbaserad psykologisk behandling och psykoterapi II 7,5 hp
Psykologi AV, Hälsopsykologi, utredning och intervention 7,5 hp
Psykologi AV, Arbetslivets psykologi, utredning och intervention 7,5 hp

År 5
Psykologi AV, Evidensbaserad psykologisk behandling och psykoterapi III 7,5 hp
Psykologi AV, Neuropsykologi , utredning och intervention 7,5 hp
Psykologi AV, Skol- och pedagogisk psykologi 7,5 hp
Psykologi AV, Evidensbaserad psykologisk behandling och psykoterapi IV 7,5 hp
Psykologi AV, Självständigt arbete/uppsats 30 hp

Av utbildningens 300 högskolepoäng (300 credits) är 285 inom ämnet psykologi. Kurserna på programmet kan komma att flyttas mellan terminerna och läsåren. Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Praktikplacering kan ske utanför Region Jämtland Härjedalen.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Psykologprogrammet är en akademisk professionsutbildning som ger en bas för framtida yrkesverksamhet inom hela det breda fält av verksamhetsområden där psykologer kan verka. Därmed ska programmet även ge en grund för vidare kompetensutveckling mot de specialistbehörigheter som utdelas av Sveriges Psykologförbund. Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet har ett fokus mot psykologins roll i en föränderlig värld och mot hur psykologen kan möta de utmaningar som samhället står inför. Med detta avses till exempel strukturerad implementering och vetenskapligt förankrad anpassning av evidensbaserade metoder samt digitalisering av vården och därav följande krav på varierade sätt att förmedla behandling. Det innebär även möten med olika samhällsgrupper och nya ohälsospektra både somatiskt och psykiskt. Andra utmaningar i samhället som kan komma att kräva ett brett spektrum av psykologisk kunskap är t ex inkludering på arbetsmarknaden och i samhället samt mänskligt beteende i relation till klimatförändringar. Undervisningen har en på alla nivåer markerad forskningsanknytning, både teoretiskt och praktiskt. Förutom att detta ses som viktiga komponenter i den framtida psykologens yrkeskompetens, så syftar det även till att stimulera och underlätta övergång till forskarutbildning.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

De flesta kurser har som förkunskapskrav att en stor del av tidigare kurser i programmet är avklarade. Dessa förkunskapskrav anges i respektive kursplaner. Den studerande som inte uppfyller kraven för att få gå vidare i utbildningen, ska kontakta programansvarig.

Undervisning och examination

Studierna bedrivs på heltid och campusbaserat. Undervisningsform varierar mellan kurser och valet av undervisningsform utgår från kursens syfte och förväntade studieresultat. Undervisningsformerna ska stimulera studentens eget aktiva kunskapssökande. Vidare eftersträvas en variation avseende examinationsformer. Val av examinationsform utgår från de formulerade förväntade studieresultaten för varje enskild kurs. Examinationen ska i möjligast mån fylla såväl ett inlärningssyfte som ett kontrollerande syfte. Som betyg används (G) och (U). Huvuddelen av utbildningen består av obligatoriska kurser med platsgaranti, men såväl obligatoriska som frivilliga moment ingår i de olika kurserna. Vilka moment som har obligatorisk närvaro framgår av respektive kursplan. Delar av programmet ges på engelska för att främja internationellt utbyte. Examinationsformer framgår av respektive kursplaner.

Examensbenämning

Psykologexamen

som översätts till
Degree of Master of Science in Psychology

Övrig information

Kursutvärderingar genomförs som en integrerad del av varje kurs.

Sidan uppdaterades 2024-02-23