Utbildningsplan för:

Master i turism, 120 hp

Master in Tourism, 120 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: STUAA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: Miun 2006/1873
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2019-10-21
  • Giltig fr.o.m: 2020-08-31

Syfte

Master i turism syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper inom områden relaterade till turism som ett globalt fenomen med omfattande betydelser för destinationer. Programstudenterna erbjuds en unik möjlighet till en högkvalitativ utbildning genom toppaktuell forskning och kurser, där de lär sig att arbeta självständigt och utveckla de förmågor som behövs för att arbeta internationellt. Studenterna kan välja mellan att ta sin examen inom turismvetenskap eller kulturgeografi.

Lärandemål

Utöver de allmänna mål som anges i 1 kap 9 § i Högskolelagen samt de mål som anges i examensordningen enligt högskoleförordningen bilaga 2,
har Master i turism följande lärandemål.

Efter genomförd utbildning ska studenten:

- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet, inklusive en överblick över området och fördjupade kunskaper gällande centrala begrepp inom turism, samt aktuell forskning och utveckling i närliggande områden till turism,

- genom självständigt arbete visa förmåga att integrera och generera kunskap för att kunna hantera mycket komplexa problem samt formulera slutsatser baserade på vetenskapligt arbete,

- visa förmåga att kommunicera vetenskapligt arbete, både till yrkesverksamma inom turism och till allmänheten både nationellt och internationellt,

- visa förmåga att kunna studera och arbeta självständigt och i grupp, för att kunna delta i och även utveckla avancerad vetenskaplig forskning,

- visa förmåga att kombinera vetenskaplig och metodologisk kunskap för att svara mot aktuella och framtida behov av att utveckla kunskap och expertis inom området,

- kunna kombinera kritiska dialoger och tvärvetenskapliga ansatser kreativt for att både skapa och utveckla turismrelaterad forskning,

Varje kurs har specifika lärandemål som beskrivs i kursplanen.

Innehåll

Kulturgeografi, AV, Turism i en föränderlig värld, 7.5 hp
Turismvetenskap, AV, Turism och hållbarhet, 7.5 hp
Turismvetenskap, AV, Management och ekonomi inom turism, 7.5 hp
Turismvetenskap, AV, Kvantitativa metoder i turism, 7.5 hp

Turismvetenskap, AV, Kvalitativa metoder i turism, 7.5 hp
Kulturgeografi/Turismvetenskap, AV, Individuell läskurs, 7.5 hp
Kulturgeografi/ Turismvetenskap AV, Tillämpad forskning genom fältarbete, 15 hp

Kulturgeografi/ Turismvetenskap AV, Masteruppsats, 30 hp
Kulturgeografi/Turismvetenskap AV, Verksamhetsförlagd utbildning eller studier på annat lärosäte, 30 hp

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp samt Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Programbeskrivning

Det här masterprogrammet attraherar och utbildar studenter och yrkesverksamma som söker en akademisk karriär, eller som planerar för en förändring gällande sitt professionella arbetsliv. Programmet är baserat på den starka turismutbildningstradition och den forskningsmiljö som funnits vid Mittuniversitetet sedan länge.

Som en del av den här miljön, ingår studenterna konkret i ett problem- och projektorienterat program som tydliggör de teoretiska, metodiska och praktiska ansatserna som behövs för att förstå kärnan av aktuella och begynnande teman. Dessa kan relateras till komplexa, globala fenomen och deras inverkan på lokal hållbarhet och beslutsfattande processer vilka kopplar till turism lika väl som destinationsutveckling, planering och styrning.

Notera att programmet ges helt på engelska. Studenterna deltar i en intressant kombination av kurser, självständig forskning och studiebesök, vilket ger dem möjlighet att dra nytta av universitetets geografiska läge och därigenom koppla den vetenskapliga teorin till konkret användning. Det förbereder dem både för en akademisk karriär eller framtida yrkesverksamhet. Kurserna som erbjuds fokuserar lika mycket på kollektivism som individualism och studenterna får ofta möjligheten att träffa och arbeta nära med ledande forskare från hela världen.

Programmets studenter får möjligheten att i samråd med den programansvariga välja att ta sin examen inom ämnena turismvetenskap eller kulturgeografi. Studenterna får en djupare inblick i gränssnittet mellan samhälle, kultur, natur liksom de produktions- och konsumtionsprocesser som påverkas av IT inom turismområdet. Detta kan uppnås genom att göra praktik på valfritt företag, organisation eller institution, eller utlandsstudier vid något av våra många partneruniversitet runt om i världen. Därmed säkerställs att studenterna får fördjupade kunskaper i att analysera, planera och utvärdera turism och relaterade verksamheter på olika nivåer. Det här programmet, tillsammans med ETOUR (turismforskningscentrum), gör det även möjligt för studenter att fördjupa sig i aktuell forskning, utveckla internationella kontakter och en passion för området, vilket ökar chanserna att bli morgondagens ledare.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningsformer framgår av respektive kursplan. Undervisning sker på engelska och är campusbaserad om inget annat anges i kursplanerna.

Examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Masterexamen

Masterexamen med huvudområdet turismvetenskap alternativt kulturgeografi
som översätts till
Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Tourism Studies or Human Geography

Övrig information

Våra studenter har efter sin examen fått olika positioner i både den offentliga och den private sektorn. De arbetar till exempel som destinationsplanerare på nationell och regional nivå, analytiker, eller i turistnäringen samt med destinationsutveckling. Programmet ger även en grund för vidare studier på forskarnivå. Mittuniversitetet erbjuder en forskarutbildning inom turismvetenskap. Redan under programmet får studenten värdefulla kontakter inom turistnäringen. Studenternas fördjupade arbete med masteruppsatsen skapar kontakter med turistsektorn, vilket även kan leda till praktikplatser eller arbete i framtiden.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Sidan uppdaterades 2021-12-07