Utbildningsplan för:

Webbutveckling, 120 hp

Web Development, 120 higher education credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TWEUG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2008/1388
  • Högskolepoäng: 120
  • Ansvarig institution: Data- och elektroteknik
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2023-02-28
  • Giltig fr.o.m: 2023-07-01

Syfte

Utbildningsprogrammet ska ge goda praktiska och teoretiska färdigheter för yrkesverksamhet inom sådana områden som planering, utveckling, formgivning, utvärdering och administration av webbplatser och webbtjänster.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL
Kunskap och förståelse
För högskoleexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga
För högskoleexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom det huvudsakliga området för utbildningen,
- visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen skall studenten
- visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom det huvudsakliga området för utbildningen.

LÄRANDEMÅL FÖR WEBBUTVECKLING

En student som följt programmet ska för att uppfylla de grundläggande kraven i tänkta yrkesroller:

Kunskap och förståelse
- ha goda praktiska och teoretiska kunskaper för yrkesverksamhet inom utveckling och administration av webbplatser och webbtjänster.

Färdighet och förmåga
- ha goda färdigheter i att skapa grafiska och användarvänliga webbapplikationer
- ha goda färdigheter i programmering, databashantering och utveckling av nya webbplatser och webbtjänster baserade på användbarhet
- ha praktiska färdigheter för yrkesverksamhet inom administration av webbplatser
- ha god förmåga att självständigt och i grupp identifiera problem med befintliga webbplatser och ge alternativa lösningar på dessa
- vid behov kunna inhämta ny kunskap för att lösa uppgifter inom webbutveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- vara väl förtrogen med användarens roll och behov i datoriserade system, med fokus på användbarhet och tillgänglighet.

Innehåll

Datateknik GR (A)
- Introduktion till programmering i JavaScript, 7,5 hp
- Webbutveckling I, 7,5 hp
- Grafisk teknik för webb, 7,5 hp
- Programmering i C#.NET, 7,5 hp
- Databaser, 7,5 hp

Datateknik GR (B)
- Frontend-baserad webbutveckling, 7,5 hp
- Fördjupad frontend-utveckling, 7,5 hp
- Fullstack-utveckling med ramverk, 7,5 hp
- Backend-baserad webbutveckling, 7,5 hp
- Programmering i TypeScript, 7,5 hp
- Webbanvändbarhet, 7,5 hp
- Webbutveckling för Wordpress, 7,5 hp
- Webbutveckling med .NET, 7,5 hp
- Självständigt arbete, 15 hp

Informatik GR (A)
- Projektledning, 7,5 hp

Behörighet

Grundläggande behörighet

Programbeskrivning

Utbildningsprogrammet, som ges på heltid vid Mittuniversitetet, omfattar totalt 120 högskolepoäng.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för varje kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisningen, som ges i form av heltidsstudier, består av föreläsningar, lektioner, övningar, projekt, laborationer och seminarier. Seminarier, laborationer och projektarbeten är obligatoriska. En betydande del av den kurslitteratur som ingår i utbildningen är skriven på engelska.

Examinationsform framgår av respektive kursplan, exempelvis tentamen, inlämningsuppgifter, projekt, rapporter och laborationer.

Examensbenämning

Högskoleexamen

Examensbenämningen är Högskoleexamen med inriktning mot datateknik som översätts till Higher Education Diploma with specialization in Computer Engineering.

Övrig information

Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, nivå, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar.

Sidan uppdaterades 2017-04-12