Utbildningsplan för:

Socionomutbildning, 210 hp

Social Work Education - Bachelor of Science programme, 210 credits

Allmänna data om programmet

  • Programkod: SSOCG
  • Tillträdesnivå: Grundnivå
  • Diarienummer: MIUN 2018/766
  • Högskolepoäng: 210
  • Ansvarig institution: Psykologi och socialt arbete
  • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
  • Senaste reviderad: 2021-09-30
  • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Socionomutbildningen är både yrkes- och forskningsförberedande och ger bred kompetens för självständigt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå – i Sverige och världen i övrigt.

Lärandemål

HÖGSKOLEFÖRORDNINGENS MÅL
För socionomexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för självständigt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
För socionomexamen ska studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa kunskap om och förståelse för samspelet mellan individers och gruppers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till samhälleliga och andra bakomliggande faktorer,
- visa kunskap om ledning av socialt arbete,
- visa kunskap om och förståelse för barns behov och sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar kvinnors och mäns livsbetingelser, och
- visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.


FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
För socionomexamen ska studenten
- visa sådan färdighet och förmåga som krävs för att utveckla och genomföra socialt arbete på olika nivåer i samhället i samarbete med de människor som berörs,
- visa förmåga att tillämpa relevanta författningar i synnerhet inom det sociala området,
- visa förmåga att förstå, utreda och analysera sociala processer och problem, och
- visa förmåga att identifiera, strukturera, utreda och utvärdera insatser på
individ-, grupp- och samhällsnivå.


VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
För socionomexamen ska studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt,
- visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

MITTUNIVERSITETETS LOKALA MÅL
För socionomexamen ska studenten:
- visa kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
- visa kunskaper och förståelse kring det sociala arbetets praktik och social förändring med hänsyn till mänskliga rättigheter och social rättvisa,
- visa sådan färdighet och förmåga som krävs för att utveckla och genomföra socialt arbete i ett globaliserat och pluralistiskt samhälle samt
- visa förmåga att redovisa och kommunicera sina kunskaper och färdigheter.

Innehåll

Socionomutbildningen är både yrkes- och forskningsförberedande. I utbildningen finns en progression i kunskapsinhämtning och färdighetsträning, vilket illustreras i följande fyra nivåer.

NIVÅ A: GRUNDLÄGGANDE FÖRSTÅELSE/INSIKTER, DEFINIERA, REDOGÖRA, FÖRKLARA
Termin 1
Socialt arbete GR (A), Socialt arbete som profession och ämne - introduktion, 22,5 hp
Socialt arbete GR (A), Vetenskapsteori och metod I, 7,5 hp

Termin 2
Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1, 12 hp
Socialt arbete GR (A), Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 12 hp
Socialt arbete GR (A), Socionomers arbetsuppgifter och professionsroller, 6 hp

NIVÅ B: TILLÄMPNING AV KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE, REFLEKTERA
Termin 3
Socialt arbete GR (B), Handledd fältförlagd utbildning 1, 22,5 hp
Socialt arbete GR (B), Forskningsöversikt, 7,5 hp

Termin 4
Socialt arbete GR (B), Social utsatthet och sociala problem, 15 hp
Socialt arbete GR (B), Juridik för socialt arbete 2, 7,5 hp
Socialt arbete GR (B), Socialt arbete i en föränderlig värld, 7,5 hp

NIVÅ C: FÖRMÅGA ATT GÖRA BEDÖMNINGAR, KRITISKT REFLEKTERA
Termin 5
Socialt arbete GR (B), Handledd fältförlagd utbildning 2, 22,5 hp
Socialt arbete GR (C), Analys av det sociala arbetets metoder, 7,5 hp

Termin 6
Socialt arbete GR (C), Ledarskap i socialt arbete, 4,5 hp
Socialt arbete GR (C), Vetenskapsteori och metod för socialt arbete II, 10,5 hp
Socialt arbete GR (C), Självständigt arbete, 15 hp

NIVÅ AV: FÖRDJUPNING AV KUNSKAPER, FÄRDIGHETER OCH FÖRMÅGOR
Termin 7
Kurserna som ges på avancerad nivå i socialt arbete, om sammanlagt 30 hp, finns inom fördjupningsområdena: Välfärdsstatens utmaningar samt marginalisering och socialt arbete.


TERMIN 1
Introduktionskursen som inleder terminen är en bred introduktion till socialt arbete som profession och ämne. Den behandlar bland annat socialpolitik, välfärdsstat samt målgrupper och målområden för socialt arbete. I det sammanhanget presenteras också begrepp som etnicitet och interkulturalitet i relation till socialt arbete. Utbildningen innehåller, kontinuerligt och med stigande krav, träningsinslag som medverkar till personlig och professionell utveckling (PPU). I introduktionskursen påbörjas detta. Den följande kursen fokuserar särskilt på vetenskapsteori, men introducerar också det självständiga arbetet som görs på termin 6. Under den första terminen presenteras också biblioteket, dess resurser och betydelse med koppling till lärandemål som handlar om förmågan att söka och värdera information.

TERMIN 2
Denna termin består av två stora block. Det ena handlar om centrala begrepp och teorier i socialt arbete. Kursen behandlar innehåll från psykologins och sociologins område, men tar också upp begrepp som genus, kultur, etnicitet och intersektionalitet. Det andra är ett juridikblock. Här behandlas central lagstiftning för socialt arbete. Terminen innehåller även en kurs med färdighetstränande inslag som diskuterar professionen och dess innehåll. Etik i socialt arbete behandlas också.

TERMIN 3
Den handledda fältförlagda utbildningen genomförs på en av utbildningsinstitutionen godkänd praktikplats inom socialt arbete. Den handledda fältförlagda utbildningen ska ge studenten både färdighetsträning och insikter i det sociala arbetets praktiska förutsättningar och begränsningar. Samarbetet med andra yrkesgrupper fokuseras särskilt. Terminen avslutas med kursen ”Forskningsöversikt” som är kopplad till det självständiga arbetet på termin 6. Studenten lär sig att avgränsa och redovisa ett forskningsområde relevant för socialt arbete.

TERMIN 4
Terminen innehåller en kurs som fördjupar kunskaperna om barn och unga, män, kvinnor och äldre. Olika former av funktionsnedsättning eller social problematik diskuteras i detta sammanhang. Beroende och missbruksproblematik berörs också. Interkulturellt socialt arbete och migration tas upp i en särskild kurs. Terminen innehåller även en fortsättning på juridik och socialt arbete, där mänskliga rättigheter och asylrätt fokuseras.

TERMIN 5
På termin fem görs ytterligare en period handledd fältförlagd utbildning. Den handledda fältförlagda utbildningen genomförs på en av utbildningsinstitutionen godkänd praktikplats inom socialt arbete. Den handledda fältförlagda utbildningen ska ge studenten fördjupad färdighetsträning och kunskaper i socialt arbetes praktiska förutsättningar, möjligheter och begränsningar. Terminen avslutas med en gemensam kurs där fokus riktas särskilt mot insatser och arbetsmetoder i socialt arbete. Frågan om evidens och olika utvärderingstekniker ägnas ett särskilt intresse.

TERMIN 6
Termin 6 består av en kurs som behandlar ledarskap i socialt arbete och innehåller dessutom färdighetstränande inslag. Terminen innehåller även en kurs i vetenskapsteori och metod vilken är kopplad till det följande självständiga arbetet.

TERMIN 7
Termin sju innehåller kurser på avancerad nivå om sammanlagt 30 hp. Här ges kurser inom huvudområdet socialt arbete. Kurserna kan ha varierande poängomfattning. Kurserna som erbjuds finns inom fördjupningsområdena: Välfärdsstatens utmaningar samt marginalisering och socialt arbete.


Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i tiden genomgå vissa förändringar.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Programbeskrivning

Socionomprogrammet omfattar 210 hp (3,5 års normal studietid), varav 180 hp är på grundnivå (termin 1-6) och 30 hp på avancerad nivå (termin 7).

Socionomutbildningen är en bred samhälls- och beteendevetenskaplig utbildning som ger många yrkesalternativ inom det sociala arbetsfältet, både nationellt och internationellt. Programmet avser att säkerställa en generell kompetens för socialt arbete i förhållande till viktiga målgrupper och målområden.
Utbildningen är också forskarförberedande och man kan läsa till magister- eller masterexamen och därefter söka forskarutbildning.

Strukturella förändringar baserade på övergången från det industriella samhället till det postindustriella och senmoderna samhället har förändrat livsvillkoren för många människor i världen. Globalisering och folkförflyttningar har lett till ökad pluralism och interkulturalism där det globala blivit lokalt och det lokala globalt. Globala sociala problem har förändrat förutsättningarna för socialt arbete på lokal nivå. Vår utbildning präglas av detta och erbjuder djupare förståelse av de nya villkoren för socialt arbete på lokal och global nivå. Utbildningen förbereder studenter för arbete i en alltmer globaliserad värld som kräver kvalificerade färdigheter baserad på vetenskap och ny forskning.

Genom val av handledd fältförlagd utbildning, uppsatsämne (självständigt arbete) och kursval inom programmet på termin 7 kan studenten påverka sin utbildning. Två långa handledda fältförlagda utbildningsperioder erbjuds. Det finns möjlighet till handledd fältförlagd utbildning i andra länder än Sverige.
Utbildningen innehåller kontinuerligt och med stigande krav, träningsinslag som medverkar till personlig och professionell utveckling. Det handlar till exempel om olika slags samtals- och värderingsövningar. I den professionella kompetensen ingår också att kunna uttrycka sig väl i både text och tal, varför skrivande och muntlig framställning tränas fortlöpande.

I programmet finns en tydlig progression när det gäller vetenskapsteori och metod både via specifika kurser och lärandemål i andra kurser. Ett viktigt inslag i detta sammanhang är undervisning i informationssökning och att i övrigt kunna använda biblioteksresurser.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Spärrar i utbildningen

Särskilda förkunskaper för kurs inom programmet anges i respektive kursplan.

Undervisning och examination

Studierna bedrivs på heltid. Undervisningsformerna kan variera och framgår av respektive kursplan. Det förekommer föreläsningar, seminarier, projekt- och grupparbeten, tillämpningsövningar och handledning i grupp eller enskilt. Att kunna arbeta i mindre grupper är en väsentlig färdighet för socialarbetare, varför många kurser innehåller sådana moment av skiftande karaktär.

Socionomutbildningen bygger på ett förhållnings- och arbetssätt som innebär aktiv inlärning, problematisering och kritisk granskning. Arbetsformerna syftar till att träna de studerandes aktiva kunskapssökande genom att kritiskt granska och sakligt argumentera i såväl tal som skrift, samt att utveckla medvetenheten om den egna personens betydelse i det sociala arbetet. En genomgående strävan är att tillvarata och bearbeta studenters egna erfarenheter i utbildningens olika moment.

Närvaro är obligatorisk i de fall då ett aktivt deltagande utgör en del av examinationen eller undervisningsformen. Detta anges i kursplaner.

Kursvärdering ska genomföras och ingå som en integrerad del av varje kurs.

Examination av den studerandes kunskaper och färdigheter ska vara individuell och utformad så att en bedömning av den individuella prestationen kan ske.

Examensbenämning

Socionomexamen

Efter att ha fullföljt hela programmet har man uppnått kursfordringarna för Socionomexamen.
som översätts till
Degree of Bachelor of Science in Social Work.

Efter fullföljda studier till och med termin 6 har man uppnått kursfordringar för Kandidatexamen med huvudområdet socialt arbete (180 hp)
som översätts till
Degree of Bachelor of Science with a major in Social Work

Övrig information

Studenter har möjlighet till utlandsstudier i en termin.

Den student som lämnar utbildningsprogrammet ska meddela studieavbrott/studieuppehåll.

Kursers namn, innehåll, poängfördelning och placering i tid kan genomgå förändringar.

Sidan uppdaterades 2015-09-11