Utbildningsplan för:

Ekoingenjör, 180 hp

Eco Engineering, 180 Higher Education Credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: TEKOG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2009/1509
  • Högskolepoäng: 180
  • Ansvarig institution: Ekoteknik och hållbart byggande
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
  • Senaste reviderad: 2014-05-26
  • Giltig fr.o.m: 2014-09-01

Syfte

Syftet med ekoingenjörsprogrammet är att studenten skall utveckla goda kunskaper om teknik och system för en hållbar samhällsutveckling. Centralt är att förmedla kunskaper om naturresursanvändning i ett systemperspektiv och ge goda insikter i globala, regionala och lokala miljöproblem och hur dessa kan lösas.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL

För högskoleingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör.

Kunskap och förståelse
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
– visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
– visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap.

Färdighet och förmåga
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
– visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar,
– visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,
– visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,
– visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
– visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleingenjörsexamen skall studenten
– visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.


MÅL FÖR EKOINGENJÖR

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter utbildningen
- kunna använda distansöverbryggande teknik vid arbete i nätverk i samband med till exempel produktutveckling och utbildning.
- ha mycket goda kunskaper i miljöteknik, goda kunskaper inom miljövetenskap samt grundläggande kunskaper inom ett eller flera andra ämnen,
- ha goda kunskaper om naturvetenskapliga, samhälleliga och tekniska möjligheter och begränsningar för uthållig användning av naturresurser i nationella och internationella perspektiv,
- ha förståelse för att miljöproblem kan vara komplexa, med stor variation i rum och tid, och att kunskaper från flera ämnen och ett tvärvetenskapligt systemtänkande behövs för att förstå sådana problem,
- ha förståelse för hur naturresurser kan nyttjas balanserat i ett hållbarhetsperspektiv,
- ha förståelse för hur olika tekniska och samhälleliga system, innovationer och ny teknik kan bidra till hållbar utveckling, och
- ha goda insikter i globala, regionala och lokala miljö- och naturresursfrågor i ett brett hållbarhetsperspektiv.

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter utbildningen ha utvecklat förmågan:
- att identifiera, formulera, analysera och lösa givna miljöproblem och
- att arbeta tvärvetenskapligt genom att inhämta, tillämpa, analysera och värdera kunskaper i ämnesövergripande projekt/teman.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter utbildningen kunna:
- göra bedömningar av olika verksamheter ur ett hållbarhetsperspektiv, såväl naturvetenskapligt som tekniskt och samhällsvetenskapligt,
- bedöma tekniska möjligheter och begränsningar för att kunna förändra samhället mot en hållbar utveckling samt hur sådana förändringar kan genomföras och
- kunna bedöma, granska, kritisera och besluta i frågor/ärenden rörande miljö- och naturresursfrågor ur ett hållbarhets- och tekniskt systemperspektiv utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Innehåll

Miljöteknik:
Miljöteknik GR (A), Grundkurs miljöteknik 1, 7,5 hp
Miljöteknik GR (A), Grundkurs miljöteknik 2, 7,5 hp (1)
Miljöteknik GR (A), Miljödriven innovation, 15 hp (2)
Miljöteknik GR (B), Samhälle och teknik, 15 hp (3)
Miljöteknik GR (B), Miljöteknik, fördjupningskurs, 7,5 hp
Miljöteknik GR (B), Miljöteknik, Praktikförberedande, 7,5 hp (4)
Miljöteknik GR (B), Miljöteknik, Praktik, 15 hp
Miljöteknik GR (C), Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp

Miljövetenskap:
Miljövetenskap GR (A), Miljö och människa, 15 hp
Miljövetenskap GR (A), Miljö och naturresurser, 15 hp
Miljövetenskap GR (B), Instrument för hållbar utveckling, 7,5 *
Miljövetenskap GR (C), Från vision till genomförande, 15 hp * (5)

Övriga programkurser:
Matematik GR (A), Envariabelanalys 1, 7,5 hp
Matematik GR (A), Envariabelanalys 2, 7,5 hp
Matematik GR (A), Matematisk statistik och linjär algebra, 7,5 hp
Journalistik GR (A), Kommunikation i tal och skrift, 7,5 hp
Företagsekonomi GR (A), Industriell ekonomi, 7,5 hp

Kurser markerade med * utgör del av huvudområdet miljöteknik
(1) Kursen innefattar ca 3 hp arbetsvetenskap
(2) Kursen innefattar innovationssystem och entreprenörskap
(3) Kursen innefattar miljösystemanalys
(4) Kursen innefattar miljöledning
(5) Kursen innefattar scenariostudier

Behörighet

Fysik B, Kemi A och Matematik D
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Ekoingenjör är en treårig utbildning och leder till en högskoleingenjörsexamen i miljöteknik. Programmet ger goda kunskaper om teknik och system för naturresursanvändning i ett hållbarhetsperspektiv och förbereder för yrkesverksamhet både i Sverige och internationellt. Att utforma och förbättra tekniska system, så att de nyttjar naturresurser och effektivt är huvuduppgiften för den färdiga ekoingenjören.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Undervisning bedrivs på heltid i form av bland annat fältstudier, laborationer, projektarbeten, studiebesök, seminarier och föreläsningar. Delar av studierna är tematiskt inriktade. Studenten tränas systematiskt att lösa problem av ökande svårighetsgrad. Studenterna tenteras muntligt och eller skriftligt. Betygsskala framgår av respektive kursplan. Delar av utbildningen kan ges på engelska.

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan.

Examensbenämning

Högskoleingenjörsexamen

Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot miljöteknik som översätts till Degree of Bachelor of Science in Engineering: Environmental Engineering.

Övrig information

Utbildningen bedrivs reguljärt alternativt som distansstudier. Under studietiden kan kursernas namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå förändringar. Den studerande har vissa möjligheter att välja kurser under studietiden. Hur valet skall genomföras samt aktuellt kursutbud meddelas lokalt för respektive program. För att antas till en valbar kurs gäller att den studerande skall vara behörig. Valbara kurser kan ställas in vid för få sökande.

Sidan uppdaterades 2014-08-22