Grafisk design

Versioner:
Gå till programmet

Utbildningsplan för:
Grafisk design, 180 hp
Graphic Design, 180 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TGDGG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: 2003:23
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Ansvarig institution: Naturvetenskap, design och hållbar utveckling
  • Giltig fr.o.m: 2023-07-01

Syfte

Utbildningens syfte är att studenten ska tillägna sig goda vetenskapliga och konstnärliga kunskaper och färdigheter i grafisk design och visuell kommunikation. Under utbildningen övar studenterna upp ett självständigt, undersökande, reflektivt och kreativt arbetssätt för att kunna genomföra kvalificerade designprocesser med fördjupning mot förpackningsdesign.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten:
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten:
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten:
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den
används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens.

LÄRANDEMÅL FÖR GRAFISK DESIGN
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen ska studenten:
- visa kunskap och förståelse om aktuella forskningsfrågor och den vetenskapliga arbetsprocessen inom grafisk design
- visa kunskap och förståelse om förpackningsdesignens visuella kommunikation ur ett hållbarhetsperspektiv
- visa kunskap och förståelse om designmetodik och designteori

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen ska studenten:
- visa förmåga att teoretiskt och praktiskt i designprocessen självständigt formulera och lösa designproblem
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och kritiskt reflektera över egna och andras designbeslut och designprocesser
- visa teoretisk och praktisk förmåga att inom givna tidsramar genomföra en självständig förpackningsdesignprocess i samarbete och dialog med olika grupper i samhället

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen ska studenten:
- visa teoretisk och praktisk förmåga att förhålla sig till och värdera designproblem, designprocesser och designlösningar med hänsyn till konstnärliga, vetenskapliga, etiska och samhälleliga aspekter.
- visa teoretisk och praktisk förmåga att förhålla sig till och värdera designproblem, designprocesser och designlösningar ur ett hållbarhetsperspektiv med koppling till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Innehåll

GRAFISK DESIGN GR (A):
Typografi och form, 7,5 hp
Digital bild, 7,5 hp
Designmetodik, 7,5 hp
Grafisk designhistoria, 7,5 hp
Visuell identitet, 7,5 hp
Kommunikativ förpackningsdesign, 7,5 hp
User experience, 7,5 hp
Magasinsprojekt, 7,5 hp
Webbdesign, 7,5 hp

GRAFISK DESIGN GR (B):
Visuell kommunikation, 7,5 hp
Rörlig bild, 7,5 hp
Designforskningens grunder 7,5 hp
Typografi och bokformgivning, 7,5 hp
Praktik, 15 hp
Grafiskt förpackningsprojekt, 7,5 hp
Motion Design, 7,5 hp
Grafisk designetik, 7,5 hp

GRAFISK DESIGN GR (C):
Förpackningsdesign, 7,5 hp
Vetenskaplig teori och metod C, 7,5 hp
Självständigt arbete, 30 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Grafisk design är ett treårigt utbildningsprogram med fördjupning inom förpackningsdesign.
Utbildningen förbereder för yrkesverksamhet eller fortsatta studier och innehåller såväl teoretiska som tillämpade kurser inom ämnesområdet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

För att få läsa andra året på programmet krävs att den studerande vid inledning av årskurs 2 har uppnått minst 45 högskolepoäng från kurser i årskurs 1. För att få läsa tredje året krävs att den studerande vid inledningen av årskurs 3 har uppnått minst 105 högskolepoäng från kurser i årskurs 1 och 2.
Studerande som ej uppfyller kraven ska kontakta programansvarig institution för hjälp med planering.

Särskilda behörighetskrav för kurser inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisning- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Kandidatexamen med huvudområdet grafisk design. Den engelska översättningen är Degree of Bachelor of Arts with a major in Graphic Design.

Övrig information

Studentinflytandet över programmet garanteras av Högskoleförordningen och lokala regler inom Mittuniversitetet. Under studietiden kan kursmomentens namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar. Undervisningen är i huvudsak förlagd till Campus Sundsvall och bedrivs på heltid.

Sidan uppdaterades 2024-02-23