Utbildningsplan för:

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Nursing Programme, 180 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: VSSKG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2018/767
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Omvårdnad
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2013-07-09
  • Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Sjuksköterskeutbildningens syfte är att studenten ska ha förvärvat sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna arbeta som sjuksköterska inom allmän hälso- och sjukvård utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.

Lärandemål

Mål med utbildningen enligt högskolelagen
Utbildning på grundnivå skall enligt 1 kap. 8§ i Högskolelag (1992:1434) utveckla studenternas:
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att:
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området (Lag
2006:173).

Mål enligt högskoleförordningen
För sjuksköterskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som sjuksköterska.

Kunskap och förståelse
För sjuksköterskeexamen skall studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap
och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
- visa kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet,
- visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar barns, kvinnors och
mäns hälsa, och
- visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
För sjuksköterskeexamen skall studenten
- visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående
identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling,
- visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera
patienten om läkemedlens effekter och biverkningar,
- visa förmåga att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och
förebyggande arbete,
- visa förmåga att initiera metodförbättring och kvalitetssäkring,
- visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer,
företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
- visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra
handledande uppgifter,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och
behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta
författningar dokumentera dessa,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
- visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt
att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och
därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För sjuksköterskeexamen skall studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande
av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras
närstående, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande
utveckla sin kompetens (Högskoleförordningen SFS 1993:100, bilaga 2).

Lokala lärandemål
Efter avslutad utbildning skall studenten förutom det som angivits i Högskolelagen (1992:1434) och Högskoleförordningen SFS 1993.100, inklusive examensbeskrivning bilaga 2, ha uppnått följande lokala lärandemål:

- tillämpa kunskaper om hur ålder, genus, socioekonomiska- samt transkulturella
faktorer kan ha betydelse för omvårdnadsarbetet
- medverka i och utveckla dagens och morgondagens hälso- och sjukvårdande
arbete såväl nationellt som internationellt
- kunna använda informationsteknologi samt tolka och värdera information
relaterad till hälsa och ohälsa
- tillämpa gällande regelverk.

Innehåll

Utbildningen omfattar sammanlagt 180 hp:
- 142,5 hp i huvudområdet omvårdnad med såväl teoretiska som verksamhetsförlagda studier där 15 hp ska utgöras av ett examensarbete och 7,5 hp ska utgöras av en kurs omfattande sjukvårdens organisation och ledarskap.
- 37,5 hp inom medicinsk vetenskap omfattar teoretiska studier inom anatomi, fysiologi, mikrobiologi, farmakologi samt inom somatisk och psykiatrisk vård.

År 1
Omvårdnad GR (A), Omvårdnadens utveckling och kunskapsområde, 15 hp
Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi, 7,5 hp
Medicinsk vetenskap GR (A), Mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp
Omvårdnad GR (A), Omvårdnadens teori och metod, 15 hp
Omvårdnad GR (A), Äldres hälsa och ohälsa med verksamhetsförlagd utbildning I, 15 hp

År 2
Medicinsk vetenskap GR (B), Medicin, kirurgi och geriatrik, 15 hp
Omvårdnad GR (B), Vårdpedagogik, 7,5 hp
Omvårdnad GR (B), Palliativ vård, 7,5
Omvårdnad GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning II- allmän hälso- och sjukvård, 15 hp
Omvårdnad GR (B), Ledarskap och organisation, 7,5 hp
Medicinsk vetenskap GR (B), Psykiatri, pediatrik och obstetrik, 7,5 hp

År 3
Omvårdnad GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning III - öppna vårdformer och psykiatrisk vård, 15 hp
Omvårdnad GR (C), 30 hp
- Vetenskaplig teori och metod inklusive examensarbete
Omvårdnad GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning IV- allmän hälso- och sjukvård, 15 hp

I respektive kursplan anges fördelning av innehåll inom respektive kurser.

Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Sjuksköterskexamen erhålles efter 180 högskolepoäng. En veckas studier motsvarar 1,5 högskolepoäng. Sjuksköterskeprogrammet leder fram till en akademisk yrkesexamen och utgör underlag för legitimation som sjuksköterska. Vidare syftar programmet till en generell examen på grundnivå som förbereder för fortsatt utbildning till magisterexamen och behörighet till forskarutbildning.

Utbildningen är i enlighet EU-direktiv indelad i teoretisk och klinisk undervisning (verksamhetsförlagd undervisning).

Den teoretiska undervisningen omfattar kurser inom Omvårdnad och Medicinsk vetenskap (127,5 hp) varav 37,5 hp utgörs av laborationer, fallstudier, fältstudier, observationsövningar samt handledning i omvårdnad.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (52,5 hp) är förlagd till olika verksamheter inom landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård samt inom privata vårdgivare. Utbildningsplatser erbjuds inom äldrevård, allvård, kirurgisk, medicinsk och psykiatrisk vård samt öppna vårdformer där mödra- och barnhälsovård inkluderas.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Utbildningen bedrivs med normal studietakt. Den teoretiska undervisningen sker i huvudsak vid studieorterna Sundsvall och Östersund. Vid terminsskifte kan i mån av plats byte ske mellan studieorterna inom Mittuniversitetet.

Undervisningsformerna varierar och kan ske i form av föreläsningar, grupparbeten, seminarier, litteraturstudier, metodövningar och fältstudier såväl ortsbundet som nätbaserat. Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd inom olika vårdorganisationer i respektive län vilket kan innebära att den förläggs utanför studieorten.

Studenternas medverkan i form av kurs- och utbildningsvärderingar utgör en viktig källa för uppföljning av kvaliteten i utbildningen.

Examination skall omfatta såväl teoretiskt som praktiskt utbildningsinnehåll. Examinationsformerna fastställs av kursernas examinatorer. Kunskapskontroller i varje kurs skall vara utformade så att en individuell bedömning av studenten kan ske. Vid prövning av studentens kunskaper och färdigheter skall förmåga till självständig kunskapsinhämtning, kritiskt tänkande och problemlösande förmåga beaktas.

En avslutande examination sker i verksamhetsförlagd utbildning genom Nationell klinisk slutexamination i termin 6.

Bestämmelser om betyg i enlighet med högskoleförordningen anges i respektive kursplan.

Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen
Sjuksköterskeexamen

Övrig information

Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar utbildningen höstterminen 2010 och senare.

Utbildningen följer EES – avtalets direktiv angående sjuksköterskans yrkesberättigande (Ds 1992:34) och Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005).

Behörighet för tillträde till kurser inom sjuksköterskeprogrammet anges i kursplan.

Handledning i omvårdnad pågår fortlöpande under utbildningen. Studenternas egna erfarenheter från omvårdnadssituationer ställs i fokus och utgör utgångspunkt för handledningen. Grupprocessen syftar till att främja studenternas självkännedom och förmåga till inlevelse.

Jämställdhets- och sociokulturella aspekter beaktas i utbildningens innehåll, litteratur och utvärdering. Internationalisering befrämjas genom regelbundet anordnade seminarier och temadagar samt deltagande av utländska gästföreläsare och forskare i undervisningen. Dessutom erbjuds studenterna möjlighet till utbytesstudier vid internationella lärosäten.

Avrådan
Kursresultaten ska fortlöpande nyttjas i studievägledande syfte i samverkan mellan student och lärare. Föreligger tveksamhet angående studentens förutsättningar att fullfölja den påbörjade utbildningen, skall det ingående prövas om studenten bör rådas att avbryta utbildningen. I denna situation skall studenten även erbjudas studievägledning.

Lokal föreskrift
Studenter vid Institutionen för hälsovetenskap i Sundsvall och Östersund omfattas av samma regler för en alkohol- och narkotikafri arbetsmiljö som övrig personal på den aktuella praktikplatsen.

Programmet för sjuksköterskeutbildning 120 poäng är inrättat vid Mitthögskolan
och utbildningsplanen är fastställd av Humanvetenskapliga områdesnämnden 2001-03-21. Utbildningsplanen är reviderad 2003-06-12 och fr om 2005 revidering till Mittuniversitetet och Institutionen för hälsovetenskap. Revidering 2006-02-21.
Revidering 2006-09-19 Omvårdnad C, Vetenskaplig teori och metod, 10 poäng och Omvårdnad C, Vetenskapligt arbete, 10 poäng ersätts med Omvårdnad C, 20
poäng. Revidering godkänd av institutionsstyrelsen 2007-03-14 – Bolognaanpassning.

Reviderat till områdesbehörighet from ht-10.
2010-03-10 revidering av kursnamn och kursers placering i tiden.
2013-03-12 revidering av nivå i kurs VFU IV/anneri

Sidan uppdaterades 2016-08-05