Klimatförändring - politik och samhällsutveckling

Utbildningsplan för:

Klimatförändring - politik och samhällsutveckling, 180 hp

Climate Change - Policy and Societal Development, 180 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SKPSG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: 2020/186
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Giltig fr.o.m: 2021-08-20

Syfte

Klimatförändringar, skiftningar inom politik samt pågående regional och urban utveckling skapar utmaningar som ska hanteras hållbart i samhället. Syftet med programmet Klimatförändring – politik och samhällsutveckling är att ge studenten kunskaper och färdigheter för kvalificerade arbeten inom skilda organisationer och områden inom samhällsutveckling särskilt på regional och lokal nivå. En särskild utmaning är att hantera klimatförändringarnas påverkan. Programmet syftar därför till att ge breda kunskaper om samhällsutveckling i relation till klimatförändringar, vilket inkluderar konsekvenser såsom samhälleliga och miljömässiga ojämlikheter samt verktyg för policylösningar. Studenten får genom programmet kunskap och analytiska färdigheter i första hand i geografi och statsvetenskap. Bland annat innebär programmet en fördjupad kompetens inom hållbarhetsfrågor. Forskningsanknytningen sker genom kontinuerliga kontakter med ämnenas forskare samt att det finns möjlighet till internationell förankring inom programmet genom utbyten.

Lärandemål

Utöver de allmänna mål som anges i 1 kap 8 § i högskolelagen samt de mål som anges i examensordningen enligt högskoleförordningen har Klimatförändring – politik och samhällsutveckling följande lokala lärandemål.

Efter avslutad utbildning ska studenten:

- uppvisa kunskap om och förståelse för klimatförändringar och hållbarhet samt de naturgivna och samhälleliga förutsättningarna och begränsningarna för samhällsutveckling

- uppvisa kunskap och förståelse för de ingående ämnena, inbegripet kunskap om respektive ämnes vetenskapliga grund samt uppvisa särskilt goda kunskaper i statsvetenskap och geografi, inklusive god förtrogenhet med teorier, metoder och aktuella forskningsfrågor

- kunna tillämpa vunna kunskaper inom klimatförändringar och hållbar utveckling på olika nivåer i samhället samt i organisationer

- uppvisa god förmåga att självständigt söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer inom frågor avseende politik, policy, ojämlikheter och samhällsutveckling i relation till klimatförändringar

- utveckla förmåga att självständigt identifiera, kommunicera och formulera idéer och problem och lösa samt identifiera och presentera lösningar på samhällsrelevanta problem kopplat till klimatförändringar utifrån vetenskaplig grund

Till ovanstående tillkommer kursspecifika lärandemål, vilka specificeras i respektive kursplan.

Innehåll

Utbildningen ger en bred kunskap om förutsättningar och villkor för en långsiktigt hållbar utveckling under pågående klimatförändring. I de geografiska kurserna skaffar studenten sig kunskaper inom bland annat omvärldsanalys, globalisering, mobilitet, regionalitet och samhällsplanering. Kurserna i statsvetenskap belyser politikens möjligheter och begränsningar, främst knutet till policyskapande och den offentliga förvaltningens roll i förverkligandet av politiska beslut, och i samverkan med privata företag, andra organisationer och medborgare. Återkommande inslag i utbildningen är projektledning och hållbar utveckling. Under utbildningen kombineras projekt- och problembaserat lärande. Det finns även möjlighet till att läsa utomlands under termin 4 för ett internationellt utbyte.

Genom valbara kurser ges möjlighet för studenten att specialisera sig genom de fristående kurserna inom skilda ämnen med inriktning på klimat, etik samt GIS (Geografiskt informationssystem). Programmet har stark koppling till arbetslivet med verksamhetsförlagd utbildning, gästföreläsare, fältarbete, studieresor och projektarbete. Undervisningen bedrivs i nära samarbete med Mittuniversitetets forskningscentrum - ETOUR och Risk and Crisis Research Centre - där både nationella och internationella forskare medverkar; kunskap från den senaste forskningen utgör ett kontinuerligt inslag i undervisningen.

Möjliga framtida arbetsuppdrag återfinns i den offentliga sektorn men även privata organisationer med strategiska arbetsuppgifter såsom ledning, utrednings- och planeringsarbete. Utbildningen ger en grund för fortsatta studier på avancerad nivå och därefter forskarutbildningsnivå.

År 1
Geografi GR (A), Geografins grunder och hållbar utveckling, 7,5 hp
Geografi GR (A), Globala miljöförändringar, 7,5 hp
Geografi GR (A), Miljögeografi, människan och naturresurser, 7,5 hp
Geografi GR (A), Miljörättvisa, ojämlikheter och social hållbar utveckling, 7,5 hp

Statsvetenskap GR (A), Klimat och hållbarhet som gränsöverskridande politisk utmaning, 7,5 hp
Statsvetenskap GR (A), Politik, organisation och hållbarhet: från nationell till lokal nivå, 7,5 hp
Statsvetenskap GR (A), Nationellt hållbarhetsarbete i ett jämförande perspektiv, 7,5 hp
Statsvetenskap GR (A), Politisk ideologi och hållbar samhällsutveckling, 7,5 hp

År 2
Statsvetenskap GR (B), Den offentliga policyprocessen: Teori och praktik för hållbarhet, 7,5 hp
Statsvetenskap GR (B), Organisering, beslutsfattande och genomförande av politik på lokal nivå, 7,5 hp
Geografi GR (B), Klimatförändringar och samhällsplanering, 15 hp

Kurspaket (möjlighet att göra den här terminen utomlands med utbyte inom Erasmus):
Statsvetenskap GR (A), Social Nätverksanalys och Miljön, 7,5 hp
Geografi GR (A), Klimatologins grunder, 7,5 hp
Geografi GR (A), Geografiska informationssystem (GIS) introduktion, 7,5 hp
Sociologi GR (A), Etik och hållbarhet, 7,5 hp

År 3

Studenten genomför 15 hp för sin verksamhetsförlagda utbildning inom statsvetenskap.

Geografi GR (B), Planering för hållbar samhällsutveckling, 7,5 hp
Statsvetenskap GR (B), Samhällsvetenskaplig metod, 7,5 hp
Statsvetenskap GR (B), Politik och samhällsutveckling i praktiken, Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp

Statsvetenskap GR (C), Sociala dilemman och kollektivt handlade: hållbar samhällsutveckling, 7,5 hp
Statsvetenskap GR (C), Statsvetenskaplig metod, 7,5 hp
Statsvetenskap GR (C), Självständigt arbete, 15 hp

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Programbeskrivning

Tonvikten i programmet ligger på att studera stora och centrala samhällsprocesser på global, nationell, regional och lokal nivå. Detta sker genom ämnesstudier som kombineras med verksamhetsförlagd utbildning i nära relation till det omgivande samhället och arbetslivet. Programmet inleds med obligatoriska studier i geografi och statsvetenskap.

Det finns även möjlighet till att läsa utomlands under termin 4 som ett internationellt utbyte.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Studierna bedrivs på heltid. Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan där en variation avseende examinationsformer eftersträvas. Val av examinationsform utgår från de formulerade lärandemålen för varje enskild kurs. Examinationen fyller i möjligaste mån såväl ett inlärningssyfte som ett kontrollerande syfte.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Betygsskala framgår av respektive kursplan.

Närvaro är obligatorisk i de fall då ett aktivt deltagande utgör en del av examinationen eller undervisningsformen. Detta anges i kursplaner.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Kandidatexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet statsvetenskap översatt till Bachelor of Science with a major in Political Science.

Övrig information

Studenternas medverkan i form av kurs- och utbildningsvärderingar utgör en viktig källa för uppföljning av kvaliteten i utbildningen.

Utbildningen är förlagd till Campus Östersund.

Sidan uppdaterades 2021-12-07