Magister i Företagsekonomi: Redovisning och revision

Utbildningsplan för:

Magister i Företagsekonomi: Redovisning och revision, 60 hp

Master (one year) in Business Administration: Accounting and Auditing, 60 Higher Education Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SFRRA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: Miun 2006/1864
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2020-03-20
  • Giltig fr.o.m: 2020-08-25

Syfte

Syftet med magisterprogrammet är att utbilda ekonomer inom specialiseringen Redovisning och revision för verksamhet främst inom näringslivet men även inom övriga samhällssektorer där kvalificerad ekonomisk kompetens behövs. Studenterna ska därvidlag utveckla avancerade ämneskunskaper och förmåga till kritisk analys.

Lärandemål

Utöver de mål som anges i HK 1 kap 9 § samt HF bilaga 2 har Magister i företagsekonomi: Redovisning och revision följande lokala lärandemål:

Efter avslutad utbildning ska studenten kunna
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet
såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa
delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Preciserade mål för kurser som ingår i programmet anges under lärandemål i respektive kursplaner.

Innehåll

Programmet är en ettårig påbyggnad på kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning mot redovisning och revision. Kurser som ingår i programmet:

Företagsekonomi AV, Redovisning och revision 15 hp
Juridik GR (A), Handelsrätt II 15 hp
Företagsekonomi AV, Kvantitativa metoder 7,5 hp
Företagsekonomi AV, Kvalitativa metoder 7,5 hp
Företagsekonomi AV, Magisteruppsats/Självständigt arbete 15 hp

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp i huvudområdet företagsekonomi inklusive 15 hp redovisningsinriktade kurser på GR (C)-nivå, Statistik GR (A), Grundkurs, 15 hp eller motsvarande samt Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp eller motsvarande.

Programbeskrivning

Centrala teman är förutom redovisning och revision och därtill hörande normgivning, information som beslutsunderlag och ekonomistyrning i ett bredare perspektiv. Under utbildningen ges möjligheter till en praktikperiod.

Specialiseringen förbereder för kvalificerade arbetsuppgifter inom ekonomiadministration, redovisning och revision i företag och andra organisationer. Den är speciellt lämpad för blivande redovisningsansvariga och revisorer samt ekonomiadministratörer på högre nivå såsom ekonomichefer och controllers.
Magisterexamen ger behörighet för forskarutbildning i företagsekonomi vid Mittuniversitetet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet företagsekonomi
översatt till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Business Administration

Beroende av vilka tidigare studiemeriter den studerande har kan något av förledena Filosofie eller Ekonomie komma att kopplas till examensbenämningen.

Sidan uppdaterades 2021-12-07