Magisterprogram - Arbetsmiljöstrateg

Utbildningsplan för:

Magisterprogram - Arbetsmiljöstrateg, 60 hp

Master (one year) of Work Environment Management, 60 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VARSA
  • Tillträdesnivå: Avancerad
  • Diarienummer: MIUN 2020/2083
  • Högskolepoäng: 60
  • Ansvarig institution: Hälsovetenskaper
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Giltig fr.o.m: 2022-01-05

Syfte

Magisterprogrammet syftar till att stärka kunskap om arbetsmiljöstrategiska insatser i organisationer. Vidare syftar utbildningen till att ge den kompetens som krävs om hur hälsa kan främjas, ohälsa kan förebyggas och hur rehabilitering på bästa sätt kan bedrivas.

Lärandemål

Utöver de nationella mål som anges i Högskolelagen 1 kap 9 § samt Högskoleförordningen bilaga 2 har Magisterprogram – Arbetsmiljöstrateg följande lokala lärandemål.

Kunskap och förståelse
- visa kunskap om teorier och modeller för området arbetsliv, hälsa och rehabilitering utifrån ett arbetsmiljöstrategiskt perspektiv

Färdighet och förmåga
- självständigt kunna planera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande åtgärder i arbetslivet, och
- visa sådan färdighet inom vetenskaplig metod, vetenskapsteori och forskningsetik som fordras för ett självständigt vetenskapligt arbete om minst 15 högskolepoäng inom området arbetsliv, hälsa och rehabilitering.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga att kritiskt granska arbetsorganisationers och ledarskapets betydelse
för hållbar arbetsmiljö, samt individers arbetsvillkor och hälsa,
- värdera olika hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande åtgärder i organisationer.

Till ovanstående tillkommer kursspecifika lärandemål, vilka specificeras i respektive kursplan.

Innehåll

Kurserna beskrivna nedan är obligatoriska för magisterutbildningen. Det individuella examensarbetet ska genomföras inom områdena arbetsliv, arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering.

Rehabiliteringsvetenskap AV, Arbetsliv och hälsa, 7,5 hp
Rehabiliteringsvetenskap AV, Frisk- och riskfaktorer i arbetslivet, 7,5 hp
Rehabiliteringsvetenskap AV, Rehabilitering i arbetslivet, 7,5 hp
Rehabiliteringsvetenskap AV, Hållbara organisationer, 7,5 hp
Rehabiliteringsvetenskap AV, Ledarskap och hållbar arbetsmiljö, 7,5 hp
Rehabiliteringsvetenskap AV, Forskningsmetodik, 7,5 hp
Rehabiliteringsvetenskap AV, Examensarbete, 15 hp

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Examen om minst 180 hp inklusive ett examensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Programbeskrivning

Arbetsmiljöbrister, ohälsa och sjukfrånvaro medför stora kostnader för individer, organisationer och för samhället. Vikten av ett hälsosamt arbetsliv betonas därför alltmer, inte bara utifrån de anställdas hälsa och välbefinnande, utan också för organisationers utveckling. Forskning visar att framgångsrika organisationer ser hälsa och goda arbetsvillkor som en konkurrensfördel och en förutsättning för att kunna rekrytera framtida arbetskraft.

Programmet tar upp en rad viktiga moment: arbetslivets och ledarskapets betydelse för en hållbar arbetsmiljö och god hälsa i organisationer, risk- och friskfaktorer i arbetsmiljön, juridiska perspektiv på arbetsmiljö och rehabilitering samt verktyg för arbetsmiljö- och hälsoarbete.

Utbildningen ökar din förmåga att möta arbetslivets krav på fördjupade kunskaper inom området arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering. Programmet passar för dig som har en kandidatexamen och gärna arbetslivserfarenhet inom arbetsmiljö-, personal- eller hälsoområdet. Programmet ger även en god grund för fortsatta studier på forskarnivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan. Utbildningen ges på halvfart och som distansutbildning vilket innebär frivilliga sammankomster och obligatoriska seminarier via webbaserad utbildningsplattform.

.

Examensbenämning

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet rehabiliteringsvetenskap
som översätts till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Rehabilitation Science

Sidan uppdaterades 2020-11-02