Utbildningsplan för:

Kriminologprogram, 180 hp

Criminology Programme, 180 Higher Education Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SKRIG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: 2008/520
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2013-07-04
  • Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Utbildningen syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper inom huvudområdet kriminologi med tillämpad inriktning. Studenten ska få de grundläggande kunskaper som behövs för att självständigt kunna genomföra praktiskt tillämpat kriminologiskt arbete som t.ex. utvärderingsarbete, analyser och riskbedömningar för våld, i verksamheter där kriminologi tillämpas.

Lärandemål

Mål med utbildningen enligt högskolelagen
Utbildning på grundnivå skall enligt 1 kap. 8 § i Högskolelag (1992:1434) utveckla
studenternas:
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna utöver kunskaper och
färdigheter, utveckla förmåga att:
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området
(Lag 2006:173).

Mål för Kandidatexamen enligt högskoleförordningen
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet
kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder
inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om
aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och
situationer
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att
genomföra uppgifter inom givna tidsramar
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information,
problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område
som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den
används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin
kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Mål för Kriminologprogrammet, 180 hp
Kunskap och förståelse
För kandidatexamen i kriminologi skall studenten kunna:
- Redogöra för det svenska samhällets organisation och dess uppbyggnad, samt
hur det samspelar med den enskilda individen
- Analysera betydelsen av riskbedömning för våld och behovet av den
riskhantering som uppstår utifrån den, för individer i olika kontext.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen i kriminologi skall studenten kunna:
- Självständigt och i grupp med andra genomföra och eller leda arbete med
riskbedömningar för våld i olika kontext
- Självständigt och i grupp med andra arbeta med och eller leda arbete med
projekt, utredningar och analyser i verksamheter som tillämpar kriminologiska
teorier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen i kriminologi skall studenten kunna:
- Tillämpa sina kunskaper inom tillämpad kriminologi med perspektiv utifrån kön,
klass och etnicitet
- Reflektera och värdera över det professionella förhållningssättet i arbete med
tillämpad kriminologi.

Till ovanstående tillkommer kursspecifika lärandemål, vilka specificeras i
respektive kursplan.

Innehåll

Termin 1
Kriminologi GR (A), 30 hp
– Tillämpad kriminologi I, 15 hp
– Tillämpad kriminologi II, 15 hp

Termin 2
Psykologi GR (A), 22,5 hp
– Introduktion psykologi, 7,5 hp
– Utvecklingspsykologi, 7,5 hp
– Kognition, emotion och inlärning, 7,5 hp

Kriminologi GR (A), 7,5 hp
– Professionellt förhållningssätt, 7,5 hp

Termin 3
Kriminologi GR (B), 22,5 hp
– Beroendelära och kriminalitet, 7,5 hp
– Viktimologi, 7,5 hp
– Psykopati, 7,5 hp
Statsvetenskap GR (A), Förvaltning och organisation, 7,5 hp

Termin 4
Kriminologi GR (B), 15 hp
– Partnervåld, 7,5 hp
– Uppsatsarbete, 7,5 hp

Juridik GR (A), Juridisk grundkurs, 15 hp

Termin 5
Kriminologi GR (C), 30 hp
– Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp
– Forskningsmetodik II, 15 hp

Termin 6
Kriminologi GR (C), 30 hp
- Examensarbete, 15 hp
- Tillämpad Kriminologi III, 15 hp

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Programbeskrivning

Examen erhålles efter 180 högskolepoäng. I överensstämmelse med Högskoleförordningen, 6 kap. 2 §, är varje kurs i utbildningsprogrammet upplagd så att ett och ett halvt poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Förordning (2006:1053).

De 180 hp som krävs för examen är uppdelade i 7,5 - 15 högskolepoängskurser. Huvudområdet är kriminologi med tillämpad inriktning och omfattar 90 hp som inkluderar ett examensarbete om 15 hp. Därmed uppfylls kraven för kandidatexamen i kriminologi och fortsatta studier på avancerad nivå (AV), enligt Högskoleförordningen bilaga 2 examensordningen, förordning (2006:1053).

Den teoretiska undervisningen omfattar kurser inom kriminologi, psykologi, sociologi, statsvetenskap och rättsvetenskap. Den praktiska undervisningen utgör sammanlagt 15 hp vilka är förlagda inom området kriminologi. Praktikplatser kommer att förläggas inom olika verksamheter som tillämpar kriminologi i olika former.

Vetenskaplig metodik integreras i samtliga kurser men läses även som egna kurser och moment i kurser om totalt 30 hp.

Ett självständigt arbete omfattande 7,5 hp och ett om 15 hp ingår. Syftet med dessa är att fördjupa kunskapen inom ett självvalt område inom huvudområdet kriminologi.

I kursplanerna anges exakt fördelning av innehåll inom respektive kurser.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

För tillträde till praktik kan utdrag ur belastningsregistret komma att krävas av myndigheten där praktiken är förlagd, vilken sedan gör en prövning för tillstånd till praktik.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Kandidatexamen

Kandidatexamen med huvudområdet kriminologi
översätts till
Bachelor of Science with a major in Criminology.

Övrig information

Studenternas medverkan i form av kurs- och utbildningsvärderingar utgör en viktig källa för uppföljning av kvaliteten i utbildningen.

Jämställdhets- och sociokulturella aspekter skall beaktas i utbildningens innehåll, litteratur och utvärdering.

Revideringar godkända av institutionsstyrelsen:
Revidering till grundläggande behörighet inför ht-10.
2010-03-10 revidering av kursnamn och kursers placering i tiden.
2011-03-23 revidering av kurser och deras placering i tiden.
2013-03-05 revidering av kurser enligt beslut i ÄK.
2013-07-04, ändrat ansvarig avdelning //Maud

Sidan uppdaterades 2021-12-07