Rektor med två elever

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Årskurs 4–6 är en spännande och händelserik tid som har stor betydelse både för barnens sociala utveckling och deras identitetsutveckling. Som lärare har du en viktig roll och möjlighet att skapa goda förutsättningar för elevers lärande och utveckling. Under hela utbildningen integreras teoretiska och praktiska inslag och du bygger en stabil pedagogisk och ämnesdidaktisk grund för din kommande yrkesroll. Som färdigutbildad lärare väntar en arbetsmarknad där din kompetens är eftertraktad. Utbildningen ges som campus/distans, vilket innefattar obligatoriska sammankomster på Campus.


Hösttermin 2024

room Distans med campusträffar, Sundsvall
  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: Ja
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Antal platser: 45
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-T2531
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Om programmet

Utbildningen innehåller kurser i utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning (vfu) och ämnesdidaktiska studier.

Ämnesstudier är en viktig del av utbildningen där svenska, engelska, matematik samt något av ämnena NO/Teknik, SO, svenska som andraspråk eller bild ingår.

Utbildningsvetenskaplig kärna behandlar områden som elevers utveckling och lärande, läroplansteori samt didaktik. Vidare behandlas skolväsendets villkor och historia samt värdegrunden i skolan. Andra viktiga områden är ledarskap, specialpedagogik, sociala relationer och konflikthantering samt bedömning. Det ingår även arbete med utvärdering och utvecklingsarbete. Du kommer i lärarutbildningens olika kurser få ta del av aktuell forskning och arbeta med att utveckla färdigheter i vetenskapligt tänkande och skrivande. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är centrala inslag i lärarutbildningen.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen omfattar totalt 30 hp (20 veckor heltid) i relevant pedagogisk verksamhet för åk 4–6.

Undervisningens upplägg

För Grundlärare åk 4–6 bedrivs studierna på heltid under åtta terminer. Campus/distans-upplägget innebär 4–6 fysiska sammankomster vid campus varje termin (campusveckor). Varje sådan sammankomst omfattar 3–5 dagars studier på campus där det ingår obligatoriska moment och examinationer. Det förutsätts att du deltar i sammankomsterna. Mellan sammankomsterna sker undervisning och/-examinationer via digitala verktyg (distansveckor).

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Äldre gymnasiebetyg

Urval

Program öppna för högskolenybörjare, urval på Betyg och Högskoleprov 60/40

Examen efter genomförda studier

Grundlärarexamen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
som översätts till
Degree of Master of Arts in Primary Education - School Years 4-6

Efter utbildningen

Efter att du slutfört din utbildning och erhållit ditt examensbevis ansöker du om lärarlegitimation och behörighet hos Skolverket för att undervisa i grundskolans årskurs 4–6 i de ämnen som ingår i din examen. Du kan också ansöka om behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 3 i ämnena svenska, matematik och engelska samt de ämnen som ingår i din examen.

Arbetslivskontakt

Den verksamhetsförlagda (vfu) delen av utbildningen är i huvudsak förlagd till så kallade Övningsskolor. Under vfu:n har du en utbildad lärare som handledare. I de högskoleförlagda kurserna ingår fältstudier i grundskolans verksamhet.

Mer om utbildningen

Studenter berättar

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2024-01-16