Handledd fältförlagd utbildning (HFU)

Under socionomutbildningens tredje och femte termin genomförs kursen handledd fältförlagd utbildning (HFU). Kurserna HFU 1 och 2 omfattar vardera 22,5 hp.

Planering och placering av studenter i Handledd fältförlagd utbildning (HFU)

Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO) har huvudansvar för planering och placering av studenter i HFU. Planeringen inför HFU-kurserna påbörjas tidigt under termin två för studenter som ska gå HFU 1 och tidigt under termin fyra för studenter som ska gå HFU 2.

Det finns flera lärosäten i Sverige som erbjuder socionomutbildning. För att placeringsarbetet ska fungera så optimalt som möjligt för alla lärosäten finns en principöverenskommelse oss emellan. Överenskommelsen är till för att vi ska kunna säkra ett gott samarbete med olika verksamheter, som i förlängningen bidrar till att vi kan kvalitetssäkra HFU-kursen för dig som student.

Geografiskt placeringsområde och avtalsplatser

Mittuniversitetet disponerar platser inom vårt avtalsområde som omfattar Jämtland-Härjedalen och delar av Västernorrland. Till viss del har vi också tillgång till avtalsplatser i och omkring Gävle, Sandviken Bollnäs och Hudiksvall, Bärby och Upplands Väsby.

Vi har även samarbetsavtal med verksamheter och organisationer i utlandet. Det innebär att det finns goda möjligheter att genomföra HFU-kursen utomlands. Organiseringen av studenter i HFU innebär att placeringarna primärt förläggs inom de län och till orter som PSO har ett upparbetat samarbete med.

Placeringen utgår från de önskemål som studenten har, men med hänsyn till att vi är angelägna om att fylla de utbildningsplatser som finns inom de orter och kommuner som tillhör vårt avtalsområde.

Observera att man kan bli placerad i en annan kommun än i Östersund även om man inte ansökt om detta.  

Önskar du som student genomföra kursen handledd fältförlagd utbildning (HFU) i en annan kommun än inom Mittuniversitets avtalsområde finns dock ingen garanti för att det kan tillgodoses.

Handledare och handledning under HFU-kursen

Handledarens roll under kursen är central för studentens läroprocess och handledningen hjälper studenten att skapa mening åt det som sker och diskuteras inom verksamheten/organisationen.

Tillsammans planerar handledare och studenten HFU-perioden utifrån de lärandemål som finns för kursen. För mer information till dig som är intresserad av att handleda studenter, läs mer här: Information om att vara handledare och handledning under HFU-kursen.

Är du socionom och intresserad av att vara handledare för en av våra socionomstudenter?

Genom att erbjuda en HFU-plats till en socionomstudent kan du göra en viktig insats. Kanske är det en framtida kollega du träffar? Universitetet erbjuder stöd och vägledning i din roll som handledare. Vi erbjuder också en upptaktsträff tillsammans med student och handledare samt en handledarutbildning för samtliga handledare.

Ansökan till handledd fältförlagd utbildning

För placeringsarbetet inför HFU-kursen är det viktigt att du gör en ansökan där du bland annat anger önskad verksamhet och placeringsort. Ansökningsblanketter för nationell och internationell HFU finner du i länkarna nedan:

Ansökningsblankett HFU

Ansökningsblankett HFU utomlands

Boende och resor

Det utgår ingen ekonomisk ersättning från Mittuniversitetet under den tid du genomför HFU-kursen. Institutionen står inte heller för boende på annan ort, eller för resor till annan ort, för dig som student vid institutionen för psykologi och socialt arbete.

Förtursordning vid HFU-placering

Studenten kan ansöka om förtur vid HFU-placering om denne omfattas av någon av de förtursregler som gäller vid institutionen för psykologi och socialt arbete. Förtursordningen gäller för HFU-placering vid campusorten Östersund, samt inom Jämtland-Härjedalens län, det vill säga i Mittuniversitetets närområde.

Östersunds kommun omfattar Östersund som centralort, Brunflo, Fåker, Häggenås, Lit, Orrviken och Tandsbyn. Till närområde inräknas också orter som Järpen och Åre, Hammerdal och Strömsund, Gällö och Bräcke, Stugun och Hammarstrand till vilka det finns goda pendlingsmöjligheter och ett pendlingsavstånd på cirka en timma. Om förtur beviljas kan studenten genomföra sin praktik i Östersunds kommun eller i regionen, om plats finns.

Förtur till HFU-placering på orter utanför Mittuniversitetets placeringsområden kan i vissa fall, aktualiseras enligt förtursordningen. Detta gäller dock endast där samarbetsavtal med den aktuella kommunen eller verksamheten.

Vid konkurrens om HFU-platser i Mittuniversitetets geografiska närhet, tillämpas följande förturordning:

  • Ensam vårdnadshavare till barn under 18 år
  • Vårdnadshavare till barn under 18 år
  • Medicinska skäl
  • Vård av person med funktionsnedsättning eller vård av svårt sjuk nära anhörig
  • Studerandefackligt arbete eller aktiv forskning
  • Andra särskilda skäl, till exempel elitidrottande student antagen till utbildningen enligt särskild ordning.

Förtursordningen ovan gäller i princip i enlighet med den ordning den är skriven men vid HFU-placering sker också individuella bedömningar om skäl till förtur ska aktualiseras.

Har du skäl ska du i din ansökan alltid skicka med underlag som exempelvis personregisterutdrag från Skatteverket eller om du har medicinska skäl.

Avbrott under kursen handledd fältförlagd utbildning

En HFU-kurs kan behöva avbrytas av flera skäl. Det kan gälla exempelvis sjukdom, studieuppehåll eller allvarliga brister i studentens kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt som gör att klienters/medborgares säkerhet, integritet eller att förtroende för professionellas och för verksamheten riskeras. Ibland kan en praktikplacering också behöva avslutas på grund av olika omständigheter på praktikplatsen.

Om studenten inte slutför en påbörjad HFU-kurs, måste denne meddela handledaren, kursansvarig lärare och HFU-samordnare på institutionen snarast möjligt. Ett eventuellt beslut om fortsatt HFU inom en ny verksamhet beslutas i varje enskilt fall.

Behöver studenten stöd i att lägga upp sina fortsatta studier ska studievägledare kontaktas.

Kom även ihåg att avregistrera dig från kursen så du inte får problem med CSN om du där ansökt om och erhållit studiemedel.

Sidan uppdaterades 2023-01-11