Masterprogram i omvårdnad, 120 hp

Versioner:
Gå till programmet

Utbildningsplan för:
Masterprogram i omvårdnad, 120 hp
Master Programme in Nursing Science, 120 credits, 120 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VOMAA
  • Tillträdesnivå: Avancerad nivå
  • Diarienummer: MIUN 2020/1007
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
  • Fastställd: 2024-02-21
  • Giltig fr.o.m: 2024-09-02

Syfte

Masterprogrammet syftar till att studenten ska erhålla den kompetens som krävs för att arbeta som exempelvis verksamhetsutvecklare och vårdutvecklare samt vara väl rustad för att ansvara för och självständigt driva förändrings-, utvärderings,- och utvecklingsarbete, bidra till forskningsbaserad vårdverksamhet inom området såväl nationellt som internationellt.

Lärandemål

Se Högskolelagen 1 kap 9 § samt högskoleförordningen, bilaga 2

Innehåll

ÅR 1 (60 hp)
Omvårdnad AV, Teorier och begrepp i omvårdnad I, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Vetenskapsteori i omvårdnad, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Kvalitativ metod i omvårdnad, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Kvantitativ metod i omvårdnad, 7,5 hp
Valfria kurser i omvårdnad 15 hp
Omvårdnad AV, Examensarbete för magisterexamen, 15 hp

ÅR 2 (60 hp)
Omvårdnad AV, Teorier och begrepp för omvårdnad II, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Vetenskapsteori, forskningsetik och evidensbaserad omvårdnad, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Design och tillämpning av kvalitativa metoder i omvårdnad, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Design och tillämpning av kvantitativa metoder i omvårdnad, 7,5 hp
Omvårdnad AV, Att forska i omvårdnad, 7,5 hp
Valfria kurser i omvårdnad 7,5 hp
Omvårdnad AV, Examensarbete för masterexamen, 15 hp

Det är möjligt att skriva ett examensarbete/masteruppsats om 30 hp om studenten väljer att inte skriva ett examensarbete om 15 hp år 1.

Mittuniversitetet erbjuder ett antal fristående kurser på avancerad nivå inom omvårdnad och medicinsk vetenskap. Studenten har platsgaranti och söker kurserna via Antagning.se. Utbudet av kurser kan variera och kan ställas in vid för få sökande.

Studenten kan också söka de valfria kurserna vid andra lärosäten, men då i konkurrens med andra sökanden och utan platsgaranti.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen 180 hp, varav minst 15 hp examensarbete alternativt avlagd kandidatexamen 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp i huvudområdet omvårdnad eller vårdvetenskap.

Programbeskrivning

Målet är att studenten efter genomgånget program har en professionell och interprofessionell kompetens att utveckla, utbilda för, och leda evidensbaserade och resultatinriktade förbättringsprocesser motsvarande de krav som ställs och kommer att ställas på en kunskapsstyrd och evidensbaserad hälso- och sjukvård. Denna kompetens främjar anställningsbarhet inom region, kommun, företagshälsovård och privat entreprenörskap inom hälso- och sjukvård. Programmet är knutet till såväl verksamhetsutveckling som till forskning och förbereder även för forskarutbildning. Ett exempel på samarbete kan vara att examensarbeten kan utgå från avnämarnas behov av förbättringsarbete. Arbetet med magister respektive masteruppsatsen utvecklar studentens skrivande, analytiska förmåga samt forskningskompetensen.

Möjlighet finns att efter avslutat år 1 ta ut en magisterexamen i omvårdnad.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning och examination

Undervisning och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen

Magisterexamen
År 1
Magisterexamen med huvudområdet omvårdnad
översatt till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Nursing Science

Masterexamen
År 2
Masterexamen med huvudområdet omvårdnad
översatt till
Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Nursing Science

Sidan uppdaterades 2024-02-23