Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning

Utbildningsplan för:

Magisterprogram i sociologi med inriktning mot forskning, 60 hp

Master Programme in Sociology specializing in research, 60 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SSFOA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2016/981
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2019-03-23
  • Giltig fr.o.m: 2019-08-20

Syfte

Magisterprogrammet i sociologi vid Mittuniversitetet är allmänsociologiskt, med fördjupningar i organisations- och arbetslivssociologi samt risk- och krissociologi. Det finns möjlighet att skriva magisteruppsatsen inom ramen för de forskningsområden som finns inom ämnet. Programmet ger behörighet till att antas till forskarutbildning i sociologi.

Lärandemål

Utöver de mål som anges i Högskolelagen 1 kap 9 § samt Högskoleförordningen, bilaga 2 har Magisterprogram i sociologi följande lokala lärandemål:

Kunskap och förståelse:
För magisterexamen i sociologi ska studenten
- visa kunskap och förståelse inom sociologins område, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad kunskap om sociologiska forskningsmetoder.

Färdighet och förmåga:
För magisterexamen i sociologi ska studenten
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i sociologiskt forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen i sociologi ska studenten
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare sociologisk kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Sociologi AV, Vetenskapsteori och forskningsmetod, 15 hp
Sociologi AV, Sociologisk teori, 15 hp
Sociologi AV, Självständigt arbete, 30 hp

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Kandidatexamen (180 hp) med huvudområdet sociologi.

Programbeskrivning

Magisterprogrammet i sociologi syftar till att ge studenterna såväl fördjupade kunskaper i sociologi, med viss betoning av organisations- och arbetslivs- samt risk- och krissociologi, som förmåga att tillämpa kunskaperna i självständigt vetenskapligt arbete.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet sociologi
som översätts till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Sociology

Övrig information

Kurser inom programmet kan komma att ges på engelska.

Sidan uppdaterades 2021-12-07