Utbildningsplan

Spara favorit

Hämta utbildningsplan

Utbildningsplan för: Risk- och krishanteringsprogrammet, 180 hp

Program of Risk and Crisis Management, 180 Higher Education Credits


Allmänna data om programmet

Programkod: SRIKG
Tillträdesnivå: Grundnivå
Diarienummer: MIUN 2008/1297
Högskolepoäng: 180
Ansvarig avdelning: Avdelningen för samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Senaste reviderad: 2014-06-23
Giltig fr.o.m: 2014-08-25

Syfte

Efter avslutad utbildning ska studenterna kunna leda och organisera verksamheter, på olika nivåer i organisationer och samhället, med avsikt på risk, kris och katastrofer. Programmet ger kunskap om risk- och krishantering, kommunikation, organisering, ledning och processer i samhället och organisationer på lokal, nationell och internationell nivå.

Lärandemål

Utöver de mål som anges i Högskolelagen 1 kap 8 § samt Högskoleförordningen, bilaga 2 har Risk – och krishanteringsprogrammet följande lärandemål:

Efter avslutad utbildning ska studenten visa förmåga att:
- Relatera och värdera olika vetenskapliga perspektiv, teorier och metoder samt tillämpa dessa på olika områden inom risk- och krishanteringsområdet.
- Förklara och förhålla sig till samhällsvetenskapliga teorier om risk.
- Kritiskt och självständigt diskutera risk- och krishanteringsfrågor samt genom kontextualisering och kritisk bearbetning kunna föreslå lösningar.
- Tillämpa teorier och modeller för risk- och krishantering på olika nivåer i organisationer och samhället.
- Självständigt identifiera och resonera om risk- och krisrelaterade problemområden samt utarbeta och motivera organisering, planering och ledning i dessa.

Innehåll

År 1
Termin 1
Sociologi GR (A) Risker och kriser i samhället, 30 hp
Kursen ger en introduktion till sociologi och vetenskapliga metoder och vetenskapligt skrivande, samt en fördjupning i risker och krisers betydelse för samhället och dess invånare.

Termin 2
Psykologi GR (A) Individ, risk, kris och trauma, 15 hp
Kursen ger en förståelse för krishantering på individuell och mellanmänsklig nivå. Speciell vikt läggs vid traumatiska upplevelser, risk och säkerhetsbeteende, men även individens förhållningssätt till mer kollektiva hot berörs.

Statsvetenskap GR (A) Uppbyggnad av offentlig förvaltning för risk och krishantering,7,5 hp
Kursen ger en introduktion till den svenska förvaltningen och det svenska politiska systemet. Hur är den offentliga risk och krisorganisationen organiserad? Vilka myndigheter på olika nivåer är ansvariga för olika typer av risk och krishantering?

Statsvetenskap GR (A) Politiskt beslutsfattande vid kriser i samhället, 7,5 hp
Kursen utgår från händelser och scenarier kring risker och kriser i samhället. Hur påverkas det politiska beslutsfattandet vid risker och kriser? Hur påverkas policyer och policyprocessen av risker och kriser i samhället?

År 2
Termin 3
Sociologi GR (B) Ledning och organisering under risk och kris, 30 hp
Kursen ger fördjupade kunskaper i hur ledning och organisering sker för att hantera risker och kriser. Speciell fokus riktas mot samverkan mellan olika aktörer, sårbara grupper och risk management som en organiserande princip i samhället.

Termin 4
Sociologi GR (B) Risk- och krisperspektiv, 30 hp
Kursen är inriktad mot praktiskt risk- och krishanteringsarbete varav 15 hp utgörs av verksamhetsförlagd utbildning.

År 3
Termin 5
Kvalitetsteknik GR (A), Grundkurs i kvalitetsteknik för risk- och krishantering, 15 hp
Kursen ger grundläggande kunskap till olika delar inom kvalitetstekniken samt ger kunskaper och färdigheter kring ledning och genomförande av ett offensivt kvalitetsarbete för långsiktig framgång.

Kvalitetsteknik GR (A), Fortsättningskurs i kvalitetsteknik för risk- och krishantering, 7,5 hp
Kursen ger såväl breddade som fördjupade kunskaper inom ämnet kvalitetsteknik beträffande verksamhetssystem, verksamhetsanalys och organisatoriskt lärande. Dessutom ger kursen studenterna stöd för ett kritiskt förhållningssätt avseende kvalitetsarbete.

Kvalitetsteknik GR (A), Lean grundkurs för risk- och krishantering, 7,5 hp
Kursen ger grundläggande kunskaper i vad som karaktäriserar Lean och vilka vinster en organisation kan göra genom att arbeta med de grundläggande principerna inom Lean.

Termin 6
Sociologi GR (C) Inriktning risk och kris, 30 hp
Kursen ger fördjupade kunskaper i sociologisk teori och metod, men inriktas även mot metoder anpassade till uppföljning och utvärdering av risker, kriser och katastrofer. Kursen avslutas med ett examensarbete/självständigt arbete omfattande 15 hp.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Programbeskrivning

Risk- och krishanteringsprogrammet ger en bred kunskap för att arbeta förebyggande med risker och inför kommande kriser, samt organisera och leda vid och efter kriser och katastrofer. Programmet ger även kunskap om betydelsen av föreställningar om risker och kriser i samhället, d v s både allmänhetens riskuppfattningar och den roll risker spelar i samhället och olika organisationer. Krishantering och riskkommunikation på olika nivåer, från individuell, organisatorisk till samhällig ingår i programmet. Programmet ger även viss kompetens i kvalitetsteknik. I programmet ingår verksamhetsanknuten undervisning samt praktik.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämnning

Kandidatexamen
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet sociologi,
översatt till
Degree of Bachelor of Science with a major in Sociology.